Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 19   2009-2010 > Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 29

Dorpsnieuws  jaargang 19  nummer 29

14 april - 21  april 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Veghel-Erp

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

 

Klik hier voor pdf-versie : Zijtaarts Belang jrg 19 nr 29

 

Voor de Tekst versie zie hieronder

 

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 18 april 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Chris Ketelaars; Theo en Tineke van Zutphen-Pepers, zoon Rob en dochter Ellie; Martien van Kessel en overl.fam. van Zutphen-van Asseldonk; Overl.oud. van Eert-van Eijndhoven; Annelies van Zutphen en overl.fam. van Zutphen-Verhoeven; Overl.oud. Versteegden-der Kinderen en Rinie

Versteegden-Verbruggen; Overl.oud. Wuytenburg-van Stiphout, zonen Martien en Johan en schoonzoon Evert; Jrgt. Willem Jonkers; Graard van de Ven (vanwege verjaardag); Toon van den Akker.

Gedoopt: Bram: zoon van Jurgen en Henriëtte Swinkels-Adelaars.

Overleden: Toon van den Akker in de leeftijd van 60 jaar.

Mededeling:

De vastenactie heeft dit jaar het mooie bedrag van €. 1.060,90 opgebracht, hiervoor hartelijk dank.

Graag willen wij de dames van de K.V.B. Zijtaart hartelijk danken voor het huis aan huis ophalen van de zakjes.

                                   De MOV-groep.

 

 

 

Uitnodiging slotuitvoering ´Windkracht 6´

donderdag 22 april  19.00uur

De Korenmolen

Fanfare Sint Cecilia presenteert samen met MiK en basisschool Edith Stein de slotuitvoering van het muziekproject ´Windkracht 6´. Gezamenlijk willen wij meer kinderen informeren en enthousiasmeren voor muziek.

Groep 5 en 6 van de basisschool hebben verschillende lessen gehad met blaasinstrumenten en slagwerk.  Dit willen zij graag aan u laten horen op donderdag 22 april. Het concert zal zijn van 19.00 uur tot ongeveer 19.45uur. Na het concert is er de mogelijkheid om verschillende instrumenten uit te proberen en om je eventueel op te geven voor 4 gratis proeflessen.

Graag tot dan!

 

 

Geslaagden EHBO-cursus

De afgelopen maanden hebben 7 enthousiaste mensen de cursus EHBO gevolgd. Vanaf september hebben de cursisten maar liefst 13 lessen en een proefexamen gevolgd op de Hooizolder bij Kleijngeld en op 29 maart zijn alle kandidaten geslaagd voor hun diploma: Een 100% score, waarmee we onze kaderinstructeurs en de kandidaten willen feliciteren. Zonder hun inzet was dit niet gelukt.

Namens de Zijtaartse EHBO-vereniging willen wij Rick Bekkers, Lisa Geenen, Cor v.d. Berg, Ine Habraken, Yvonne v. Hooydonk, Jaap Verhagen en Paul Schepers feliciteren met het behalen van hun diploma. Mede door jullie inzet kunnen we ervoor zorgen dat Zijtaart bij allerlei evenementen over voldoende EHBO’ers kan beschikken, waardoor eventuele hulp altijd beschikbaar is.

Indien u interesse heeft in het volgen van de EHBO cursus, kunt u contact opnemen met Peter Jonkers, tel 34 38 78 of Gerard Hooijmans, tel (06) 230 308 80. Bij voldoende animo zal bekeken worden wanneer er een nieuwe cursus kan worden verzorgd.

EHBO Zijtaart

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

Notulen van: Openbare vergadering Dorpsraad op 6 april 2010

Aanwezig : Namens Dorpsraad Zijtaart: Ad van Nunen (voorzitter), Peggy van Sleuwen, Helène van den Hurk, Jac Schuurmans, Joop Versantvoort, Henry van de Ven en Willem Timmers (secretaris).

Er zijn ruim 30 dorpsgenoten aanwezig. Namens het gemeentebestuur zijn de wethouders Hooiveld en Van Burgsteden aanwezig.

Afmeldingen: Louis van de Bilt

 

1.Opening om 20:00 uur.

·   Voorzitter Ad van Nunen heet iedereen van harte welkom.

·   Een speciaal woord van welkom voor de gastspreker van vanavond, de heer Harrie van Kampen, wethouder van de gemeente Gemert-Bakel.

·   Ad houdt een korte terugblik over het laatste halfjaar met als hoogtepunt de start van de verbouw van het klooster. Verder refereert Ad aan het politiek café en de ontstane commotie rondom het rooien van de bomen in de kloostertuin.

 

2. Vaststellen notulen van de openbare vergadering op 4 november 2009. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld.

 

3.Mededelingen

·   We hebben onlangs een gesprek gehad met de nieuwe wijkagente: Danielle Michiels. Op ons verzoek heeft zij zich ook voorgesteld middels een artikel in het Zijtaarts Belang.

·   Er zijn al regelmatig vernielingen aangericht in het klooster en aan eigendom van de firma Wijnen. We betreuren dit ten zeerste en roepen omwonenden op extra alert te zijn op mogelijk vandalisme.

·   De bouw van de Mariakapel is inmiddels in volle gang. Aangezien de bouw de nodige financiële middelen vergt, heeft de dorpsraad Zijtaart besloten tot een tweede donatie uit het Rabofonds van € 500,-. We overhandigen een cheque aan zuster Germana.

 

4.Kloostertuin

·   In de eerste weken van maart is de nodige consternatie ontstaan rondom de kap van de (meeste)  bomen in de kloostertuin.

·   Dorpsraad Zijtaart was op de hoogte van het feit dat woningbouw in het achterste gedeelte van de kloostertuin nodig was. Wat ons verrast heeft, was de snelheid waarmee de tuin gerooid werd. Zeker gezien de uitspraken die gedaan zijn tijdens het politiek café op 28 februari.

·   We zijn nu verder in gesprek met de gemeente over de verdere invulling van de kloostertuin.

·   Wethouder Van Burgsteden geeft toe dat het rooien inderdaad wel erg snel gebeurd was in verband met de flora- en faunawet. Verder zegt hij dat het de bedoeling is de eerste kavels nog dit jaar uit te geven. We geven hem mee dat we daar wel van uitgaan, anders hadden de bomen dit jaar niet gekapt hoeven worden.

 

5. Stand van zaken kloostergebouw (en inrichting Meester Van de Venstraat)

·   Sinds begin januari wordt er flink gesloopt in het klooster en zijn er al veel containers puin en sloophout richting Someren gegaan.

·   Op maandag 12 april is er een bijeenkomst voor de gebruikers van het dorpshuis over de verbouw van het klooster. Deze avond wordt georganiseerd door het bestuur van het Dorpshuis.

·   Van de bewoners van de Meester Van de Venstraat hebben we een brief ontvangen met daarin hun zorgen over de toekomstige verkeerssituatie in hun straat. In een overleg met bewoners, de klankbordgroep, de projectleider en een verkeersdeskundige van de gemeente Veghel is gesproken over deze situatie. De aanwonenden hebben diverse praktische tips meegegeven, waarmee de verkeersdeskundige aan de slag gaat. We zullen dit punt in een komende vergadering van de klankbordgroep weer op de agenda laten zetten, zodat we kunnen controleren of de tips ook daadwerkelijk zijn meegenomen.

 

6. Thema ‘Leefbaarheid in kleine kernen’ door wethouder Van Kampen van de gemeente Gemert-Bakel.

·   Woningbouw staat centraal in het verhaal van de heer Van Kampen. In de gemeente Gemert-Bakel wordt dit onder andere gestimuleerd door startersleningen en het bevorderen van CPO’s. Deze afkorting staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en houdt in dat een groep bouwers de hoofden bij elkaar steekt en een (tijdelijke) vereniging vormt. Deze vereniging gaat voor een bepaalde bouwlocatie aan de slag met een architect, koopt gezamenlijk bouwmateriaal in en neemt gezamenlijk een aannemer in de hand. Hiermee kunnen de kosten met 20% dalen.

 

·   In elk dorp binnen de gemeente Gemert-Bakel is nog een winkelvoorziening. In de Mortel is een goed voorbeeld van hoe het wèl kan in een dorp. Een stichting heeft met renteloze leningen een winkelpand gekocht en daarboven twee appartementen gebouwd. Met de opbrengst van de verhuur van deze appartementen worden de leningen afbetaald en kan de huur voor de winkelier laag gehouden worden.

·   Wat de betreft de commotie rondom de megastallen vindt hij dat voorop moet staan dat omwonenden en andere burgers geen last hebben van deze stallen. De grootte van de stallen speelt daarin een kleinere rol; het gaat erom dat de stallen door middel van flinke groene buffers worden ingepast en gebruik wordt gemaakt van de nieuwste technieken zoals luchtwassers, etc.

·   Op een vraag uit het publiek over het groenstrookbeleid van de gemeente Gemert-Bakel antwoordt de heer Van Kampen dat er normaal een groenstrook van 15 meter aangehouden wordt rondom bedrijventerreinen in de gemeente Gemert-Bakel. In een enkel geval is er zelfs sprake van een strook van 50 meter! Zo kan het dus ook…

 

7.Centrumplan Zijtaart

·   Het Centrumplan dat door initiatiefnemers en dorpsraad Zijtaart in de eerste vorm al in 2004 al is aangeboden aan de gemeente, is inmiddels vele malen bijgesteld en op 2 maart goedgekeurd door het College.

·   Er wordt nu een procedure uitgezet voor de aanpassing van het bestemmingsplan, zodat ook in 2011 begonnen kan worden met bouwen.

·   In dit aangepaste bestemmingsplan worden ook de nieuwbouwplannen van Woonbelang (de seniorenwoningen in de Meester Van de Venstraat) betrokken.

 

8.Rondvraag

·   Wethouder Hooiveld reageert op de notulen van de Dorpsraad van januari betreffende de groenstrook tussen bedrijventerrein Doornhoek en Zijtaart. We hebben afgelopen winter, op initiatief van Alda Gloudemans, gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van de groenstrook. Binnen het gemeentehuis wordt nu gekeken naar de mogelijkheden naar het beplanten van de bermen van de toegangswegen. In de groenstrook zelf zijn geen mogelijkheden meer volgens de wethouder en wat het College betreft is de kous daarmee af. Ad vraagt hierop of het mogelijk zou zijn toekomstige bedrijven te verplichten tot aanplant van hun kavelgrenzen. Wethouder Hooiveld geeft aan dat dit geen mogelijkheid is, omdat ze de percelen anders niet verkocht krijgen. Verder geeft hij aan dat hij nergens plannen heeft kunnen vinden, waarin zwart op wit staat dat er een brede groenstrook zou komen. Wij gaan als Dorpsraad op zoek naar tekeningen, waarin wel degelijk sprake is van een degelijke groene buffer.

·   Is al bekend wanneer de Pater Vervoortstraat opnieuw zal worden bestraat? Dat is nog niet bekend, maar gezien het feit dat nog gebouwd gaat worden in de kloostertuin lijkt dat nog wel even te duren. Wethouder Hooiveld geeft aan dat hier nog niets over bekend is.

·   Het is nog steeds druk met vrachtwagens, die naar bedrijventerrein Doornhoek moeten maar door hun routeplanner uitkomen op de Doornhoek en de Hemel.

·   Wanneer gaat de Sluishoek weer open voor verkeer? De sluizen worden opgeleverd op 30 september en de weg zal dan ook weer open gaan.

·   Kan er iets worden gedaan tegen het sluipverkeer en de paardentrailers door Rudebroeck? De ruitervereniging vraagt hun leden en bezoekers om te rijden via de Hoolstraat, maar niet iedereen volgt dit advies op. Wethouder Van Burgsteden belooft de situatie te gaan bekijken.

·   Hoe zit het met de drempels op de Corsica? Wethouder Van Burgsteden geeft aan dat dit probleem wordt meegenomen in de problematiek rondom de 60 km zones. Hij doet echter de belofte dat het plateau bij de familie Van Zutphen dit jaar nog zal worden aangepakt.

·   Wordt het hekwerk rondom de nieuwe Mariakapel doorgetrokken tot de begraafplaats en krijgt het een open karakter i.v.m. mogelijk vandalisme? De werkgroep Mariakapel zal deze opmerking meenemen.

 

  1. Sluiting om 21:50 uur

 

Willem Timmers

Secretaris Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Uitverkoop aan huis: kleinvakartikelen, ritsen, garen, knopen, kant, band, enz.. Tevens ook reparatie van kapotte ritsen, jassen, broeken en rokken. Tiny van Kasteren, Biezendijk 26, 5465LD Zijtaart, tel. (0413) 36 57 42.

 

Springwedstrijd Schaijk 5 April 2010.

Tweede Paasdag was een drukke dag bij stal Swanenberg. Ponyspringruiters kwamen van ver om deel te nemen aan de eerste buitenwedstrijd springen voor de pony’s.  Het springterrein stond er prachtig bij en we hielden het gelukkig droog.  Caitlin Boes reed met Sheila 2x foutloos in de klasse DB. Indira startte met Amber erg vlot maar helaas schrok Amber voor hindernis 5. Indira kwam  ten val. Al met al is het gelukkig goed afgelopen.  De volgende keer zal het zeker beter gaan.

 

 

Gratis advies op consultatiebureau voor 55-plussers

Inwoners van de gemeente Veghel van 55 jaar en ouder kunnen tijdelijk op maandagmiddag en vrijdagmiddag (op afspraak) gratis gebruik maken van het consultatiebureau voor senioren. De gemeente Veghel ondersteunt ook in 2010 dit initiatief van BrabantZorg en Vivaan.

Een bezoek aan het consultatiebureau voor senioren duurt een uur en is uitsluitend mogelijk op afspraak. Het eerste halfuur van een consult staat in het teken van lichamelijk onderzoek en advies. In het tweede halve uur bespreekt een ouderenadviseur van Vivaan met de bezoeker hoe hij of zij zich voelt. Onderwerpen als wonen, tijdbesteding, geheugen, sociale contacten en bekendheid met de voorzieningen komen in dit gedeelte aan de orde.
In Veghel is het consultatiebureau voor senioren tijdelijk elke maandagmiddag geopend. Op vrijdagochtend is het afwisselend geopend in Erp, Boerdonk en Eerde.
Een afspraak maken voor Veghel, Boerdonk en Erp kan bij Vivaan, op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur, op telefoonnummer (0413) 367309 en via e-mail ouderenwerk@vivaan.nl. In e-mails is het nodig uw telefoonnummer door te geven. U wordt dan gebeld door Vivaan om een afspraak te maken.

Afspraken bij het consultatiebureau in Eerde gaan via Phiny Gasseling, (0413) 36 51 40.

 

Het gaat om een tijdelijke service in 2010. Nadat het pilotproject geëvalueerd is, wordt besloten of het consultatiebureau structureel wordt geopend.

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. jeugd woensdag 14 april 2010

E-2       Uit       Schijndel/VITAM E3    18:30u

E-3       Uit       Blauw Geel'38/OtterW E11       18:30u

F-2       Thuis    Gemert F6        18:30u

V.O.W. jeugd zaterdag 17 april 2010

A-1      Thuis    Boekel Sport A2                       14:30u

MA1 M1  Uit   Vorstenbossche Boys MA1       13:00u

B-1      Uit       Boekel Sport B2                       14:45u

C-1      Uit       Blauw Geel'38/OtterW C3        13:00u

M11C1 M2       Thuis    Rood Wit'62 M11C1     13:00u

D-1      Uit       Gemert D2                               10:00u

MD1 M3          Thuis    UDI'19/Beter Bed MD1           9:30u

E-1       Uit       Blauw Geel'38/OtterW E1        9:15u

E-2       Uit       Rhode/r+b E4                           9:15u

E-3       Thuis    Gemert E6                                9:30u

F-1       Thuis    Blauw Geel'38/OtterW F2         10:30u

F-2       Thuis    Handel F1                                10:30u

F-3       Uit       Boekel Sport F7                        9:30u

F-4       Uit       Bavos F5                                  9:15u

F-5       Thuis    trainen              10:30-11:30u

V.O.W. jeugd  maandag 19 april 2010

MA1 M1          Uit       Prinses Irene MA1       19:00u

V.O.W. jeugd  woensdag 21 april 2010

E-1       Thuis    Mifano E1                                18:45u

F-1       Uit       Bruheze F3                               18:45u

F-3       Thuis    MVC F3                                  18:30u

 

V.O.W senioren  zondag 18 april 2010

VOW H1         Thuis    CITO                           14.30u

VOW H 2        Uit  BLAUW-GEEL’38/OW    12.00u

VOW 2                        Uit       RKVV KELDONK 3   11.30u

VOW 4                     Thuis BLAUW-GEEL’38/OW17 12.00u

VOW Dames  zondag 18 april 2010

VOW D1         Uit       DAMES HBV             11.00u

VOW D2                     Thuis    DE WILLY’S 2           10.00u

VOW Veteranen  zaterdag 17 april 2010

VOW Vet A    Thuis    ROOD-WIT’62            16.30u

VOW Vet B     Thuis    BOEKEL-SPORT        16.30u

 

 

 

TV Zijtaart

AGENDA

Damesdubbel 2e klasse donderdagmorgen

15-04-2010     ZIJTAART 1    Thuis    ACHTER DE BOGEN 2     10.00u

Herendubbel 55+ 2e klasse vrijdagmiddag

16-04-2010     ZIJTAART 1    Uit        LIESSEL 1  13.00u

Damesdubbel 35+ 1e klasse vrijdagavond

16-04-2010     ZIJTAART 1    Thuis    GEMERT 1 19.00u

Gemengddubbel 35+ 3e klasse vrijdagavond

16-04-2010     ZIJTAART 1    Thuis    'T SLOTJE 3 19.00u

Gemengdsenioren 3e klasse zaterdag 13.00u

17-04-2010     ZIJTAART 1    Uit        KIENEHOEF 7

 

 

UITSLAGEN

Dames dubbel 2e klasse       8-04-2010

ZIJTAART 1  MUNSEL 2                             3-1

Heren dubbel 55+  2e klasse   09-04-2010

ZIJTAART 1  DE HUT 2                               2-2

Dames dubbel 35+ 1e klasse   09-04-2010

ZIJTAART 1  RACKETS 1                            3-1

Gemengd dubbel 35+ 3e klasse  09-04-2010

ZIJTAART 1  HELMOND 2                         3-1

Gemengd senioren  3e klasse   10-04-2010

ZIJTAART 1               DE HUT 1                   4-1

 

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 18 april, Klaver van Brabant, pauze in Asten, 120 km, vertrek 8.00 uur.

Dames: zondag 18 april, Klaver van Brabant, pauze in Asten, 80 km, vertrek 8.00 uur.

Senioren: woensdag 21 april, Bloesem- en Ooievaarstocht, pauze in Rossum ‘Gouden Molen’, 88 km, vertrek 9.00 uur.

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW  jeugd woensdag 7 april 2010

F-1                Schijndel/VITAM F5              6-1

F-2                Boskant F2                            1-7

VOW  jeugd zaterdag 10 april 2010

A-1               RKVV Keldonk A1                0-4

MA1 M1       RKVV Keldonk MA1            3-1

B-1                Gemert B5                             1-3

C-1                Blauw Geel'38/OtterW C5      4-1

M11C1 M2    Vorstenbossche Boys M11C1 0-0

D-1               Boskant D1                            4-3

MD1 M3       JVC Cuijk MD1                     2-7

E-1                ZSV E1                                 3-7

E-2                Schijndel/VITAM E4              2-1

E-3                DVG E4                                2-3

F-1                Boekel Sport F2                     10-2

F-2                Rhode/r+b F6                         3-3

F-3                Erp F2                                   1-4

F-4                Boekel Sport F10                    5-4

V.O.W. Senioren  zondag 11 april

VOW H 1        WEC                                       2-1

VOW H2         VORSTENBOSSCHE-BOYS 2  1-1

VOW H3         BLAUW-GEEL’38/OW 9        6-0

VOW h4          AVESTEYN 7                         2-2

VOW Dames zondag 11 april

VOW D1         SJVV                                      5-1

VOW D2         DAM.HAPSE-BOYS              1-2

VOW Veteranen  zaterdag 10april 2010

VOW Vet A    VET.BLAUW-GEEL’38 A      2-1

VOW Vet B     VER.BLAUW-GEEL’38 B      3-6

 

VOW wint zeer belangrijk degradatie duel tegen WEC.

Na een gelijkspel tegen Nooit Gedacht en winst op Nijnsel naderde de nummer 12 WEC,  de VOW formatie van trainer Eric van Gogh tot op 3 punten.

In de openingsfase had Michel Tielemans in de 2e minuut al direct de kans om de 0-1 te scoren maar hij zag z’n vrije trap op de lat eindigen.

In de 13e minuut was het Bart Verhoeven van WEC die vanuit een onmogelijke hoek een wonderschoon doelpunt scoorde waar Remco van den Baar het nakijken had. VOW was door deze tegentreffer behoorlijk van de kaart en voerde slordigheid de overhand in het spel van VOW. In de 25e minuut had WEC zelfs de kans op de 2-0, een afvallende bal in het 16 metergebied van VOW werd wonderbaarlijk door de WEC aanvaller over geschoten. In de 28e minuut ging Michel Tielemans met een WEC speler net achter in z’n rug op doelman van de Ven af, de inzet van Michel werd gekeerd door de WEC doelman. In de 44e minuut scoorde WEC bijna een eigen doelpunt maar van de Ven keerde met een fantastische redding de gelijkmaker net voor rust.

Na de rust had Jan van der Heijden al direct de kans om de 1-1 te scoren maar hij miste vrij voor doel de koelbloedigheid om die kans tot een treffer om te zetten. In de 48e minuut incasseerde een WEC speler z’n 2e gele kaart. VOW creëerde kans naar kans maar miste wat geluk en precisie bij de eindpass of de afronding. WEC stond in de 2e helft volledig onder druk en VOW preste maar vooruit. In de 81e minuut was daar dan eindelijk die bevrijdende treffer van Jan van der Heijden, Jan dribbelde net buiten de 16 naar de rechterkant toe en schoot de bal diagonaal in de linkerhoek. WEC was door deze late tegentreffer behoorlijk aangeslagen en VOW drong nog verder naar voren om de broodnodige 3 punten alsnog naar Zijtaart te loodsen.

 Nog geen 2 minuten later was het Michel Tielemans die gevaarlijk op doel afvuurde, keeper van de Ven keerde nog Michel’s z’n inzet maar Rick van der Linden stond weer eens op de juiste plaats om de bevrijdende 1-2 alsnog binnen te tikken. Kort daarna in de 86e minuut staakte de scheidsrechter de wedstrijd na een harde tackle op Jeroen Bosch. Een afkoelingsperiode van 10 minuten was op dit moment een groter voordeel voor WEC dan VOW. Zij konden van deze mogelijkheid gebruik maken om nog even op kracht te komen om in de laatste 11 minuten nog een doelpunt te scoren. Direct na de hervatting van de wedstrijd had Juul van Erp en Rick van der Linden de beste kansen om de 1-3 te scoren maar het vizier van hen stond niet echt op scherp. Nog geen minuut later werd er volledig terecht een doelpunt afgekeurd van WEC na het aanvallen van Remco van den Baar in z’n 5 metergebied. Nog geen minuut later schatte Ruud van Asseldonk een diepe bal verkeerd in en had Clint Bouter de allerbeste mogelijkheid om alsnog een punt in Wijbosch te houden, hij zag z’n inzet voorlangs gaan.

In een bloedstollende adembenemende wedstrijd pakte VOW verdiend de volle buit en zet het WEC op 6 punten. VOW houdt met deze o zo belangrijke 3 punten aansluiting met de middenmoot waar de nummer 6 van de 4e klasse H EVVC maar 3 punten meer heeft. Het wordt nog een zeer spannend sluitstuk in de 4e klasse H waar 3 ploegen nog strijden om het kampioensschap en nog lang niet zeker is wie er gaat degradeert naar de 5e klasse. VOW speelt nog vier wedstrijden en wel tegen Cito, Erp, Nijnsel en nogmaals Erp. VOW zal nog een aantal punten moeten pakken om zich te handhaven in de 4e klasse.

 

Nieuws van de Judomat,

Op zondag 11 april zijn we met een kleine groep naar Den Dungen geweest voor een regio toernooi.

We moesten allemaal op de zelfde tijd op de mat dus we hebben niet van elkaar kunnen genieten en dat was jammer, want wat zagen we mooie partijen.

Bart v Boxmeer heeft al zijn partijen in een tiental seconden gewonnen met een aantal prachtige worpen die meteen einde wedstrijd betekende.

Jim van de Ven  deed hier niet voor onder en ook hij heeft met een aantal mooie technieken al zijn partijen gewonnen.

De wedstrijden van Gijs Roelofsen verliepen ook naar wens, de eerste partij had hij nog een beetje het geluk aan zijn zijde door op de beslissing van de scheidsrechter te winnen maar daarna had hij de smaak te pakken en ook hij wist al zijn partijen te winnen.

Voor Koen v Boxmeer was het hard werken deze keer, de eerste partij verloor hij d.m.v.  een houtgreep maar daarna was hij geconcentreerder en won de partijen allemaal.  

Michel v Zutphen zat in de zelfde poule als Bart en eigenlijk te zwaar ingedeeld. Terwijl hij zich goed verweerde heeft hij zijn partijen toch verloren maar dit is een goede lering voor de volgende keer.

Maar het zou Michel niet zijn als hij toch bleef lachen.

De uitslagen:

1 e plaats: Gijs Roelofsen, Bart v Boxmeer en Jim v/d Ven

2 e plaats: Bert v Boxmeer

4 e plaats Michel v Zutphen

 

Jongens jullie hebben de eer van onze vereniging hoog gehouden, proficiat allemaal.

Namens het bestuur, Judoclub "De Jigoro's' te Keldonk

 

 

 

NOTARIS OP HERHALING

Het was druk in de Peppelhof, erg druk. Alle stoelen waren bezet, achter in de zaal stonden toehoorders vier rijen dik en zelfs op de gang stonden nog belangstellenden te luisteren en te kijken naar de presentatie van de notaris. Vanwege die enorme belangstelling tijdens de vorige informatieavond heeft Vivaan Ouderenwerk besloten om in samenwerking met Schepers en Van Nunen netwerknotarissen, nog een informatieavond over erf- en successierecht te houden. Op donderdag 22 april om 19.30 uur komt notaris Bram van den Bogaart in dienstencentrum de Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel nog een keer uitleggen hoe het erfrecht en het successierecht in ons land in elkaar zitten en wat je in een testament kunt regelen. Hij zal onder andere vertellen hoe je kunt voorkomen dat na een overlijden de achterblijvende partner geconfronteerd kan worden met een forse aanslag van de belasting. Aanwezigen krijgen volop de gelegenheid om vragen te stellen. Aan de hand van de informatie zijn de bezoekers in staat om zelf te bepalen of zij hun testament moeten laten aanpassen of er een moeten laten maken. De informatie is vrijblijvend. Na deze avond kunnen mensen, als dat nodig is, een afspraak maken met een notaris naar keuze. De informatieavond is gratis toegankelijk

 

 

 

ALZHEIMERCAFÉ over ONDERSTEUNING van de MANTELZORGERS

In Nederland zijn naar schatting 230.000 mensen die lijden aan dementie. Ruim een miljoen mensen is betrokken bij de vaak intensieve  zorg aan hen. Meestal wordt dit gegeven door partners, kinderen en/of andere familieleden. Al deze verzorgers, helpers worden mantelzorgers genoemd. Ondersteuning van partners, familie en vrienden die nauw betrokken zijn bij het leven van mensen met dementie is van groot belang. In het Alzheimercafé in De Eigen Herd in Uden op dinsdagavond 20 april is die ondersteuning het thema van de avond. Frits Sanders van Aanzet en een consulent van de Mantelzorgwinkel zijn dan aanwezig om de bezoekers te informeren over de mogelijkheden in deze regio. De deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open, het programma begint om 19.30 uur. Alle mensen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in dementie zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Dementie heeft langzaam maar zeker gevolgen voor de hele leefomgeving. Naast zorg en praktische problemen als gevolg van de vergeetachtigheid en verwardheid krijgt men te maken met een dierbaar persoon die gaande weg verandert, soms zelfs onherkenbaar wordt. Het leren omgaan met deze ingrijpende veranderingen, de vaak heftige en wisselende emoties is erg zwaar. Geleidelijk moet men hulp van professionele krachten accepteren, wat in het begin veel moeite kost. Dit alles kan leiden tot gevoelens van verdriet, boosheid, eenzaamheid, onzekerheid, schaamte, schuld en machteloosheid. In het Alzheimercafé worden de verschillende ervaringen en reacties van mantelzorgers besproken. Verder worden tips gegeven hoe zij met hun situatie kunnen omgaan, waardoor zij de zorg beter kunnen volhouden. In deze regio zijn er verschillende instanties waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning. Ook die initiatieven komen aan de orde.

 

 

 

L.R. St. Gregorius Zijtaart  Thuiswedstrijd

Afgelopen weekend werd er een dressuurwedstrijd georganiseerd in Zijtaart. Vele leden deden hier aan mee en er werden mooie resultaten behaald. Er werden meerdere prijzen bij elkaar gereden. Een goed weekend voor de rijvereniging! Zo haalde Christel van de Linden voor de tweede week aaneen de 1e prijs met Ula in de klasse Z2. Ook in de klasse B werd de 1e en 2e plaats gehaald door Sharon van Malsen met Ons Do Pegallal.

Uitslagen

                                                   1e proef         2e proef

                                                   Pl.     Pnt.      Pl.  Pnt.

Klasse B

Sharon van Malsen          

               Ons Do Pegallal            1          196    2         196

Monique van Berkel-Leest

                           Vasari              4          190    7         187

Noortje van Dijk   Walette G         13         178    5         191

Yanieke Jussen    Emiel                18         170    14       175

Hein Vogels         Varsa               23         151    21       164

Klasse L1

Loes van Asseldonk  Aïda                 10           183     4           187

Klasse L2

Mark van Asseldonk   Lamarzo      7              190    

Klasse M1

Wendy van den Akker-Hurkmans

                           Zariena             4          191    6         179

Noortje van Dijk   Welldone          15         163    7         176

Klasse M2

Daisy van Wanrooij  Undaymo      7          180   

Klasse Z1 & Z2

Christel van der Linden     Ula       1          228   

Ellen van Asseldonk Unamarilla    6          216    10       192

Hanneke van Asseldonk   Tanja    14         209    9         194

 

 

Bond van Alleengaanden kring Uden: Uitnodiging voor een brunch.

 

Beste leden,

Wij willen u uitnodigen voor een heerlijke brunch op zondag 25 april 2010, welke wij houden bij de Vrije Teugel Bedafseweg 22  te Uden.

De zaal is open om 11.45 uur.

Wij hebben dit brunchbuffet om 12.00 uur gereserveerd

Het programma ziet er als volgt uit:

11.45-12.00 uur   Ontvangst met kopje koffie/thee.

12.00-14.00 uur   Brunchbuffet.

14.00-15.00 uur   Gaan we wandelen door de mooie omgeving. Voor degene die niet willen wandelen is er gelegenheid om een kaartje te leggen of bij mooi weer op het terras te gaan zitten.

De kosten voor deze mooie middag zijn € 20.00 p.p. te voldoen bij binnenkomst van de zaal.

Wilt u deelnemen aan deze brunch, dan graag voor 19 april een telefoontje naar uw contactpersoon of ondergetekende. De werkgroep wenst u een fijne middag.

A. van Berlo, tel.(0492) 32 17 33.

 

 

 

KBO

 

AGENDA:

Maandag 19 april 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 20 april 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 20 april 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 20 april 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 20 april 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 21 april 09.00 uur: Gym

Woensdag 21 april 13.30 uur: Kienen

Donderdag 22 april 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 22 april 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 22 april 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 23 april 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 9 april 2010.

Rode lijn:

1. Marcel v.d.Akker & Wim v. Os                    66,88 %

2. Cor & Marietje Mollen                                 58,13 %

3. Mien Verhoeven & Mien Vissers                  56,25 %

4. Harry & Helmy Ploegmakers                       55,63 %

5. Bert & Anneke v. Helvoort                          52,08 %

6. Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits                  51,04 %

7. Toon v. Schaijk & Mari v.d. Steen                44,38 %

8. Jo Delisse & Jan Rijkers                              44,27 %

9. Wim & Tiny v.Lieshout                               43,75 %

10. Frans Hoefs & Mien vd. Crommenacker     42,71 %

11. Ben & Tiny v.d. Steen                                39,06 %

 

 

Gele lijn:

1. Harry & Jana v.d. Acker                             65,63 %

2. Henk vd. Linden & Anny vd.Berkmortel      64,24 %

3. Mien v.Asseldonk & Nellie v.d. Berg            61,46 %

4. Chris & Christien v. Helvoirt                        55,21 %

5. Mies & Joke v.d. Burgt                               54,86 %

    Piet & Wim v. Schaijk                                 54,86 %

7. Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                     50,35 %

8. Fien v. Boxmeer & Pieta Verbakel               49,65 %

9. Harry & Marietje v.d. Wijgert                       47,57 %

10. Martien v. Cleef & Marietje v.d. Horst        44,44 %

11. Maria Rijken & Willemien Verhoeven        39,58 %

12. Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart       38,54 %

13. Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk        37,85 %

14. Harrie v. Boxmeer & Tonn Verbruggen     35,76 %

 

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 8 april 2010.

T.v. Uden               28 47 16-C. v. Zutphen       60 61 10

P.v.d. Hurk             42 68 16-C.v. Helvoirt      19 19 10

W.v.d.Berkmortel  22 32 14-R.v. Tiel                23 32 13

J.v. Zutphen            23 33 13-W. Kremers       29 33 11

P.v.d. Hurk             42 56 13-M. Gibbels         40 41 10

M. Gibbels              40 49 12-R.Kemps           36 37 10

J. v.Uden                20 22 11-M.v. Zutphen       20 21 10

G.v. Eert                 19 21 11-J. Rijkers            18 11   6

W. Kremers            29 31 10-G.v. Eert            19 18 10

T. Verbruggen        18 19 10-J. de Wit              31 34 10

J. de Wit                 31 19   6-J.v. Uden           20   8   4

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 6 april  2010.

A-lijn:

1. Mari & Nellie v.d. Vleuten                                       61,25 %

2. Jo Verhoeven & Riet v. Hout                       54,58 %

3. Piet Thijssens & Riek Rijkers                        54,17 %

4. Jan v. Gerwen & Jan Rijkers                       53,75 %

5. Jana v.d. Acker & Anny v.d. Hurk                53,33 %

    Mien v. Berkel & Mien Verhoeven               53,33 %

7. Jan v. Stiphout & Adrie v. Gemert                52,08 %

8. Bert & Diny Kanters                                   47,08 %

    Ria Delisse & Sybille v.d. Rijdt                    47,08 %

10. Toon & Marietje v. Schaijk                         42,08 %

11. Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven        40,83 %

12. Joke Petit & Maria Rijken                           40,42 %

B-lijn:

1. Adriaan v.d. Tillart & Jack Sebrechts            57,17 %

2. Henk & Marietje v.d. Linden                       54,90 %

3. Anneke Jans & Maria Pepers                      53,83 %

4. Piet & Wim v. Schaijk                                 53,60 %

5. Harry & Marietje v.d. Wijgert                       51,40 %

6. Cor & Nellie v.d. Berg                                50,60 %

7. Christien v. Helvoirt & Mien Vermeulen       49,58 %

8. Albert & Petra v.d. Hurk                             49,50 %

9. Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels                   48,42 %

10. Anny & Jozien v. Berkmortel                     47,83 %

11. Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis             46,00 %

12. Tonny Rijkers & An Thijssen                     43,75 %

13. Noud & Toos v. Zutven                              43,40 %    

 

 

 

Sam’s Kledingactie in Zijtaart.

 

Op vrijdag 23 april vindt in Zijtaart weer de halfjaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen.

J.v.Zutphen, Krijtenburg 5

L.Egelmeers, Hool 62

J.Dortmans, Past.Clercxstraat 44

A.v.d.Heijden, Past. Clercxstraat 10

 

Bij L.v.Kasteren, Biezendijk 26 en J.v.Boxmeer Pater Vervoortstraat 18 kan ook het hele jaar kleding gebracht worden.

 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de ingezamelde kleding komt ten goede aan de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.

Net als vorig jaar steunt Sam’s Kledingactie ook in 2010 het project in Kenia waarin ‘droogte cyclus management’ centraal staat. Droogte is al jaren een van de meest serieuze problemen in Kenia. Samen met lokale hulporganisaties zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen minder kwetsbaar worden in periodes van droogtes. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomstenbronnen of het realiseren van waterbronnen. Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvloeden en zo hoeft droogte niet altijd tot een ramp te leiden!

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar tel (073) 687  10 60.

 

 

Interpunctie

Het ouderschapsplan, waar moet u aan denken ??

(columns zijn te lezen op www.interpunctie.nl. onderaan de home-page (weblog)

Bij een scheiding moet er veel geregeld worden. Rondom de kinderen is het ouderschapsplan een hulpmiddel. Veel moet worden besproken en dat terwijl het paar juist weinig behoefte heeft om met elkaar te praten.

Er moeten echter beslissingen worden genomen over de toekomst van de kinderen. U wilt tenslotte uw kinderen zoveel mogelijk sparen. Uw houding t.o.v. de andere ouder is daarbij belangrijk. Daarvoor moet u uw eigen woede, frustraties en teleurstellingen opzij zetten.

Een gezamenlijke lijn vasthouden, klinkt eenvoudiger dan het is. U was het voorheen niet altijd met uw partner eens, de verschillen worden bij een scheiding vaak nog groter. Maar ook het praktische geregel, kleine kinderen moeten nog worden weggebracht naar scholen, clubs en vriendjes. Het weekend dat het kind bij u is, moet u misschien wel 3x op en neer rijden!

En wie neemt wanneer vakantie en hoe lang blijven de kinderen bij welke ouder? Wie heeft de kinderen met Kerst en Oud/Nieuwjaar? Welke feestjes zijn “heilig” en wordt de aanwezigheid van de kinderen verwacht? Wie onderhoudt contact met school, wie regelt doktersbezoek en wat doet u bij een crisis bij een opvoedings- of gedragsprobleem?

Welke vorm van ouderschap past in onze situatie? Gaan wij onze kinderen ieder voor de helft van de tijd opvoeden, of verblijft het kind meestal bij de ene ouder en is er een omgangsregeling? En hoe zit het met de belasting van de verzorgende ouder?

Kan degene met omgangsregeling het kind thuis bezoeken als het kind ziek is? Mag u een kadootje brengen bij een verjaardag? Zijn grootouders en overige familie welkom? Welke mogelijkheden zijn er om af te wijken van een bestaande omgangsregeling? Hoe soepel moet je daarin zijn?

Hoe houd je de andere ouder op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen over en weer? Wordt een straf bij de ene ouder ook door de andere ouder ten uitvoer gelegd of regelt ieder zijn eigen sanctiebeleid?

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp 

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Kajak Clinic in de Nationale Sportweek!

In samenwerking met GGD, Pantein, Gemeente Veghel, Sportservice Uden/Veghel worden dit jaar tal van activiteiten georganiseerd in het kader van Preventie Overgewicht. Één van de activiteiten vind plaats tijdens de Nationale Sportweek van 17 t/m 24 april.

Op zaterdag 24 april organiseert het jongerenwerk van Vivaan een gratis KAJAK CLINIC in het Julianapark. Van 12.00 uur tot 16.00 uur, voor iedereen met een zwemdiploma, droge kleren en een handdoek.

De Hooidonkse Kano Club uit Sint Oedenrode stelt kajaks beschikbaar om over de Aa in het Julianapark, mee te doen met echte een kajak training! Inclusief kleine waterval.

De Kano Club biedt 3 clinics van 1 uur aan, waar 15 personen aan mee kunnen doen. Om 12.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur.

Dus altijd een willen kajakken, dan is dit je kans. Je kunt mee doen met de clinic, of gewoon instappen en een stukje varen. Meld je aan voor deze gratis clinic - want Vol=Vol - via mieke.pepers@vivaan.nl of 0413-340842.

Meer info en aanmeldingen: Mieke Pepers, Jongerenwerker Vivaan Veghel, tel. (0413) 34 08 42, mail  Mieke.pepers@vivaan.nl, www.chillout-veghel.hyves.nl

 

 

 

 

MiK Veghel Open Dag zondag 18 april 2010

Het is één grote MiK happening  op zondag 18 april a.s. van 10.30 tot 13.30 uur  in de Mr. Van Coothstraat in Veghel. Genieten van kleine en grote optredens, van veel dans en veel muziek! Accordeonisten, sax kwartet, dwarsfluitensemble, piano, gitaar en ga zo door. In de balletzaal kun je zien wat bij de verschillende danslessen geleerd wordt. In de vele lokalen kun je van dichtbij goed kennis maken met heel veel verschillende instrumenten: keyboard,  saxofoon, gitaar, hobo, klarinet, viool, piano etcetera!

Schrijf je in voor gratis Proefles!

Jaarlijks organiseert MiK Kunsteducatie haar Open Dagen om iedereen te laten zien welke lessen en cursussen gegeven worden. Je kunt kennis maken met de grote variatie en je kunt vrijblijvend uitproberen of MiK iets voor je kan betekenen! Er is de mogelijkheid om je tijdens deze dag in te schrijven voor een gratis proefles.

Wedstrijd: teken de mooiste CD!

Alle kinderen van de basisschool krijgen in de klas een uitnodigingskaart waarop een lege CD is afgebeeld. Maak er iets moois van en lever deze kaart in tijdens de Open Dag. Daarmee maak je kans op mooie prijzen.  Laat je fantasie de vrije loop en geef ‘m af bij MiK in Veghel op zondag 18 april aanstaande.  Meer info op www.mikweb.nl.

 

 

 

 

BIJEENKOMST VOOR LIEFHEBBERS VAN TEKENEN EN SCHILDEREN

Met Samen Doen brengt Vivaan Ouderenwerk, mensen van 55 jaar en ouder met elkaar in contact die de zelfde interesses hebben, zodat zij samen iets leuks kunnen doen. Vivaan brengt daarvoor een advertentiekrantje uit waarin de leden een advertentie kunnen plaatsen. Om de onderlinge contacten te bevorderen, is Vivaan onlangs begonnen om voor mensen met dezelfde interesse een bijeenkomst te organiseren. Op maandag 19 april van 13.30 tot 15.30 uur is er in dienstencentrum de Peppelhof aan de Wilgenstraat 15 in Veghel een eerste bijeenkomst voor mensen die het leuk vinden om te tekenen en te schilderen. Ook mensen die geen lid zijn van Samen Doen zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. De kosten van deze middag bedragen € 5, voor leden van Samen Doen is de toegang gratis.

Vivaan is zeker niet van plan om een schildercursus te gaan organiseren. “Samen Doen wil mensen met elkaar in contact brengen,” zegt Suzanne Cochius. Zij coördineert deze dienst bij Vivaan. “Als dat contact er is, is het aan de mensen zelf om met elkaar afspraken te maken voor het vervolg.” Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Boekel, Uden, Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek kunnen lid worden van Samen Doen. Ze kunnen hun profiel plaatsen in een krantje dat drie keer per jaar uitkomt. Leden van Samen Doen kunnen via Vivaan contact zoeken met andere leden. “In de praktijk blijkt, dat mensen het toch moeilijk vinden om te reageren op een advertentie,” vervolgt Suzanne Cochius. “Uit een tekst kun je moeilijk opmaken wat voor een persoonlijkheid iemand is. Daarom hebben we onlangs besloten om leden met dezelfde interesses uit te nodigen voor een ontmoetingsbijeenkomst, waar ze rechtstreeks met elkaar kunnen kennismaken en eventueel afspraken kunnen maken.”

Onlangs is op deze manier al een kookclubje van start gegaan. Deze mensen gaan beurtelings bij een van de leden thuis voor elkaar koken. “We hopen dat op deze middag ook zoiets ontstaat op het gebied van tekenen en schilderen. Bijvoorbeeld twee bezoekers die besluiten om af en toe bij elkaar thuis samen te gaan schilderen of die afspreken samen naar een museum te gaan of met elkaar over hun hobby te praten. Maar evengoed kan er een groep gevormd worden, die op vaste tijden bij elkaar komt om samen te tekenen en te schilderen.” Als het enthousiasme van Suzanne Cochius maatgevend is voor het succes van de middag, zullen veel bezoekers een hobbymaatje vinden. Voor meer informatie over deze middag kunnen belangstellenden contact opnemen met Vivaan. Dat kan op werkdagen van 9 tot 13 uur op het tel (0413) 36 73 09 of via het e-mailadres ouderenwerk@vivaan.nl.

 

 

 

Prijsuitreiking en muziek bij  OOZON

Zondag 18 april as. zal de band CCBlue tussen 15.00-16.30 uur  een optreden verzorgen bij OOZON de Compagnie.  Aansluitend is de prijsuitreiking.

Iedereen is van harte welkom aan de  Middegaal 23-25 te Veghel; toegang gratis.

CCBlue is een jazzformatie van enthousiaste musici in de regio midden Brabant met als thuisbasis het cc Jan van Besouw te Goirle. Klankkleur alt- tenorsax, vocals, gitaar, bas, drums en toetsen. Onze voorkeur gaat uit naar het spelen van goed in het gehoor liggende jazzmuziek uit de periode van net na de 2e wereldoorlog tot de 60-er jaren van de vorige eeuw (cooljazz, swing, bebop, etc.) met wat modernere uitstapjes richting funk en fusion.

St-ART prijs 2010 uitgereikt op 18 april

Ook op 18 april rond 16.30 uur maakt de jury bekend wie van de drie genomineerden de St-ART Prijs 2010 in de wacht sleept. De drie genomineerde kunstenaars, Rieneke de Vries, Renée van Trier en

Michiel van der Zanden exposeren in De Compagnie.

De winnaar ontvangt een geldbedrag van € 5.000,- en krijgt de mogelijkheid  een solo-expositie in te richten in 2011.

De St-ART Prijs 2010, een initiatief van Nagtzaam Accountants, staat in het teken van beeldcultuur.

St-ART geeft een impuls aan de ontwikkeling van talentvolle jonge kunstenaars in Noord-Brabant.

*Kunstgroep de Compagnie is elke zondag vanaf 11.00 uur geopend.

Kunstgroep De Compagnie, Middengaal 23-25 te Veghel

Voor meer info : www.kunstgroepdecompagnie.nl

http://www.st-art.nu    http://www.ccblue.nl

 

 

Malafide bedrijf uit Groningen
Bedrijven in (de regio van) gemeente Veghel opgelet: gemeente Veghel laat de gemeentegids ook dit jaar samenstellen en drukken door De Kleine Media uit Schagen. Dit bedrijf doet ook acquisitie voor advertenties in de gemeentegids 2010-2011 en daar kunt u dan ook telefoontjes van verwachten. Als er een ander bedrijf belt, zoals een bedrijf uit Groningen dat al bezig is, moet u hen ‘nee’ verkopen. U kunt bij de gemeente kenbaar maken als er nog andere bedrijven actief blijken, dan zorgen wij dat het bekend wordt gemaakt.

 

 

Inloopmiddag aanleg vistrap binnen Masterplan Aa Veghel fase 2

Waterschap Aa en Maas wil een vistrap naast de stuw in de Aa nabij het Ham in het buitengebied van Veghel aanleggen. Die bevordert de vismigratie in deze rivier. Het waterschap houdt op 15 april van 16.00 tot 19.00 uur een inloopmiddag op het stadhuis in Veghel. Geïnteresseerden kunnen het plan daar inzien en vragen stellen aan medewerkers van het waterschap.  

 

 

Intensieve aanpak van woninginbrekers
Politie Maas en Leijgraaf, team Veghel, intensiveert de aanpak van woninginbrekers. Donderdagavond 8 april is tussen 18.00 en 20.30 uur een eerste wijkcontrole gehouden in wijk ‘t Ven. Op de Udenseweg, Vorstenbosscheweg en Busselbunderweg werden in dit kader totaal 300 voertuigen gecontroleerd. De politie heeft geen strafbare feiten geconstateerd. Wel heeft zij veel autorijders gesproken en preventietips gegeven. De reacties op deze controle waren voornamelijk positief.

De komende weken houdt de politie in verschillende wijken wijkcontroles. Alle in- en uitgaande auto's in een bepaalde wijk of straat worden hierbij gecontroleerd. Tijdens deze controle krijgen autorijders een brief uitgereikt met preventietips en de reden van de wijkcontrole toegelicht.

De laatste maanden is het aantal woninginbraken in het teamgebied toegenomen. Deze stijgende lijn is aanleiding tot extra inspanningen op het gebied van woninginbraken. Tijd voor actie dus; zowel aan de kant van de politie, als aan de kant van de wijkbewoners. Van het extra in de gaten houden van de bij de politie bekende inbrekers tot extra surveillance in wijken waar veel wordt ingebroken.

 

 

Tips om uw woning te beschermen

1.       Zorg voor goed hang- en sluitwerk aan de woning. Sluit uw ramen en deuren af, ook als u maar even weg bent. inbrekers hebben maar een onbewaakt moment nodig om hun slag te slaan.

2.       Zorg voor voldoende verlichting in gemeenschappelijke ruimten, in uw eigen tuin of bij uw voordeur.

3.       Zorg voor een beveiligingsstrip op de toegangsdeur.

4.       Laat geen ‘klimvoorwerpen’ (zoals trappen, kliko's en andere grote voorwerpen) buiten liggen, dat geeft daders de kans om gemakkelijker uw woning binnen komen.

5.       Doe deuren zoveel mogelijk op het nachtslot.

6.       Regel gedurende vakanties iets voor de post.

7.       Laat uw tuin verzorgd achter en vraag of iemand uw planten water geeft.

8.       Geef uw woning een bewoonde indruk, door bijvoorbeeld wat servies of tijdschriften op tafel te leggen, of door de buren gebruik van uw oprit te laten maken.

9.       Laat een waarschuwingsadres achter.

Let op elkaars bezit: u weet wie er in een buurt thuishoort en wie niet. Als er wordt ingebroken of u ziet verdachte omstandigheden, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bij spoed via 112.

Het belangrijkste doel van deze controles is burgers alerter maken op wat zij zelf kunnen doen en hun meldingsbereidheid vergroten.

Is er toch bij u ingebroken of een poging gedaan? Dan is het van belang dat u aangifte doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een aangehouden verdachte vervolgd worden. U kunt aangifte doen op het bureau in Veghel of een afspraak maken via 0900-8844.

 

Meer informatie over inbraakpreventie vindt u op www.samentegeninbrekers.nl en

www.politiekeurmerk.nl.

 

Onze decorbouwer “Wim Vissers” al 4 jaar lang.

Wim  bedankt namens de “Zijtaartse Toneelvereniging”

 

 

Stekjesruilmarkt voor Biodiversiteit

 

Op zaterdag 17 april organiseert Natuurvereniging IVN samen met de Gemeente Veghel een stekjesruilmarkt op Natuurtuin ’t Bundertje. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen tuinliefhebbers hun stekjes uitwisselen. Neem dus stekjes uit je eigen tuin mee in een potje of zakje met de naam van de plant erop en zakjes zaden die je over hebt. Tijdens de ruilmarkt kun je jouw stekjes aanbieden en gelijk kijken wat voor leuke planten en zaden iemand anders te bieden heeft.

Het jaar 2010 is het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Deze activiteit is een onderdeel van een project om ook in de eigen achtertuin aandacht voor de natuur te stimuleren. Met een natuurrijke tuin geef je meer gelegenheid voor vogels, vlinders, egels en bijen om voedsel te zoeken en een schuilplaats te vinden. Vanaf 13.30 wordt er bij de markt een demonstratie wilgentenen vlechten gegeven. Anita van Kraaij is vlechter van wilgentenen en zal mooie voorbeelden bij zich hebben van producten met wilgentenen voor in huis of in de tuin.

Natuurtuin ’t Bundertje is te vinden op Patrijsdonk 53a, 5467 AC Veghel.

Voor meer informatie: www.ivn-veghel.nl, secretariaat@ivn-veghel.nl.

 

 

Landschapswandeling over breukrand naar Nistelrode

Op zondag 18 april organiseert het IVN Veghel alweer de derde landschapswandeling, ditmaal langs de breukrand bij Uden en Nistelrode. We vertrekken vanaf het Stadhuisplein om 10.00 uur en keren per bus vanuit Nistelrode om ongeveer 17.30 uur terug. U kunt zich voor 17 april aanmelden via www.ivn-veghel.nl.

De wandeling is 20 km lang en voert langs een spoorlijn, aardbreuk, bergen en een beek. En dat zijn alleen nog maar de lijnen in het landschap.
Vanuit Veghel lopen we via het Duits lijntje richting Uden, dan pakken we een blauwe lijn: de
Leijgraaf. We bewonderen de unieke Wijstgronden op de aardbreuk tussen Slenk en Horst en trekken verder naar de Bedafse Bergen. Van daaruit gaan we over landbouwwegen en door bosjes naar Nistelrode.

 

 

BUURTVOETBALTOERNOOI 2010

 

Evenals voorgaande jaren organiseert V.O.W. ook dit jaar weer een voetbaltoernooi voor alle buurtschappen van Zijtaart.

Dit jaar vindt het evenement plaats op
woensdag 12 mei, woensdag 19 mei en woensdag 26 mei

 op sportpark De Vonders te Zijtaart.

 

De deelname is gratis.

Wel wordt gevraagd per team€ 5,00 te betalen per wedstrijd aan de scheidsrechter. Men kan zich inschrijven tot 30 april a.s. bij Ad vd Heijden,

 Pastoor Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54

 of tel. 06 53 40 53 41.

Enkele spelregels:

-          elk team zorgt zelf voor shirtjes

-          er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 t/m 15 jaar of een combinatie hiervan.

-          Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-          Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg hesjes aan

Het wedstrijdschema wordt te zijner tijd toegezonden.

 

VOETBALVERENIGING V.O.W.

 

Crèmes en Zalven 5b

Jojoba-olie is het toverwoord. Chemisch gezien gaat het hier niet om een olie, maar om een vloeibare was. Zet je het in de koelkast wordt zij vast – stijft op – terwijl alle andere, echte oliën vloeibaar blijven of hoogstens wat uitvlokken. De reden waarom Jojoba-olie de laatste tijd zo belangrijk is geworden, is de scheikundige verwantschap met de natuurlijke walschotolie; ofschoon dit een dierlijk product en de Jojoba-olie plantaardig is.

De vloeibare walschotolie wordt meer en meer door Jojoba-olie vervangen – een extra redenen om niet meer op walvissen te jagen. Jojoba-olie wordt verkregen uit de nootachtige zaden van de woestijnplant Jojoba ( Simmondsia chinensis ). Dit is een buksboom.

Californië, Arizona, Mexico en Israël zijn tegenwoordig de voornaamste wingebieden, maar ook in Spanje zijn er nu al plantages. Een van de redenen waarom Jojoba-olie zo duur is, is haar zeldzaamheid. De meeste aanplant die pas na ca. 5-6 jaar vruchten draagt, is niet ouder dan 4 à 5 jaar. Men vermoedt dat binnen 2 à 3 jaar, als de eerste plantages vruchten opleveren, de olie een grote prijsdaling zal ondergaan. Tot die tijd kun je Jojoba-olie echter ook goed met andere oliën mengen. Jojoba-olie biedt, net als Avocado-olie enige bescherming tegen het UV licht van de zon.

In de techniek wordt Jojoba-olie zelfs gebruikt voor het smeren van hoogwaardige motoren.

Zij wordt vrijwel niet ranzig. In duurdere cosmeticaproducten wordt Jojoba-olie veel gebruikt voor de bereiding van huid- en haarverzorgingsproducten.

Reageren, dat kan.     

Bernhard Liesandt, 5465rr16@hetnet.nl

 

 

 

Kinderhulp zoekt extra collectanten voor jubileumcollecte

 

De landelijke collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt in 2010 gehouden in de week van 18 tot en met 24 april. Vrijwel overal in Nederland is nog behoefte aan extra vrijwilligers voor deze collecte. En aangezien Kinderhulp in 2010 haar 50­jarig jubileum viert, willen we graag proberen extra veel geld op te halen. Daarom doet Kinderhulp een oproep aan iedereen die een paar uurtjes vrij kan maken voor kinderen met minder kansen, om zich aan te melden als collectant.

 

Kinderhulp zet zich al 50 jaar in voor kinderen in Nederland die te maken krijgen met jeugdzorg. Maar liefst 1 op de 20 kinderen zit zodanig in de problemen dat professionele hulp noodzakelijk is. In (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen of jeugdzorginstellingen is vaak geen geld voor extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en (leuke) ervaringen op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het volgen van muziek- of danslessen of doorlid te worden van de plaatselijke voetbalclub. Ook een weekje kamperen kan hen helpen om even hun problemen te vergeten en gewoon kind te zijn.

 

Loopt u ook mee?

Vindt u ook dat alle kinderen in Nederland recht hebben op een beetje gewoon geluk?Word dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Met een paar uur van uw tijd, kunt u al een bijdrage leveren. Samen met de collecteorganisator in uw eigen wijk of woonplaats, kunt u bepalen welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen.

Aanmelden kan bij:

Lea van den Elzen Pastoor van de Bultstraat 3 Telefoonnummer 0413-343670 E-mail: leavandenelzen@hotmail.com

Voor nadere informatie kunt u bellen met de bovengenoemde plaatselijke organisator van de collecte.

 

Commissievergaderingen 15 april
Donderdag 15 april vergadert de commissie Publiek en Samenleving om 19.30 uur en de commissie Bestuurszaken en Economie aansluitend daarna, gepland om 20.30 uur.

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal in het stadhuis. De vergaderingen zijn openbaar en inwoners kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van het spreekrecht (informatie en aanmelding bij de griffie). Agenda en stukken zijn gepubliceerd op de website en liggen ter inzage in het stadhuis

 

 

Maaien van gazons opnieuw uitbesteed

De gemeente Veghel heeft het maaien van gazons en speelweides en het opruimen van hondenuitwerpselen opnieuw uitbesteed aan derden. Aannemersbedrijf Growepa BV uit Rhenen heeft opdracht gekregen om in de periode van 2010 tot en met 2012 de maaiwerkzaamheden uit te voeren en uitwerpselen van honden op te ruimen op de hondenuitlaatroutes en -terreinen.

 

Werkwijze

Er wordt niet volgens vaste maairondes gemaaid, maar op basis van de lengte van het gras en de snelheid waarmee het groeit. De aannemer bepaalt zelf wanneer en waar hij de percelen maait. Uiteraard ziet de gemeente erop toe dat alle maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd zoals in het beeldbestek staat beschreven.

 

Vragen of opmerkingen

In de opstartfase zouden aanvangsproblemen kunnen zitten, omdat de medewerkers niet elk perceel weten te vinden. Mocht u een opmerking of klacht hebben over het maaien van de gazons in uw wijk, dan verzoeken wij u contact op te nemen met gemeente Veghel, 0413 38 66 44.

 

 

Inloopmiddag aanleg vistrap binnen Masterplan Aa Veghel fase 2

Waterschap Aa en Maas wil een vistrap naast de stuw in de Aa nabij het Ham in het buitengebied van Veghel aanleggen. Die bevordert de vismigratie in deze rivier. Het waterschap houdt op 15 april van 16.00 tot 19.00 uur een inloopmiddag op het stadhuis in Veghel. Geïnteresseerden kunnen het plan daar inzien en vragen stellen aan medewerkers van het waterschap.  

 

Stuwen zijn nodig om het water op het juiste peil te houden, maar ze vormen een barrière voor vissen. Omdat die niet meer van de ene plaats naar de andere kunnen zwemmen, verslechtert of verdwijnt hun leefgebied. Het waterschap heeft de knelpunten voor vismigratie binnen de gemeentegrenzen van Veghel geïnventariseerd. Een van de obstakels voor vissen in de Aa is de stuw bij het Ham. Naast de stuw wordt een vistrap aangelegd. Vissen kunnen zo 'stap voor stap' tegen de stroom in zwemmen. Hierdoor komen geïsoleerde en daardoor bedreigde populaties weer met elkaar in contact, wat ze stabieler en gezonder maakt.


Masterplan Aa Veghel

De aanleg van deze vistrap hoort bij fase 2 van het Masterplan Aa Veghel. In dit plan vertalen de gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas hun ambitie, om gezamenlijk een toekomstvisie en uitvoeringsplan te maken voor het beekdal van de Aa op het grondgebied van de gemeente Veghel. Eén van die ambities is een Aa die van bron tot monding vrij optrekbaar is voor vis. De vistrap bij Het Ham draagt bij aan de realisatie van die ambitie.

 

Na de inloopmiddag van donderdag 15 april wordt het plan eind april ter goedkeuring voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap. Op het besluit van het waterschap is beroep mogelijk. De verwachting is dat we in september 2010 starten met de uitvoering van het project.

 

Foto: voorbeeld van een bekkenvistrap

 

 

Vergadering commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Volkel vergadert op woensdag 21 april 2010 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van de gemeente Cuijk, Louis Jansenplein 1 te Cuijk. De vergaderingen van de COVM zijn openbaar en de zaal is vanaf 19.45 uur geopend. Op de agenda staan het verslag van de plenaire vergadering van 18 november 2009, klachtenoverzichten, MER-voortgang.

De vergaderstukken liggen met ingang van 12 april 2010 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeenten Cuijk, Uden, Landerd, Boekel en Veghel.

 

De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van Defensie en VROM, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de Staatssecretaris van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

 

FAMILIE/VRIENDENVOETBALTOERNOOI 2010

 

Het is weer zover. Ook het

familie/vriendenvoetbaltoernooi

staat weer voor de deur. Dit toernooi wordt gehouden op

zondag 16 mei 2010 op sportpark De Vonders te Zijtaart.

Vriendenclubs en families kunnen zich voor dit toernooi inschrijven bij Ad vd Heijden, Past. Clercxstraat 7, tel. (0413) 36 22 54 of 06 53 40 53 41.

 

Men kan zich op geven tot zondag  30 april 2010
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team, bij opgave te voldoen.

Enkele spelregels:

-        elk team zorgt zelf voor shirtjes

-        er moeten minimaal 2 dames in het veld staan of 2 jeugdspelers van 12 tm 15 jaar of een combinatie hiervan. Is dit niet het geval, dan wordt het spel gespeeld met een speler minder.

-         Bij gelijke kleur shirts moet de uitspelende ploeg hesjes aan.

Diegenen die niet mee voetballen, verwachten wij natuurlijk om hun favoriete elftal aan te moedigen.

Dus tot zondag 16 mei 2010

 

VOETBALVERENIGING V.O.W.

 

 

 

 

 

 

De Hel van Brabant op zaterdag 15 en /of zondag 16 mei aanstaande.

 

Wederom is de HEL, door de renners uitgeroepen als mooiste Amateur klassieker van Nederland, weer helemaal volgeboekt met 200 deelnemers, die gaan strijden om het dagprijzengeld, de gele trui,de bloemen, de dagbeker, de Memoriaal Mies van der Heijden Bokaal voor de eindwinnaar, het algemeen klassement, de ploegenprijzen en de punten voor het Super Prestige klassement.

 

De karavaan bestaat uit een 12-tal politiemotoren en politieauto, 15 verkeerregelaars op de motor, een tijdwaarnemer, een extra jurylid en een fotograaf op de motor, voorrijdwagens met geluid, jurywagens, het Rode Kruis, een 25-tal ploegleiderwagens, ziekenauto en bezemwagen.

 

Een spektakel van twee dagen wielergenot, door ons mooie Brabant.

Zowel op zaterdag en zondag vertrek om 13:00 uur op het stadhuisplein te Eindhoven.

Het startschot zal worden gelost door wethouder  ????????.

 

Zaterdag de etappe door de Meierij over 112 km.

Finish op de Boschdijk ten hoogte van hoofdingang GGzE. Verwacht rond 15:30  uur.

 

Zondag de etappe door de Kempen over 132 km.

Parkoers aankomst via: Frederiklaan – PSV stadion – Willemstraat - Keizersgracht- Wal waar de Finish is ten hoogte van het Stadhuis om ongeveer 15:40 uur.

                     Voor de routes en verdere info kijk op onze website www.wielerclubeindhoven.nl

 

Graag verwelkomen wij u!

Met vriendelijke sportgroeten,Adrie van der Heijden organisator en voorzitter.