Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 4

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 4

21 okt   - 27 okt 2010

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl

 

Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 4
KERKBERICHTEN

 

 

Woensdag: 20 oktober 13.30 u. 45-jarige jubileumviering van de Kath.Bond

van Ouderen, voorganger Pater van Delden m.m.v. het “Seniorenkoor”.

 

Zondag: 24 oktober 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. Pepers-van Lankvelt; Mnd.ged. Cor Oppers; 
Mnd.ged. Marietje van Hoof-van Asseldonk;
Jrgt. Henrica van der Heijden en broers en zussen van der Heijden;
Rob van de Ven; Jan, Harrie en Dina van den Hurk;
Maria van de Ven-Sauels (vanwege verjaardag);
Wim van Zutphen (nms.de biljartvrienden);
Overl.oud. Hendrikus van de Ven-van der Steen;
Annie van de Ven-van Zutphen (vanwege verjaardag).
 
 

Mededeling:

Zondag 24 oktober wordt weer de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor “Wereldmissiedag” gehouden, de opbrengst is dit jaar bestemd voor opleiding van priesters en vrijwilligers in Ethiopië. Deze collecte wordt van harte bij U aanbevolen.

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

Inzegening Mariakapel Zijtaart

 

Zaterdag 30 oktober a.s. zal pater Van Delden de nieuwe Mariakapel in ons dorp inzegenen en officieel in gebruik nemen. Alle belangstellende dorpsgenoten worden hiermee uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze gebeurtenis. Op de binnenzijde van deze pagina treft u het volledige programma aan.

 

In maart jl. werd begonnen met de bouw van het kapelletje. In de tijd daarna tot en met vorige week zaterdag is er enthousiast gewerkt om de Mariakapel een mooie en kwalitatief vakkundige uitstraling te geven. Dit resultaat is volledig behaald, want wij zijn er zeker van dat iedereen die het kapelletje al heeft bezocht dit onmiddellijk kan constateren.

Daarom willen wij aan de inzegening en opening ook goede aandacht besteden. De Zijtaartse gemeenschap, waarin ook nu weer zoveel vrijwilligers zich hebben ingezet, verdient de kans om dit nieuwe gebouwtje in de kern van ons dorp gezamenlijk te aanschouwen. Vandaar dat wij alle belangstellenden graag om 15.45 uur willen ontmoeten op het kerkplein om vanaf daar in een stoet o.l.v. fanfare Sint-Cecilia en met aanwezigheid van 3 koren naar de Mariakapel te gaan. Carnavalsvereniging De Reigers zorgt voor de entourage met overkappingen, stoelen en koffie en thee na afloop.


Programma op 30 oktober

 

15.45 uur:       Samenkomst op kerkplein/dorpsplein  

1)      Vertrek stoet genodigden en belangstellenden

         naar  kapel. 

2)      Kort welkomstwoord door voorzitter en

         aankondiging programma

3)      Twee liederen door seniorenkoor de Vrolijke Zangers

4)      Onthulling eerste steen door zuster Germana en

          Bertus v.d. Tillaart

5)      Inzegening door pater van Delden   kort   gebed/toespraakje

6)      Fanfare speelt een lied

7)      Koor Vivace zingt

         2 liederen

8)      Korte terugblik op ontstaan

         idee en bouw kapelletje

9)      Plaatsen van het kruis op

         het torentje

10)    Korte toespraak door een genodigde

11)    Parochieel dames- en herenkoor zingt 2 liederen

12)    Dankwoord door zuster Germana

13)    Gezamenlijke afsluiting van fanfare met de koren

14)    Om ongeveer 17.30 uur: korte afsluiting

 

Na dit programma is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te gebruiken.

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gevonden: zonnebril met koord, zit in hoesje merk Lounge, terug te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

 

 

 

 

 

Dorpsraad praat met gedeputeerde De Boer

De dreiging van een rondweg om Zijtaart wordt almaar groter. De verbreding van de N279 van ’s-Hertogenbosch naar Helmond loopt vast ter hoogte van Veghel. Vanwege ruimtegebrek en de nabijheid van woonwijken als de Oranjewijk en de Leest zal een alternatief moeten worden gezocht. Op dit moment zijn er nog twee over: een ondertunneling en een omlegging achter Zijtaart langs.

Gezien het feit dat een ondertunneling waarschijnlijk onbetaalbaar zal blijken, blijft er weinig over. Reden genoeg voor Dorpsraad Zijtaart om, samen met enkele leden van het Actiecomité De Kempkens, een bezoek te brengen aan het provinciehuis. Vandaag, 20 oktober, had de Zijtaartse delegatie een gesprek met de gedeputeerde van verkeer, de heer Yves de Boer. Met de steun van onze achterban op de tafel, in de vorm van de ruim 400 handtekeningen, werd uitgebreid gepraat over de bedreigingen voor ons dorp.

Binnen enkele weken nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de overgebleven alternatieven, die in een Milieu Effecten Rapportage zullen worden onderzocht. Daarop volgt een periode van inspraak, waar Dorpsraad Zijtaart zeker gebruik van zal maken. Wij zullen ons niet zomaar neerleggen bij de komst van een vierbaans autoweg bij ons dorp. In onze openbare vergadering op 3 november doen we uitgebreid verslag van ons gesprek met de gedeputeerde. We hopen op uw komst.

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

Op 6 november inloopmiddag klooster

Sinds februari wordt er hard gewerkt om het klooster te verbouwen naar een school, dorpshuis, gymzaal en appartementen. Om u de voortgang van de bouw te laten volgen, plaatsen wij regelmatig foto’s op internet welke te vinden zijn via www .zijtaart.nl/ver-bouw.html. Op onderstaande foto ziet u de rechtervleugel van het klooster op de 1e verdieping. Hier komen klaslokalen voor de bovenbouw.

De gemeente organiseert op zaterdag 6 november a.s. een inloopmiddag in het klooster, iedereen die de vorderingen van de bouw met eigen ogen wil zien is welkom tussen 13.00 en 17.00 uur.

Noteer deze datum alvast op de kalender, nader bericht volgt nog.                   Bouwcommissie Dorpshuis Zijtaart

 

 

 

ONDERONSJE ZIJTAART PAKT UIT

 

Ieder eerste maandag van de maand kunnen Zijtaartse mensen van 55 jaar en ouder van 10.00 tot 11.00 uur in de Korenmolen terecht voor een goed gesprek tijdens het zogeheten Onderonsje. Op maandag 1 november pakken de vrijwilligers die deze gezellige bijeenkomsten leiden eens uit. Om precies te zijn, pakken ze samen met de bezoekers een koffer uit. In die koffer zitten allerlei voorwerpen die te maken hebben met een bepaald thema. Welk thema dat is, wordt duidelijk aan het begin van ’t Onderonsje. Aan de hand van de voorwerpen gaan de bezoekers met elkaar in gesprek. De ervaring leert dat zo op een heel plezierige manier interessante gesprekken ontstaan over allerlei onderwerpen. Omdat de gesprekken zich allemaal rond een thema bewegen, blijft er toch lijn in de ochtend. Waar nodig sturen de vrijwilligers de gesprekken een beetje bij.

 

 

 

 

Collecte Brandwondenstichting 2010

 

De collecte voor de brandwondenstichting heeft de mooie som van

 € 665,06 opgebracht. Alle collectanten en alle gevers hartelijk dank, namens veel brandwonden-slachtoffers in strijd tegen de littekens. Uw brandwondencoördinator, Riek van Dommelen, Keslaerstraat 5, (0413) 36 20 76.

 

 

U kunt nog stemmen tot 25 oktober!

 

Voor de zomervakantie heeft bs Edith Stein een subsidie aanvraag van € 1500,00 ingediend bij het coöperatiefonds 2010 van de RABObank Uden Veghel. Een subsidie voor het realiseren van een insectenmuur in de toekomstige natuurspeelleertuin bij onze toekomstige nieuwe school. Voor de aanvraag van deze subsidie is er een kort filmpje gemaakt (40 sec.) om de meerwaarde van de insectenmuur heel in het kort te promoten.

Alle leden van de RABO bank Uden Veghel ontvingen per 1 oktober een brief waarin er de gelegenheid werd geboden te stemmen op een van de 25 genomineerden. Elke genomineerde heeft een kort filmpje staan op de site (staat vermeld in de brief naar alle leden van RABO bank Uden Veghel) waar u op kunt stemmen. En bs Edith Stein is een van deze genomineerden!

U raadt het al, allemaal stemmen op de insectenmuur voor bs Edith Stein. Hoe meer stemmen hoe meer kans we maken om ook daadwerkelijk voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Dus…. stemmen allemaal op de insectenmuur voor de natuurspeelleertuin bij bs Edith Stein. Zegt het voort.

 

met vriendelijke groet,

Mariette van der Pas

Directeur bs Edith Stein Zijtaart
tel: (0413) 36 51 68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging!

Op zondag 10 oktober 2010 heeft het EK majorette team van Fanfare Sint Cecilia ZILVER gewonnen op de Europese Kampioenschappen in Zwitserland.

Onder leiding van Jolanda Hoefnagels en Yvonne van Ingen bracht dit team een show met als thema “tijd”.

Het team bestaat uit de volgende 13 dames:

Marjan van Asseldonk- van de Burgt

Maaike Beckers          Annerie Habraken

Marian Habraken         Marlotte Habraken

Emmy Jonkers              Fieke van Nunen

Karen van Nunen           Jolijn Rietbergen

Rosanne van de Rijt      Anouk van Sleuwen

Laura van Zoggel       Moniek van Zoggel

 

Wij bieden hen een receptie aan op

vrijdag 22 okt. 2010 van 19.00-21.00 u in Zaal Kleijngeld

Wij nodigen u van harte uit om hen te komen feliciteren met dit prachtige resultaat.

 

W.T.C. Zijtaart

Heren: zondag 24 oktober, Sluitingsrit, vertrek 9.00 uur.

Dames: zondag 24 oktober, Sluitingsrit, vertrek 9.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW jeugd zaterdag 16 oktober 2010

VOW A-1                    Rhode A2                     5-3

VOW MA1 M1                                               vrij

VOW B-1                    RKPVV B1                 4-2

VOW M11B1 M2        EVVC M11B1             0-6

VOW C-1                    SCMH C2                    4-3

VOW D-1                    Gemert D3                   10-1

VOW D-2                    Erp D3                         4-1

VOW MD1 M3            NLC'03 MD1               5-1

VOW MD2 M4            DAW MD1                  1-9

VOW E-1                    Rhode E3                     1-6

VOW E-2                    MVC E3                      2-12

VOW F-1                     Erp F2                         5-3

VOW F-2                     Rhode F5                     3-1

VOW F-3                     vrij                              

VOW F-4                    Rhode F10                   3-2

 

VOW Senioren zondag 17 oktober

VOW H1         MVC                           4-1

VOW 2                        WEC H2                      1-1

VOW H3         RHODE 5                    5-2

VOW H4         DVG 5                         1-4

 

DAMES  VOW D1     ROOD-WIT'62                        2-2

VOW D2         DAMES SES               2-2

VETERANEN VOW  RHODE           AFGELAST

 

SPORTAGENDA

 

VOW jeugd zaterdag 23 oktober 2010

VOW A-1              uit      Boskant A1                      14:30u

VOW MA1 M1      uit      Juliana Mill MA1              14:00u

VOW B-1               uit      WEC B1                          14:30u

VOW M11B1 M2   uit      Avanti'31 M11B1             13:00u

VOW C-1               thuis  SCMH C2                       13:00u

VOW MD2 M4      uit      Schijndel/VITAM MD1    11:45u

 

VOW veteranen zaterdag 23 oktober 2010

VOW Vet        Uit       Vet PVV         ZATERDAG

 

VOW senioren  zondag 24 oktober 2010

VOW H1         Uit       RKVV KELDONK     10.30u

VOW H2         Thuis    ERP     2          12.00u BEKER

VOW H3         Thuis    GEMERT 8      10.30u

 

 

 

Openbare vergadering DDBin Zijtaart

 

DDB houdt op dinsdag 26 oktober een openbare bijeenkomst in Zaal Kleijngeld aan de Pastoor Clerxstraat in Zijtaart. De belangrijkste onderwerpen die avond zijn de N279, de weg langs het kanaal. DDB kijkt samen met belangstellenden naar de huidige stand van zaken en de toekomst. Daarnaast komen ook de mogelijke ontwikkelingen van het gebied De Kempkes aan de orde. Tijdens de rondvraag kunnen aanwezigen andere onderwerpen inbrengen. De raadsleden en wethouders van DDB zijn die avond aanwezig en – voor wie dat wil – na afloop persoonlijk aanspreekbaar. De bijeenkomst begint om 20.30 uur. Iedereen is welkom.

 

 

 

 

ZIJTAARTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN

A.s. maandag 25 oktober starten in zaal Kleijngeld voor de 25e keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen libre. De finales vinden plaats op vrijdag 5 november.

111 Spelers en speelsters zullen er gaan strijden om de diverse titels.

De eerste week staat in het teken van de voorrondes, waarna in de tweede week verder wordt gespeeld volgens het knock-out systeem. De wedstrijden beginnen iedere avond om 18.45 uur. Op zaterdag en zondag al om 17.00 uur.

25 Keer Zijtaartse biljartkampioenschappen is een jubileum. Terugkijkend op 25 jaar Zijtaartse biljartkampioenschappen ziet de organisatie dat het aantal spelers is gegroeid van 48 spelers in 1986 tot jaarlijks meer dan 100 spelers en dit jaar zelf een record aantal van 111 volwassen spelers. Helaas laten de jeugdspelers het de laatste jaren wat afweten, maar misschien komen deze in de toekomst weer.

Aan de opzet van het toernooi is sinds 1988 weinig veranderd. Al die jaren een vast concept. Wedstrijden spelen in de voorrondes en daarna de knock-out fase. De finalisten van de A-, B- en C-klasse gaan strijden om het algeheel kampioenschap van Zijtaart. Ook de D-klasse mag zeker niet over het hoofd worden gezien. Het gemiddelde in deze klasse is dan niet zo hoog, maar ook zij durven met elkaar de strijd aan te gaan. Hoeveel spelers zijn in deze klasse begonnen en spelen inmiddels in een hogere klasse?

 

Onder de 111 deelnemers zijn er 11 die nog ieder jaar hebben meegedaan, waaronder ook Graard van Eert, die met zijn 95 jaar toch weer van de partij is. In de 12 dagen dat er wordt gebiljart is er ongetwijfeld veel te beleven. Een mooie gelegenheid om een keer te komen kijken en te ontdekken dat deelname eigenlijk voor iedereen mogelijk is.

Kom dus kijken en genieten. U bent van harte welkom.

Poedelpret en De Zwijntjes

 

 

 

 

Thuiswedstrijd voor de leden van

Sint Gregorius

Afgelopen weekend werd er wedstrijd georganiseerd in Zijtaart. Veel leden hebben prijzen gehaald in de dressuur. Zo was er de eerste prijs voor Monique van Berkel-van der Leest en Sharen van Malsen. Ook buiten Zijtaart werden er goede resultaat behaald door Sophie van Leest en Glenn van de Ven.

De afgelopen weken zijn er wederom goede resultaten behaald:

Selectie springen Mortel

Klasse M                               Pl.        Pnt.            Pl.    Pnt.

Glenn van de Ven         Ziezo    6             2x foutloos   vd 85

                                                1e proef                 2e proef

Dressuur te Zijtaart   Klasse B

July Schrama    Ziementa          3e         195

Monique van Berkel-Van der Leest       Vasari          1e         195

Klasse L2

Sharen van Malsen       Ons Do Pegullal                    1e         190

Loes van Asseldonk      Aida                                    2e         188

Klasse m2

Marina van Hunen        Wish                                     3e         185

Dressuur te Nijmegen                       Klasse Z1

Sophie van Leest          Ushi ter Kwincke    3de        210

 

KBO

 

AGENDA

Woensdag 20 oktober 09.00 uur: Gym

Woensdag 20 oktober 13.30 uur:

VIERING 45 JARIG BESTAAN

Donderdag 21 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 21 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 21 oktober 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 22 oktober 13.30 uur: Bridgen

Maandag 25 oktober 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 26 oktober 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 26 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 26 oktober 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 26 oktober 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 27 oktober 09.00 uur: Gym

Woensdag 27 oktober 13.30 uur: Kienen

Donderdag 28 oktober 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 28 oktober 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 28 oktober 13.30-14.30 uur: Bibliotheek

Vrijdag 29 oktober 13.30 uur: Bridgen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 15 oktober 2010:

Rode lijn:

1. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   60,42 %

2. Bert en Diny Kanters                                   56,94 %

3. Ben en Tiny v.d.Steen                                  56,60 %

4. Cor en Marietje Mollen                                 56,25 %

5. Bert en Anneke v.Helvoort                           54,17 %

6. Harrie en Jana v.d.Acker                             53,13 %

7. Wim v.Os en Cor Rovers                             50,35 %

8. Cor v.d.Berg en Mari v.d.Steen                    49,65 %

9. Jo Delisse en Jan Rijkers                              48,96 %

10. Marcel v.d.Akker en Toon v.Creij               47,57 %

11. Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven         46,18 %

12. Wim en Tiny v.Lieshout                              44,44 %

13. Mien Verhoeven en Mien Vissers               41,67 %

14. Harrie Ploegmakers en Riek Vervoort         33,68 %

Gele lijn:

1. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                      64,17 %

2. Mies en Joke v.d.Burgt                                 58,75 %

3. Henk en Marietje v.d.Linden                         52,92 %

4. Mien v.d.Crommenacker en Maria Rijken      52,50 %

5. Chris en Christien v.Helvoirt                         52,08 %

6. Anny v.d.Hurk en Mientje v.d.Tillaart            50,00 %

7. Adriaan v.d.Tillart en Petra v.d.Hurk             49,58 %

8. Jo Verhoeven en Anny v.d.Berkmortel          49,58 %

9. Mien v.Asseldonk en Nellie v.d.Berg             45,83 %

10. Fien v.Boxmeer en An Thijssen                   45,00 %

11. Martien v.Cleef en Marietje v.d.Horst        44,58 %

12. Harrie v.Boxmeer en Tonn Verbruggen      35,00 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van donderdag 14 oktober 2010:

Tonnie v. Uden      30 46-Jan v.d.Oever           15 12

Piet v.d.Hurk          43 63-Cor v.Zutphen         62 56  

Wim Kremers         28 38-Tonn Verbruggen    19 25

Mies Gibbels           41 57-Tonnie v.Uden          30 24

Jan v.Uden             20 26-Ger  ard Oppers      14 11

Jos Claassen           22 28-Jan de Wit                31 19

Jan v.d.Oever         15 19-Willy Henst             29 15

Jan Rijkers              18 21-Piet v.d.Tillaart         42 48

Willy vd.Berkmortel 23 24-Mies Gibbels          41 38

Cor v.Zutphen         62 68-Rien v.Tiel              23 16

Chris v.Helvoirt       20 19-Martien v.Zutphen   20 14

Grard v.Eert            18 13-Willy vd.Berkmortel  23 16

De uitslagen van de Regiowedstrijd tegen Breugel A.

op dinsdag 12 oktober 2010:

Th.v.Eck                 49 39-Cor v.Zutphen         67 80

M.Swinkels             44 28-Mies Gibbels          42 47

B.Swinkels              35 30-Johan v.Zutphen      25 28

F.Strijbosch             35 58-Jos Claassen           24 21

C.de.Beer               30 34-Jan Rijkers               20 12

J.Meulendijks          29 35-Tonn Verbruggen     20 22

J.v.d.Avoort            27 33-Grard v.Eert          19 15

J.de Beer                17 13-Jan v.Uden               18 15

  totaal                   266 270                             235 240 

                              101,5 %                             102,1 %

 

 

 

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC'01)

De uitslagen van dinsdag 12 oktober 2010:

A-lijn:

1. Mien v.Berkel en Mien Verhoeven                60,83 %

2. Jan v.Stiphout en Adrie v.Gemert                  59,58 %

3. Jana v.d.Acker en Anny v.d.Hurk                 55,42 %

4. Jan Rijkers en Toos v.Berlo                          52,08 %

5. Hilly v.Bosbeek en Willemien Verhoeven      51,25 %

6. Mari v.d.Steen en Anny v.d.Ven                  50,42 %

7. Mari en Nellie v.d.Vleuten                           48,33 %

8. Toon en Marietje v.Schaijk                           47,08 %

9. Bert en Dinie Kanters                                 46,25 %

10. Ria Delisse en Sybille v.d.Rijdt                     44,58 %

11. Cor en Marietje Mollen                               42,08 %

      Jo Verhoeven en Kees v.Hout                   42,08 %

B-lijn:

1. Henk v.d.Linden en Ria Veldhuis                 59,58 %

2. Cor en Nellie v.d.Berg                                  56,00 %

3. Mieke Toebast en Toos Vissers                    55,00 %

4. Noud en Toos v.Zutven                                54,50 %

5. Wim en Piet v.Schaijk                                 52,92 %

6. An Thijssen en Riek Vervoort                      52,50 %

7. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                50,42 %

8. Harrie en Rina v.Berlo                                 48,50 %

9. Chris en Christien v.Helvoirt                         47,00 %

10. Anneke Jans en Maria Pepers                     45,42 %

11. Joke Petit en Maria Rijken                          44,17 %

12. Harrie en Marietje v.d.Wijgert                     43,00 %

13. Adriaan v.d.Tillart en Jack Sebrechts           39,00 %

 

 

 

 

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA NOVEMBER 2010

Dinsdag

2

  9.30u

uitstapje

Winkelen in Kleef (Du)

€ 15,50

Woensdag

3

10.00u

uitstapje

Rondrit De PEEL met lunch

€ 14,50

Donderdag

4

  9.00u

13.00u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

   3,00

   3,00

Vrijdag

5

10.00u

uitstapje

Boekenfestijn in de Beurs Eindhoven

  8,50

Maandag

8

  9.30u

 

Markt Uden en andere winkels

   3,00

Dinsdag

9

12.30u

uitstapje

Aalshof eieren en heerlijke proeverij

€ 22,50

Woensdag

10

10.00u

uitstapje

Rondrit De Acht Zaligheden

€ 16,50

Donderdag

11

  9.00u

13.00u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

   3,00

   3,00

Vrijdag

12

10.00u

 

Van Tilburg in Nistelrode en andere winkels

   6,50

Maandag

15

  9.30u

13.30u

uitstapje

Markt Uden en andere winkels

Tijd voor Max Live uitzending in Hilversum

   3,00

€ 17,50

Dinsdag

16

  9.30u

18.15u

uitstapje

Rondrit omgeving St.Oedenrode met diner

Alzheimercafé Uden in Eigen Herd

€ 17,50

   3,00

Woensdag

17

10.00u

uitstapje

Rondrit Noord-Limburg en Kevelaer (Du)

€ 19,00

Donderdag

18

  9.00u

13.00u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

   3,00

   3,00

Vrijdag

19

10.00u

uitstapje

Kerstmarkt in Beuningen

€ 12,50

Maandag

22

  9.30u

 

Markt Uden en andere winkels

   3,00

Woensdag

24

10.00u

18.15u

uitstapje

Vrije markt in Tiel

Liederentafel in Eigen Herd

€ 11,50

   5,00

Donderdag

25

  9.00u

13.00u

 

JUMBO Veghel

EM-TÉ Uden

   3,00

   3,00

Vrijdag

26

13.00u

uitstapje

Kerstmarkt in Kleef

€ 15,50

Maandag

29

 9.30u

 

Markt Uden en andere winkels

   3,00

Dinsdag

30

12.30u

uitstapje

Weverij Museum Geldrop

€ 14,50

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, Ouderenwerk, tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl. U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden.

U kunt het programma ook bekijken op de website www.vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van oktober kunt u op woensdag 27 oktober van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

 

 

 

 

 

Nut en noodzaak van een foodpark? 

Op dinsdag 5 oktober hebben wij in het Brabants Dagblad kunnen lezen dat het college van de gemeente Veghel een visie heeft om van De Kempkens een “foodpark” te maken. Dat is slim; want sterke regio’s kiezen voor clustering van bedrijven. En het is ook nog eens veel sympathieker dan bedrijventerrein met zware industrie (categorie 4 en 5) en het is fijn om te vernemen dat er geen zware industrie komt volgens wethouder Van Burgsteden. Tot zover de lof. Toch moet ook van een sympathiek plan nut en noodzaak te worden aangetoond. En dat is niet eenvoudig, want er zijn meer foodparken in Nederland. Wageningen heeft bijvoorbeeld haar eigen foodvalley en biedt de nabijheid van veel R&D kennis en faciliteiten zoals laboratoria. Helmond heeft ook een foodpark en combineert dat met een groene campus. Kortom Veghel gaat de concurrentie aan met twee steden die het nodige te bieden hebben. Kiezen de nieuwe voedingsbedrijven straks voor Veghel? Zijn er dan ook daadwerkelijk zoveel bedrijven dat we daar 90 hectare mee kunnen vullen? Want als dat niet lukt, dan wordt de grond uiteindelijk toch benut voor bedrijven die weinig met voeding te maken hebben, maar de grond wel willen kopen, of wordt de grond benut voor een vierbaans snelweg om Zijtaart. Kortom: nut en noodzaak onderzoeken is nog harder nodig dan voorheen.

Reageren kan op dekempkens@live.nl

Actiecomité De Kempkens.

 

 

 

Concert in St. Servatiuskerk  te Boerdonk

Op zaterdag 30 oktober om 20.00 uur wordt in de kerk van Boerdonk een concert gegeven door ensemble Ariosto. Dit ensemble bestaat uit 14 vocalisten onder leiding van Ludy Vrijdag. Op deze avond wordt het project Miserere mei, Deus ten gehore gebracht..

Het bevat drie meesterwerken uit de Renaissanceperiode, te weten Miserere mei, Deus van de componist Josquin des Prez en het Officium Defunctorum en Popule Meus van Thomàs Ludovico da Victoria

Het pure Italiaanse karakter staat in dit concertprogramma centraal, zowel vocaal als stilistisch. Het is een heel speciaal programma, uitgevoerd door een bijzonder ensemble en we zijn er trots op dat dit concert in de kerk van Boerdonk uitgevoerd wordt.

De toegang is gratis. Na het concert kunt u met een vrije gift uw waardering voor het concert uitspreken en zo een bijdrage leveren aan de restauratie van de glas in lood ramen van de kerk. U wordt van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen. Na afloop wordt u door het kerkbestuur koffie aangeboden

 

 

 

Verlegenheid

Verlegenheid is een lastig verschijnsel. Verlegenheid belemmert enorm. Mensen vermijden om nieuwe dingen te ondernemen, waardoor zij in een vicieuze cirkel belanden. Men raakt steeds meer geïsoleerd omdat men steeds minder onderneemt, waardoor de verlegenheid niet overwonnen wordt. Daardoor groeit deze verlegenheid steeds meer.

Verlegen mensen worden geplaagd door negatieve interpretaties en negatieve verwachtingen. Men verliest spontaniteit. Verlegenheid beïnvloedt je carrière, je liefdesleven, je communicatie met wie dan ook. Het grijpt keihard in op alle levensgebieden.

Vaak geven verlegen mensen zichzelf op de kop. Zij zeggen tegen zichzelf wat anderen vaak zeggen: “doe toch niet zo verlegen” of “ze eten je toch niet op”. Dat helpt echter niet. Vaak is het beter je verlegenheid te accepteren als bij jou horend. Maar accepteren is niet hetzelfde als je erbij neerleggen. Acceptatie is een voorwaarde voor verandering.

Een verlegen persoon heeft vaak perfectionistische trekken: ze “moeten” van alles. Juist wanneer ze dat “moeten” afzweren dan blijkt dat ze veranderen. Men voelt zich van binnen rustiger worden. Dat is acceptatie! En af en toe verlegen zijn, daar is niks mis mee. Iedereen is wel eens verlegen.

Van nature pessimistisch ingestelde mensen ervaren verlegenheid sterker dan diegenen die er minder zwaar aan tillen. Ook mensen die het idee hebben alsmaar te moeten presteren, kunnen sterk lijden aan verlegenheid. Toch zijn er ook mensen die helemaal niet verlegen lijken: ze meten zich een houding aan om te maskeren dat ze verlegen zijn.

Tips om beter met verlegenheid om te gaan:

- blijf onder de mensen komen   stel je niet te afwachtend op

-  spreek jezelf positief toe        loop, sta en zit rechtop

-  kijk mensen aan                      kijk om je heen en zie dat je niet de enige bent

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2,

5467 CA  Veghel

tel. (0413) 31 07 95  tel.06-21.59.24.35.

 www.interpunctie.nl

 

 

 

11-11 BAL MET NIEUWE PRINS

Op 13 november a.s. organiseert C.V. De Reigers weer haar jaarlijkse 11-11 bal.Intussen traditiegetrouw, zal op deze avond de nieuwe Prins bekend worden gemaakt.

Deze gratis toegankelijke avond heeft weer het nodige aan u te bieden. Onze kersverse jeugdprins en prinses met hun gevolg zullen zich aan u voorstellen, de dansmariekes showen hun nieuwe dansen en de Boemelaars zullen voor de nodige vrolijke deunen zorgen. Het afscheid van Prins Hans d`n Derde zal onvermijdelijk zijn. Niet veel later zal onze nieuwe Prins zich aan u voorstellen. De loterij mag natuurlijk ook niet ontbreken op deze avond. Na het officiële gedeelte zal een disjockey de avond muzikaal voortzetten en kan het feest losbarsten.  Kortom, een avond die u niet mag missen.

Noteer dus alvast in uw agenda:

13 november aanvang 20.00 uur gymzaal “De Molensteen”

 

 

 

Loterij 11-11 bal C.V. De Reigers

Binnenkort komen de leden van carnavalsvereniging De Reigers weer met loten bij u aan de deur voor de loterij welke gehouden wordt tijdens het 11-11 bal op 13 november a.s.

De loten zijn te koop voor € 1,00 per stuk.

De hoofdprijs bedraagt € 188,00, de tweede prijs € 133,00 en de derde prijs € 77,00.

Natuurlijk zijn er nog diverse andere leuke prijzen te winnen.

Graag hopen wij u te ontmoeten tijdens het 11-11 bal op 13 november.                                       C.V. De Reigers

 

 

 

 

Energiemarkt Veghel op zaterdag 30 oktober 2010

Zaterdag 30 oktober vindt in het stadhuis van Veghel van 11.00 tot 15.00 uur de tweede en laatste energiemarkt in Veghel plaats. Op deze markt kun u al uw vragen over energie en subsidies stellen aan een aannemer, installateur en energieadviseur. Bedrijven uit de buurt staan klaar om energiebesparende toepassingen en duurzame energie te laten zien. Toegang tot de markt is gratis.

Bent u op zoek naar bedrijven die kunnen helpen bij het uitvoeren van energiebesparende verbeteringen aan uw huis? Onder het motto: ‘Je eigen Energiecoach’ organiseert de gemeente Veghel in samenwerking met het RMB een energiemarkt. Op deze markt kunt u al uw vragen over energie en subsidies stellen aan aannemers, installateurs en energieadviseurs.  Daarnaast is ervan alles te doen voor jong en oud. Kinderen kunnen zich vermaken met spelletjes met leuke prijzen, er is een grabbelton met prijzen en kinderen kunnen gratis geschminkt worden, terwijl de ouders alle informatie over energiebesparing kunnen krijgen onder het genot van een kopje koffie en thee.  Energiemarkt: zaterdag 30 oktober 2010 van 11.00 uur tot 15.00 uur. 

Kijk voor meer informatie op www.brabantsgroen.nl.

 

 

 

 

Streetdance lessen en Zumba lessen

Deze zijn in Eerde op:
Zaterdag 30 oktober 2010 om 10:00 uur de Zumba
Zaterdag 30 oktober 2010 om 11:15 uur de Streetdance
 
Gratis proeflessen!!! 
Bij voldoende animo gaan we elke zaterdag door!! 
Waar: De Brink, Sint Antoniusplein 7 te Eerde
 
Door Charlotte Looman   charlotte_looman@hotmail.com

 

 

 

 

Beste jeugd van TV Zijtaart,

 

Ook dit najaar worden er weer jeugdtennislessen gegeven door TV Zijtaart. Na heel veel overleg en vergaderen hebben we Peter Snoek bereid gevonden om, voor de tennislessen van de volwassenen, ook nog enkele lessen aan de jeugd te willen geven. De lessen zijn wekelijks op woensdag en beginnen op 3 november en eindigen op 1 december 2010.

De kosten voor deze lessen zijn € 20,00 p.p. voor 5 lessen met 8 spelers.

Al naar gelang de aanmeldingen kunnen we de lessen inplannen. Er worden dus tennislessen op 2 banen gegeven voor 8 spelers. Als er minder spelers zijn, stijgen de kosten van de tennislessen. De lessen kunnen dan vanaf 16.00 uur tot 19.00 uur gegeven worden maar dit hangt af van de aanmeldingen

Wanneer je echt geen mogelijkheid hebt om op woensdag tennisles te nemen, maar toch graag wilt tennissen kun je dat hieronder aangeven. Bij voldoende animo wordt de mogelijkheid bekeken om ook op een andere avond tennisles te geven. Dit zal dan wel in het voorjaar van 2011 zijn.

Heb je zin om iedere week sportief bezig te zijn en wat bij te leren?

Meld je dan voor 31 oktober aan voor de tennisles!

Mail je aanmelding naar jeugd@tvzijtaart.nl of lever onderstaande strook in op de tennisclub. Voor meer info tel: 0413-341734.

 

Groetjes jeugdcommissie TV Zijtaart.

________________________________________________

 

Naam:----------------------------------------------------------------

 

Tel-nr:----------------------------------------------------------------

 

E-mail:--------------------------------------------------------------

-

Leeftijd:--------------------------------------------------------------

 

Ja, ik meld mij aan voor de tennislessen die beginnen op 4 november 2010

Opmerkingen-------------------------------------------------------

                      -------------------------------------------------------

 

 

MINI MAXI  toernooi TV Zijtaart

 

Ieder jeugdlid mag een volwassen partner meebrengen om samen mee te tennissen.

Deze volwassenen (m/v) hoeven geen lid te zijn van onze club maar dat mag natuurlijk wel. Als je geen partner kunt vinden, weten wij nog wel iemand om mee te tennissen zodat je altijd mee kunt doen.

 

*    Aanvang 13.30 uur.

     Jeugdlid “introduceert” volwassene

*    Afgelopen rond 16.00 uur.

*    Kosten deelname: Eur. 1,00 p.p.

*    Wil je meedoen, maar heb je geen

            maatje, laat het ons even weten!

*    Aanmelden vóór 28 okt 2010

 

            DUS JEUGDLEDEN, MELD JE AAN!

AANMELDEN DOE JE DOOR JOUW NAAM EN DIE VAN JE MAATJE TE MAILEN NAAR:

JEUGD@TVZIJTAART.NL

 

 

GEBRUIK JE HANDEN EENS!

 

Een kennismaking met verschillende kunstdisciplines voor jongeren tussen 11 en 16 jaar.

Pieter Brueghel en Vivaan bieden voor het 3e jaar een afwisselend en boeiend programma aan om eens met kunst en cultuur in aanraking te komen voor jongeren tussen 11 en 16 jaar. We bieden een zestal technieken aanin de vorm van workshops. Deze worden gegeven op vrijdagavond van 18.30

uur tot 20.30 uur. De kosten per bijeenkomst zijn € 3,00.

 

De tweede workshop is Digitaal beeldbewerken met Photoshop. Tijdens twee bijeenkomsten maak je een game-cover met het software programma Photoshop. Op een game-cover staan in een notendop de ingrediënten van een game. Welke omgeving, wie zijn de personages, welke attributen etc.

Je maakt kennis met het programma photoshop en je leert de beginselenvan het digitaal beeldbewerken. Ook makkelijk voor het maken van posters, flyers en een leuke presentatie voor op school.

 

Datum:             vrijdag 12 en 19 november

Tijd:                 18.30 uur - 20.30 uur

Locatie:            Pieter Brueghel, Middegaal 23-25, Veghel

Kosten:            € 3,00 per bijeenkomst

 

Inschrijven kan bij Mieke Pepers van Stichting Vivaan Veghel, via tel.(0413) 34 08 42 of mieke.pepers@vivaan.nl

 

Houd de komende maanden ook de aankondigingen van de andere workshops in de gaten!

 

 

 

 

Dienstregeling bussen in de herfstvakantie
In de herfstvakantie geldt voor de meeste buslijnen de vakantiedienstregeling, omdat er dan minder mensen van de bus gebruik maken. De herfstvakantiedienstregeling van Veolia Transport en Arriva voor alle streeklijnen geldt in de week van 24 t/m 30 oktober.

Met vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van de vervoerders:
Arriva: 0900 – 202 202 2 (€ 0,10 p/m)
Veolia Transport: 013 – 549 19 19 (lokaal tarief)

Of kijk op www.9292ov.nl voor persoonlijk reisadvies.

 

 

 

Striktere handhaving eenrichtingsverkeer centrum

 

 

De gemeente gaat in samenspraak met de politie vanaf maandag 18 oktober 2010 strikter controleren op de naleving van de nieuwe verkeerscirculatie in het centrum van Veghel. Vanaf deze datum worden overtreders van het eenrichtingsverkeer in de Molenstraat en de Hoogstraat bekeurd in plaats van gewaarschuwd.

Tot op heden deelden zowel de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente en de politie aan overtreders van het eenrichtingsverkeer in het centrum waarschuwingen uit. Deze vormde onderdeel van een gewenperiode, mede omdat het besluit over het eenrichtingsverkeer in de vakantieperiode is uitgevoerd.

Sinds 25 augustus is eenrichtingsverkeer in het centrum van Veghel ingevoerd. Voor autoverkeer geldt in de Hoofdstraat een verplichte rijrichting in de richting van de Meijerijstraat. In de Molenstraat geldt voor autoverkeer een verplichte rijrichting naar de Markt. Bromfietsers en fietsers zijn uitgezonderd van de regelgeving. Deze maatregel is getroffen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het centrum te vergroten en is een uitwerking van het stedenbouwkundig masterplan .