Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 20   2010-2011 > Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 43

Dorpsnieuws  jaargang 20  nummer 43

20 juli -  3 aug  2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 20 nr 43


KERKBERICHTEN

Vrijdag: 22 juli 13.00 u. 50-jarige Huwelijksviering Pastoor A.Claes m.m.v.

het Gemengd Koor van: Jo en Riek van Boxmeer–Henst.

Zondag: 24 juli 9.30 u. Pater J. Janssen (Samenzang).

Wij gedenken in deze viering:

Jrgt. Marietje van Hoof-van Asseldonk; Jrgt. Herman Rovers; Overl.oud. J. van Lankvelt-van der Linden en zoon Harrie; Overl.oud. van Asseldonk–Rutten en zoon Bert; Mnd.ged. Jo van de Wetering; Dina van Nunen; Zus van de Ven.

Zondag: 31 juli 9.30 u. Pater van Delden (Samenzang)

Wij gedenken in deze viering:

Cor en Bertha Oppers-van Erp vanwege verjaardag; overleden ouders Rooijakkers-van Lankvelt, Johanna Rooijakkers-van Hoof en kleinzoon Erik; overleden ouders Theo en Tineke van Zutphen-Pepers en zoon Rob en dochter Elly

Overleden: Dina van Nunen in de leeftijd van 85 jaar.

                    Zus van de Ven in de leeftijd van 86 jaar.

Kerkberichten zijn altijd na te lezen op tv Sky Line teletekst pagina 196.

 

Aandachtspunten vanuit Dorpsraad Zijtaart

Met dit artikel geven wij nog wat informatie over enkele ontwikkelingen voor ons dorp.

 

1) Respecteren van het leegstaande gebouw!

Het is passend voor onze Zijtaartse gemeenschap, dat er op een respectvolle manier wordt omgegaan met de leegstaande basisschool en daarna met het leegstaande dorpshuis en gymzaal. Elke vernieling schaadt niet alleen het gebouw, maar ook het aanzien van ons dorp. De sloop van het schoolgebouw zal begin oktober plaatsvinden. Dit duurt dus nog een paar maanden, maar het geeft niemand het recht om in die tussentijd schade en vernielingen aan te brengen. Als Dorpsraad hebben we steeds gepleit voor een naadloze aansluiting: leegstand en zo snel mogelijk slopen. Wij vinden de tussenliggende periode heel aannemelijk, daar de gemeente de sloopwerkzaamheden laat verrichten als ook het dorpshuis overgaat naar de nieuwe locatie. Ook al zou die periode langer zijn, dan nog dienen er geen vernielingen te worden aangebracht.

Als we de komende maanden laten zien, dat er geen vernieling of vandalisme wordt gepleegd, dan beantwoordt dat aan het waarderen van gebouwen die we jaren goed hebben gebruikt.

Als jeugdigen, die zich mogelijk ’s avonds in de buurt van het gebouw begeven, dit ook zo oppakken en aan elkaar doorgeven, ontstaan er geen vernielingen. Op een goede manier omgaan met leegstaande gebouwen is Zijtaart waardig! Laten we er samen alert op zijn!

 

2) Met ingang van vorige week ligt in het gemeentehuis en in de bibliotheek ter inzage “Vaststelling bestemmingsplan Kom Zijtaart, herziening dorpskern”. Deze herziening betreft drie onderdelen: 1) woningbouw op locatie huidige school en dorpshuis; 2) seniorenwoningen in de Meester v.d. Venstraat; 3) uitbreiding Eethuis De Reiger.

Binnen een termijn van 6 weken kan beroep tegen het raadsbesluit van 5 juli 2011 worden ingesteld. Zie verder het artikel in de editie van Stadskrant Veghel van woensdag 13 juli jl.

 

3) Inspraakbijeenkomst ombuiging N279. Op vrijdag 24 juni jl. heeft de voorzitter van Dorpsraad Eerde, Ad Bekkers, namens Eerde en Zijtaart gebruik gemaakt van de inspraak- moment bij de provincie inzake de ombuiging van de N279. Wederom is daarbij het behoud van de kerkdorpen Eerde en Zijtaart met de directe omgeving aan de orde gesteld. Op dit moment kunnen beide Dorpsraden niet meer doen dan alert te blijven op hetgeen hierover bij ons binnenkomt.

 

4) Als opvolgster van Peggy v. Sleeuwen is m.i.v. onze vergadering van 25 mei jl. Wendy Vissers (Jekschotstraat 12) tot onze Dorpsraad toegetreden. Zij was actief aanwezig bij de denkgroepen in december en januari en toonde ruime belangstelling om de vacature in te vullen. Wendy had zich daarvoor al sterk ingezet voor de mogelijkheid van kinderdagopvang in het kloostergebouw. Vorige week is bekend gemaakt, dat realisatie hiervan is geregeld doordat de stichting “Plu” de kinderdagopvang gaat invullen.

 

5) De eerste bouwactiviteiten van woningen in de kloostertuin zijn gestart. Er zijn momenteel voor 4 percelen de vergunningen verleend. In de Hoolstraat zijn voorlopig eenvoudige voorzieningen aangebracht om stofvorming te kunnen voorkomen; na de zomervakantie krijgt dit een structurele oplossing.

 

Dorpsraad Zijtaart

 

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Verloren: In Zijtaart op dinsdag 12 juli 2011 een blauwe duikbril, merk Speedo.
Graag terug te bezorgen bij Raaijmakers Drukwerk en verspreiding, Reibroekstraat 5

 

 

 

 

Bericht van de redactie: vakantieperiode Dorpsnieuws.

 

 

In week 30 (27 juli) en week 32 (10 augustus) verschijnt vanwege de zomervakantie geen Dorpsnieuws Zijtaarts Belang. Zorg dat uw kopie tijdig is aangeleverd

 

 

 

Rode Kruis

De collecte voor het Rode Kruis heeft € 670,17 opgebracht.

 

 

 

Vandalisme op VOW terrein

 

Op het VOW terrein zijn afgelopen weekend enkele vandalen actief geweest. Op het grasveldje voor de kantine en tegen het kleedlokaal zijn brandplekken geconstateerd. Zelfs tegen het ketelhuis is met vuur gespeeld. Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als er werkelijk brand ontstaat bij een ketelhuis.

Tevens zijn er diverse kapot gegooide bierflessen aangetroffen.

Het veldje voor de kantine wordt bijna dagelijks gebruikt door kinderen om er een potje te voetballen. Dan kunnen deze scherven verschrikkelijke verwondingen veroorzaken.

Het grasveldje is ook nog gebruikt als crossterrein gezien de sporen van brommers die het gras vernield hebben. 

Wij willen u vragen om alert te zijn en mocht u iets opvallen wat niet door de beugel kan meld het dan AUB dan kunnen vandalen op hun gedrag aangesproken worden voordat het echt uit de hand loopt !!  

Bestuur VOW

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Dames en Heren: zondag 24 juli en zondag 31 juli, vakantietocht, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 27 juli, Boxteler Bahn (Spoorzoeken), pauze in Middelaar ‘Kiste-Trui’, 97 km, vertrek 8.30 uur.

Senioren: woensdag 3 augustus, Nederhemert (Noord/Zuid), pauze in Hedel ‘Ijsboederij’, 95 km, vertrek 8.30 uur

 

 

 

Vakantiesluiting dorpshuis en gymzaal

Wij maken u erop attent dat Dorpshuis De Korenmolen en gymzaal De Molensteen in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 18 juli tot en met zondag 21 augustus 2011. Vanaf maandag 22 augustus bent u weer van harte welkom.

Uitzonderingen op de vakantiesluiting zijn het Eetpunt op dinsdag en donderdag en de prikdienst op de donderdagochtend. Voor deze activiteiten kunt u dus ook tijdens de vakantieperiode gewoon in het dorpshuis terecht!

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Dorpshuis de Korenmolen aan de Past. Clercxstraat 66a. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

  

Het  Visboerinneke is op 27 juli en 3 augustus niet aanwezig.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hetty’s dorpswinkel is

 

i.v.m. VAKANTIE

 

Zijn wij gesloten van

maandag 25 juli t/m

maandag 15 augustus

 

Donderdag 21 juli zijn wij

’s morgens extra geopend voor broodbestellingen

 

Fijne vakantie

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KBO

 

AGENDA: niet binnen

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 15 juli 2011:

A-lijn:

1. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   58,75 %

2. Toon v. Creij en Wim v. Os                          57,50 %

3. Harry en Marietje v.d. Wijgert                      54,58 %

4. Adriaan v.d. Tillart en Petra v.d Hurk             52,92 %

5. Jan Rijkers en Cor v.d. berg                          51,25 %

6. Wim en Tiny v. Lieshout                               50,00 %

7. Harry Lucius en Annie Kooijmans                 49,17 %

8. Toos v. Berlo en Willemien Verhoeven          47,08 %

9. Bert en Anneke v. Helvoort                          46,25 %

10. Ben en Tiny v.d. Steen                               45,83 %

11. Mien Verhoeven en Mien Vissers                44,17 %

12. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                   42,50 %

B-lijn:

1. Harry v. Boxmeer en Tonn Verbruggen        60,42 %

2. Mies en Joke v.d. Burgt                                58,75 %

3. Wim en Toon v. Schaijk                                55,83 %

4. Mien vd. Crommenacker & Maria Rijken      53,75 %

5. Harry Ploegmakers en Jo v. Boxtel               52,92 %

6. Harry en Rina v. Berlo                                 50,83 %

    Marietje v.d. Horst en Pieta Verbakel          50,83 %

8. Jos en Corina Pols                                        48,75 %

9. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    44,58 %

10. Ad en Riet Koevoets                                  42,08 %

11. Fien v. Boxmeer en An Thijssen                  41,25 %

12. Chris en Christien v. Helvoirt                      40,00 %

 

BILJARTEN:

De uitslagen van de vriendschappelijke wedstrijd

uit in Heeswijk op dinsdag12 juli 2011:

 

P.v.d.Heijden       80 80-Wim v.d. Sanden              80 40

W.Verstraten       75 73-Chris v. Helvoirt               30 20

J.v.d. Pas             70 37-Tonnie v. Uden                45 45

H.Kuijs                59 46-Rien Kemps                     56 56

M.Cleerdin           53 53-Johan v. Zutphen              34 25

J.Schuurmans       53 40-Jan v. Uden                     30 30

R.Steenbakkers    38 31-Cor Coppens                    30 30

A.Smits               35 26-Jan Rijkers                       27 27

R.v.d. Ven           33 20-Tonn Verbruggen             29 29

A.v.d. Berg          29   8-Willy vd. Berkmortel        34 34

 

De uitslag van biljart kampioenschap KBO seizoen 2010-2011:

 

1. Rien v. Tiel

2. Tonn Verbruggen

3. Jan v.d. Oever

4. Tonnie v. Uden

5. Willy v.d. Berkmortel

Grard v. Eert is met zijn 95 jaar benoemd als Erelid

Wim v.d. Sanden is weer benoemd als wedstrijdleider.

In de Regionale competitie is de 6e plaats behaald.

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 12 juli 2011:

A-lijn:

1. Jan Rijkers en Cor v.d. Berg                         59,38 %

2. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               56,77 %

3. Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                  51,56 %

4. Ad en Riet Koevoets                                    50,00 %

5. Harry en Marietje v.d. Wijgert                      49,48 %

6. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                     48,96 %

7. Cor v.d. Berg en Adriaan v.d. Tillart              47,92 %

8. Jana v.d. Acker en Anny v.d. Hurk               46,88 %

9. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                     45,31 %

10. Bert en Dinie Kanters                                 43,75 %

B-lijn:

1. Chris en Christien v. Helvoirt                        69,93 %

2. Wim v. Schaijk en Willemien Verhoeven       62,33 %

3. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    58,33 %

4. Harrie en Rina v. Berlo                                49,65 %

5. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen                42,50 %

6. Noud en Toos v. Zutven                               42,43 %

7. Petra v.d. Hurk en An Thijssen                     41,92 %

8. Joke Petit en Maria Rijken                            28,83 %

9. Mieke Toebast en Toos Vissers                    44,58 %

10. Anneke Jans en Maria Pepers                     41,67 %

11. Adriaan v.d. Tillart en An Thijssen               41,15 %

 

 

 

Dorpshuis De Korenmolen (3)

 

In oktober 1982 waren de benodigde vergunningen voor de bouw van het dorpshuis binnen en konden alle definitieve afspraken gemaakt worden met bouwers, de gemeente, subsidieverstrekkers en vrijwilligers. Op maandag 31 januari 1983 ging de bouw van start.

De Zijtaarste Bouw Onderneming trad als aannemer voor de ruwbouw op, de medewerkers welke via een subsidie vanuit het D.A.C.W. werkten waren tijdelijk in dienst bij Z.B.O.

Op 18 mei 1983 werd het hoogste punt bereikt en de traditionele vlag geplaatst. Na alle werkzaamheden en vele vergaderingen kon het gebouw op 1 december 1983 in gebruik genomen worden en namen Zijtaartse verenigingen, de muziekschool en de peuterspeelzaal de verschillende zalen in gebruik.

Vanwege de beperkte financiële middelen werd een beroep gedaan op de gemeente voor een beheerder, dit bleek een langdurig proces. Gelukkig bood Bert Raaijmakers uitkomst, hij bood zich aan om op vrijwillige basis de taak van beheerder op zich te nemen totdat er een definitieve oplossing was gevonden. Vanaf 1986 werd van de gemeente een subsidie ontvangen voor beheer zodat de beheerder een vergoeding kreeg.

Op het moment dat het Jeugdcentrum in gebruik werd genomen, was er nog geen naam gevonden. Hiervoor werd een prijsvraag uitgeschreven, de schooljeugd werd gevraagd suggesties te doen. Door het bestuur werd uit de inzendingen de naam De Korenmolen gekozen, deze naam was ingestuurd door Patricia Raaijmakers die deze samen met wethouder Pijnenburg bij de officiële opening op 21 september 1984 mocht onthullen.

 

 

Al snel na het in gebruik nemen van het dorpshuis kwam vanuit de verenigingen de vraag naar opslagruimte naar voren. Ook nu moest weer gekeken worden naar de beste plek, een ontwerp worden gemaakt en een financiering geregeld worden. Op 18 augustus 1986 werd begonnen met de bouw van vier bergingen, het gebouw werd gerealiseerd door 37 vrijwilligers die te samen 611 uren gewerkt hebben. In november konden de bergingen door de fanfare, de carnavalsvereniging, Jong Nederland, de K.P.J. en de toneelvereniging in gebruik genomen worden.

Beheerder Bert Raaijmakers aanvaardde per 1 september 1988 een full time baan bij de Pius X mavo. Er werd een nieuwe beheerder gezocht en gevonden in de persoon van André Schepers.

Al in 1988 bleek de geplaatste scheidingswand niet aan de eisen te voldoen, de slijtage ging zeer snel. Omdat de financiële middelen ontbraken, duurde het tot 1991 voordat de nieuwe wand geplaatst kon worden.

Omdat de podiumzaal alleen via een trap te bereiken is, gaf dit voor een aantal ouder gebruikers problemen op. De Bond van Ouderen kaartte deze problemen aan bij het bestuur. Na diverse overleggen werd besloten om een nieuwe zaal bij te bouwen. Voordeel was daarbij dat de nieuwe zaal tevens te gebruiken is voor grotere bijeenkomsten en vergaderingen. In de nieuwe opzet moesten twee bergingen opgeofferd worden, daarom werd begonnen met de bouw van twee nieuwe bergingen. Daarna kon de nieuwe zaal gebouwd worden die de naam Ereprijs meekreeg. Omdat ook de peuterspeelzaal extra ruimte kon gebruiken, werd dit in het plan meegenomen. Ook nu moest er weer zeer kritisch gekeken worden naar de kosten. Gelukkig kan het dorpshuis ook nu weer een beroep doen op de inzet van veel vrijwilligers en de medewerking van Zijtaartse ondernemers, zodat in het begin van 1997 de nieuwe Ereprijszaal in gebruik genomen kon worden en aan het einde van 1997 de vergrote peuterspeelzaal.

Omdat het gebruik van het Jeugdcentrum veel breder was dan alleen door de jeugd werd in oktober 1997 de naam veranderd in stichting Dorpshuis De Korenmolen. De naam Jeugdcentrum was gekozen i.v.m. subsidiemogelijkheden bij het nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, de nieuwe naam past veel beter bij de werkelijkheid; Dorpshuis, huis van het dorp!

 

 

 

Verslag van Jong Nederland Zomerkamp 2011 in Mill

 

Afgelopen week zijn 34 leden van Jong Nederland op kamp geweest in Mill. Ondanks de vele regendruppels was het weer een geslaagd kamp. Het thema voor dit jaar was Winter Wonderland, dat op zich (jammer genoeg) wel aansloot bij het weer. Het terrein was aangekleed in winterse sferen, compleet met kerstboom, bobslee en kerstversiering.

Op zondag 10 juli kwamen de leden aan op het fraaie kampterrein in de bossen aan de rand van Mill. Al snel werden de tenten betrokken en had iedereen een plaatsje gevonden. Tijd om de eerste zakken chips en snoepjes open te maken en op te eten. Later op de avond hebben we het smokkelspel in de bossen gespeeld. Dat was zo’n succes dat we het in de loop van de week nog enkele malen gespeeld hebben.

Op maandag hebben we een paar hutten gebouwd met pionierhout en hebben we ’s middags de speurtocht ‘Zoek de kerstbal’ gelopen. ’s Avonds stond er zelfgemaakte erwtensoep en pannenkoeken op het menu. Smullen!

Dinsdag beloofde de zonnigste dag te worden, dus hebben we ons programma omgegooid en zijn we gaan zwemmen. Vooral de Nieuwjaarsduik met de Unox mutsen was erg leuk om te zien. Ook werd er door veel leden fanatiek gebouwd in de zandkastelen wedstrijd. De junioren 2 hadden zelfs het kampterrein in het klein nagebouwd en verdienden daarmee de hoofdprijs.

Later die middag hebben we in Mill inkopen gedaan voor het primitief koken. Leden mogen dan zelf, onder begeleiding van de leiding, koken op houtvuurtjes. Altijd een van de leukste onderdelen van het kamp, zeker wanneer er friet wordt gebakken!

Woensdag en donderdag verliepen zeer regenachtig en veel programmaonderdelen zijn hierdoor in het water gevallen. Dit jaar dus geen spooktocht, fietstocht en dorpsspel. Dat zullen we volgend jaar dan maar weer proberen. Wel hebben we geknutseld, spelletjes gedaan, een spannende bingo avond beleefd en de week afgesloten met een casino avond, waarbij de verdiende flappen konden worden ingezet.

De laatste dag zijn we bij boer Stef de koeien gaan melken en hebben we paard mogen rijden. Een klein groepje met stoere kerels is rond Mill gaan kijken naar sporen van de Tweede Wereldoorlog. We hebben enkele bunkers bekeken en zijn zelfs in een tank geklommen via een geheime ingang.

Na het traditionele broodje frikadel en voor de laatste keer het smokkelspel (nu mocht de leiding het proberen), waren de eerste ouders er alweer. De zon scheen dus konden we alles ook weer droog en schoon inpakken. Tot volgend jaar in Duizel!

Tenslotte willen we iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd dat dit zomerkamp van Jong Nederland ook weer een succes werd. Alle leiding en vrijwilligers, de kookstaf (Gérard en Agnes Hovens), de fietsenvervoerder (Frans van de Wetering), de chauffeur van de vrachtwagen (Chris van de Ven) en alle sponsoren. Bedankt!

Jong Nederland Zijtaart

 

Vleermuizen rondom kasteel Heeswijk

Minstens drie soorten vleermuizen vliegen er bij kasteel Heeswijk. Naar vleermuizen  kijken en luisteren kan op zaterdagavond 30 juli tijdens een excursie met een natuurgids van IVN Veghel. Er wordt verzameld bij het Stadhuis in Veghel om 21.00 uur en van daaruit wordt er gecarpoold naar het kasteel. Rond 21.20 uur vertrekt de excursie vanaf de parkeerplaats van kasteel Heeswijk; het is ook mogelijk om rechtstreeks naar deze parkeerplaats te gaan. Om 23.30 uur is men weer terug in Veghel.

De watervleermuis, de rosse vleermuis en de dwergvleermuis zijn de vleermuizen die men waarschijnlijk zal treffen. Deze zoogdieren beginnen rond zonsondergang te jagen en zijn dan goed zichtbaar. Aan de wijze van vliegen is te zien welke vleermuis er op dat moment jaagt. Om vleermuizen te horen wordt een batdetector ingezet, een apparaatje die de ultrasone geluidsgolven van de vleermuizen omzet in voor de mens hoorbare geluiden.

Het jaar 2011 is het Europese Jaar van de Vleermuizen. Hoewel vleermuizen lang kunnen leven en weinig natuurlijke vijanden hebben, gaat het toch niet zo goed met ze. Vandaar dat alle in Nederland voorkomende vleermuizen beschermde diersoorten zijn.

Meer informatie bij Gerard van Leiden, tel. 06 - 220 826 34 of www.ivn-veghel.nl.

 

 

 

Sunbreaks 2011, Zelf aan de slag

 

Gezocht creatieve, enthousiaste jongeren! Samen met leeftijdsgenoten, kunnen jullie dit jaar Sunbreaks organiseren! Jullie gaan leuke, uitdagende, stoere activiteiten verzinnen en deze helemaal zelf uitvoeren. Natuurlijk mag je dan zelf ook mee doen aan de activiteiten! Je kunt hierbij denken aan een springkussen huren, een voetbaltoernooi, zwemmen, kanoën, watergevecht, discoavond en nog meer.

Het jongerenwerk van Vivaan helpt jongeren bij het zelf aan de slag gaan, zelf activiteiten te organiseren en daaraan deel te nemen. Woensdag 27 juli, donderdag 28 juli en vrijdag 29 juli hebben jullie het voor het zeggen.

Lijkt dit jou wat, kom dan op woensdag 27 juli om 11.00 uur naar jeugdcentrum 'Chill Out' aan de Witte de Withstraat 24 te Veghel. Dit is jouw kans om te doen wat jij wil!

Meer informatie: sylvester.rodrigues.bonito@vivaan.nl of tel. (0413) 34 08 42.

 

 

Verslaafd aan chatten (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Chatten is voor sommige mensen een heel plezierige bezigheid. Het heeft ook voordelen, je kunt betrekkelijk anoniem je verhaal doen. Praten wordt zo veel gemakkelijker. Je hoeft niet bang te zijn dat hij jou confronteert met wat je gisteren of vorige week gezegd hebt.

Het gevaar van verslaving ligt echter op de loer. Het doorbreken van een chatverslaving is niet gemakkelijk, maar ook weer niet zo lastig dat u dat niet zelf kunt doen. Eerlijkheid is een eerste vereiste, volstrekte eerlijkheid. Na de ontdekking is het verstandig om eens rondom de tafel te gaan zitten. Ga samen een gesprek aan om na te gaan waar eerlijk en openheid bovenaan staat. Je geheim is geen geheim meer. Beantwoord alle vragen die je partner heeft volledig.

Degene waarmee gechat is, moet eenmalig en duidelijk op de hoogte worden gesteld dat er niet meer gechat gaat worden met hem/haar. Ook als hij/zij alsnog initiatieven neemt, ga daar dan niet op in.

Wanneer je partner zegt dat er nooit daadwerkelijk contact is geweest, accepteer dat dan en blijf niet hangen in eigen angsten en wantrouwen. Het terugkrijgen van het vertrouwen in je partner zal enige tijd kosten.

Wanneer er toch weer gechat wordt, doe dat niet stiekem en wanneer de andere partner weg is of in bed ligt. Vertel op welke site en met wie je gechat hebt en waarover het gesprek gegaan is. Hou dus niets meer verborgen voor elkaar. Spreek tijden af, wanneer er gechat kan worden en het tijdsduur van de chat. Gebruik desnoods een eierwekker, maar let in ieder geval op de klok. Maak er geen nachtwerk meer van. Wanneer een relatie teveel schade heeft opgelopen, adviseer ik om eens een gesprek aan te gaan met een relatietherapeut.

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS

 

BOODSCHAPPENPLUSBUS PROGRAMMA AUGUSTUS 2011

Maandag

1

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

2

  9.00 u

uitstapje

Op zoek naar fruit in de Betuwe

Woensdag

3

10.30 u

uitstapje

Pannenkoekenboot Nijmegen

Donderdag

4

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

5

  8.30 u

13.00 u

 

uitstapje

Versmarkt in Uden

Route “Duits Lijntje” en Steltenberg

Maandag

8

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

9

  9.00 u

uitstapje

Rozenhof in Lottum (L)

Woensdag

10

12.45 u

 

Museum Duinhove in Uden

Donderdag

11

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

12

  9.30 u

uitstapje

VERRASSINGSTOCHT !!

Maandag

15

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

16

  9.00 u

18.15 u

uitstapje

Rondrit naar Deurne met diner

Alzheimercafé

Woensdag

17

10.30 u

uitstapje

Pannenkoekenboot Nijmegen

Donderdag

18

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

19

10.00 u

uitstapje

Rondrit naar Oisterwijk

Maandag

22

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

23

  9.00 u

uitstapje

St. Oedenrode Museumke en diner

Woensdag

24

10.00 u

 

Winkelen in Helftheuvel

Donderdag

25

  9.00 u

13.00 u

 

Supermarkt Jan Linders, Erp

EM-TÉ Uden

Vrijdag

26

10.45 u

uitstapje

VERRASSINGSUITSTAPJE

Zondag

28

12.30 u

uitstapje

Middag van het Brabantse Lied

Maandag

29

  9.00 u

 

Markt Uden en andere winkels

Dinsdag

30

10.00 u

uitstapje

Rondrit door de mooie Ooijpolder

Woensdag

31

  9.30 u

uitstapje

Vaartocht Binnendieze Den Bosch

Mensen van 55 jaar en ouder uit de gemeenten Uden en Veghel en uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek worden op afspraak thuis opgehaald om met een groepje boodschappen te gaan doen. Na de boodschappen is er tijd voor een kopje koffie, waarna de deelnemers weer thuis worden afgezet. Vrijwilligers helpen de deelnemers bij het winkelen, als dat nodig is.

 

 

Wilt u mee met de BoodschappenPlusBus?

Bel Vivaan, Ouderenwerk tel. (0413) 36 73 09 op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en vraag het programma aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: bplusb@vivaan.nl.

U kunt dan thuis op uw gemak uitzoeken op welke tijd u met de BoodschappenPlusbus mee wilt. Geef dat weer door en op de afgesproken tijd komt de bus voorrijden. U kunt het programma ook bekijken op de website www.vivaan.nl.

Voor het winkelen kunt u zich elke werkdag van 9.00 – 13.00 uur opgeven. Voor de uitstapjes van mei kunt u op woensdag 27 juli van 9.00 – 12.00 uur bellen of daarna op werkdagen voor de middag.

 

ZOMERACTIVITEITEN VOOR OUDEREN IN VEGHEL

De zomer is vaak een heel rustige tijd. Voor veel ouderen is er niet veel aan. Het verenigingsleven ligt stil, familie en vrienden zijn op vakantie en als het dan ook nog eens 30 graden wordt dan is de zomer niet het fijnste seizoen van het jaar. Gelukkig worden op steeds meer plaatsen in de zomeractiviteiten georganiseerd voor mensen die niet weggaan.

De bibliotheek in Veghel, het Geheugensteunpunt en het ouderenwerk van Vivaan verzorgen zes weken in juli en augustus een serie interessante activiteiten in Veghel. Belangstellenden kunnen een gratis foldertje met een volledig overzicht van deze Zomerse Ontmoetingen bestellen bij Vivaan. Dat kan telefonisch (0413)36 73 09 op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en via e-mail: ouderenwerk@vivaan.nl. Het programma is ook te vinden op de website www.vivaan.nl, onder Nieuws.

Lezingen

Van 19 juli tot en met 16 augustus organiseert de bibliotheek op de dinsdagmiddagen onder de titel ‘Zomers allerlei’ nog vijf interessante lezingen over verschillende onderwerpen. Cor Swanenberg komt langs in de bibliotheek met verhalen uit de streek. Een ouderenadviseur en een Wmo-consulent informeren daar de bezoekers over de veranderingen in de zorg. Peter Lunenburg brengt een boeiende presentatie over het oude ambacht van schoenmaker. Jan van Erp deelt zijn uitvoerige kennis over Veghel in vroegere en moderne tijden. Rini Kerstens vertelt in woord en beeld over de natuur. De activiteiten op de dinsdagmiddagen zijn voor iedereen vrij toegankelijk in de Veghelse bibliotheek.

Informatie en ontspanning

Op de maandagmiddagen zijn er in dienstencentrum De Peppelhof, Wilgenstraat 15 in Veghel nog vier interessante bijeenkomsten. Het Geheugensteunpunt haalt herinneringen op aan het koningshuis. Een week later kunnen de bezoekers vragen hoe hun mobiele telefoon en hun digitale camera bediend moeten worden. Jongeren zitten dan klaar om ieder individueel uitleg te geven. Bovendien worden zij dan geïnformeerd over het project Blijvend Thuis. “De juiste toon” is een muzikaal spel, dat in De Peppelhof wordt gespeeld. Liefhebbers van kruiden kunnen er in een workshop zelf een kruidenzalf of een kruidenazijn maken. Ook de activiteiten op de maandagmiddag zijn gratis toegankelijk.

Bewegen

De donderdagochtenden staan in het teken van Bewegen voor Ouderen. Elke donderdag verzorgt een gediplomeerde docente twee korte lessen van een half uur. Zodoende kunnen er iedere keer twee groepen deelnemen. De lessen zijn elke week heel anders. Is de ene week zitdansen het thema, de week daarop kunnen de deelnemers dansend bewegen. Ook valpreventie en volksdansen en countrydansen komen aan de orde. Voor deze lessen is een kleine bijdrage verschuldigd en belangstellenden kunnen zich tot een dag voor de les opgeven bij Vivaan.

 

Commissie- en raadsvergaderingen

De commissie Bestuurszaken en Economie vergadert op 1 september 2011 vanaf 19.30 uur in de raadzaal in het Stadhuis. De commissie Publiek en Samenleving vergadert daar vanaf 20.30 uur.

De commissie Ruimte en Milieu vergadert op 8 september 2011 vanaf 19.30 uur in de raadzaal in het stadhuis.

 

Agenda en bijbehorende stukken staan op de website en liggen ter inzage in het stadhuis. Burgers kunnen in deze openbare vergadering gebruikmaken van spreekrecht; informatie en aanmelding bij de griffie: email griffie@veghel.nl of tel. (0413) 386 301.