Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 21   2011-2012 > Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 08

Dorpsnieuws  jaargang 21  nummer 08


16 november 2011 - 23 november 2011

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl


Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 21 nr 08

KERKBERICHTEN

 

Zondag: 20 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor).

Wij gedenken in deze viering:

Alle levende en overleden leden van het Gemengd Koor; Overl.oud. Steenbakkers-van Boxmeer en overl.familie; Herman en Marie Hooijmans-van der Ham en dochter Annie; Driek Opheij (vanwege verjaardag nms. fam. Raaijmakers).

Doop:

13.30 u. Inge, dochter van Peter van den Broek en Mirjan van Gorkum,  in het bijzijn van de 1e Communicanten.

Overleden: Leon van Roessel in de leeftijd van 51 jaar.

 

Collecte: in de week van 21 november wordt er gecollecteerd voor het Nationaal MS Fonds. Heeft uw deurbel niet gerinkeld, een donatie is welkom op giro 5057. Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl

 

Zijtaartse Toneelvereniging en EHBO vereniging krijgen veel steun!!!

 

Beste leden van de Rabobank,

Enorm bedankt voor jullie geweldige steun die we hebben mogen ontvangen bij de verdeling van het Rabobank Coöperatiefonds 2011. Wij kunnen dankzij jullie stemmen onze wensen laten uitkomen:

De Zijtaartse Toneelvereniging heeft dankzij uw stem een bedrag € 5.134,00 ontvangen voor de bouw van een nieuw decor. Het oude decor past niet meer in het nieuwe Dorpshuis en met deze bijdrage kan een begin worden gemaakt met de bouw van een nieuw decor, zodat wij in de toekomst kunnen blijven genieten van de uitvoeringen van de toneelvereniging!

De EHBO vereniging heeft een bedrag van € 6.000,00 mogen ontvangen uit het Coöperatiefonds. Met deze bijdrage kunnen de 35 jaar oude reanimatiepoppen met pensioen en kunnen 2 nieuwe poppen worden aangeschaft. Hierdoor blijft de vereniging in staat om de leden en andere belangstellenden uit Zijtaart een goede reanimatiecursus te geven, waarmee we Zijtaart weer een stukje veiliger maken.

Een bijzonder dankwoord aan Zijtaart.nl en het Zijtaarts Belang voor de steun bij de promotie en natuurlijk aan Rabobank Veghel/Uden en alle stemmers.

Zonder jullie inzet en betrokkenheid hadden we deze fantastische uitslag nooit behaald!

Zijtaartse Toneelvereniging

EHBO Zijtaart

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt                   (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

  Avond, nacht en Het  weekend            0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                              (0413) 35 22 23

Meldpunt Ouderenzorg                          0900-8803

Thuiszorg en Kraamzorg                        0900-8803

Centraal Alarm nummer                          1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed       1 1 2

Politie          direct                                  0900 8844

Brandweer   direct                                 (073) 612 31 23

Ambulance  direct                                 (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                                    (0413) 38 66 44

Gem. Veghel Storingsnummer                (0413) 38 66 66

Basisschool "Edith Stein"                        (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                                 (0413) 76 90 25

De Korenmolen (dorpshuis)                   (0413) 36 66 79

De Vonders                                          (0413) 35 03 77

De Molensteen                                      (0413) 36 73 73

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend (vanaf 8.15u. aanwezig zijn).

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Gratis af te halen: bij de Zijtaartse toneelvereniging 15 hechthouten platen van 9mm dik en 1.50 bij 3 meter. Ideale platen voor het bouwen van een carnavalswagen.

Heb je interesse neem dan contact op met Martien Vissers Tel: 0413-350979

Gevonden: 2 sleutels bij ZBO op de hoek op te halen bij Raaijmakers Drukwerk.

 

Gratis af te halen1: één persoons zwart Ikea bed met matras. Bellen ’s avonds na 18.00u naar 0413-366266

 

Vragenlijst vandalisme in Zijtaart

In onze openbare vergadering van 9 november jl. hebben wij medewerking toegezegd aan de gemeente voor het verspreiden van een vragenlijst over vandalisme. Deze lijst is apart aan deze editie van Zijtaarts Belang toegevoegd.

Wij vragen u om de vragenlijst in te vullen en te bezorgen op een van de onderstaande adressen. Graag ontvangen wij uw ingevulde lijst uiterlijk woensdag 23 november a.s..

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Dorpsraad Zijtaart

 

De lijst kan ingeleverd worden bij:

Wendy Vissers             Jekschotstraat 12

Henry v.d. Ven            Biezendijk 29

Jac Schuurmans         Corsica 10 a

Hélène v.d. Hurk        Reibroekstraat 27

Joop Versantvoort      Past.Clercxstraat 62/Ceciliastraat 11

Willem Timmers         Past. Clercxstraat 56

Ad van Nunen              Pater Thijssenstraat 26

 

Te  koop

Mooi wit prima printer papier

Data Copie 80 grams

van € 6,99 voor € 5,00 per pak van 500 vel

Raaijmakers Drukwerk

Reibroekstraat 5,

tel.: 366613

 

 

VOORSTELLING “PETAZZIE”

 

Vrijdag 18 november a.s. is de theaterruimte van het Dorpshuis in Het Klooster volledig bezet. De Helmondse formatie “Petazzie” treedt dan op met hun show “Nei Skoen”.

Deze groep heeft voorheen vele keren korte optredens verzorgd op pronkzittingen, waarvan regelmatig ook in Zijtaart. Sinds een aantal jaren hebben zij een avondvullend programma en treden daarmee tientallen keren per jaar op in Brabant. Vrijdagavond gebeurt dit in onze nieuwe accommodatie in Het Klooster.

 

Nogmaals een paar mededelingen voor de kaartjesbezitters:

- toegang alleen via de hoofdingang aan de voorzijde

- aan de zijkant is de toegangsdeur gesloten

- aanvang voorstelling: 20.15 uur !! (niet 20.00 uur zoals eerder vermeld is)

- zaal open om 19.45 uur

- komt u eerder, dan is toegang Dorpshuis mogelijk
            vanaf 19.30 uur

- men wacht dan in de ontmoetingszaal

- voor consumptiegebruik moet men bonnen kopen.

 

Tot ziens bij de theatervoorstelling van “Petazzie”!

Dorpsraad Zijtaart

 

 

Notulen Dorpsraad Zijtaart  9 nov 2011

 

Aanwezig : Namens Dorpsraad Zijtaart: Ad van Nunen (voorzitter), Wendy Vissers, Jac Schuurmans, Joop Versantvoort, Hélène van den Hurk, Henry van de Ven en Willem Timmers (secretaris). Er zijn 30 belangstellenden aanwezig.

Afmeldingen: Cor van der Aa en Alda Gloudemans

 

1.Opening om 20:00 uur (door Ad van Nunen).

• Ad opent de openbare vergadering voor de eerste keer in het nieuwe Klooster. Ad verwijst daarbij naar het succesvolle openingsweekend.

• Daarna volgt een korte terugblik naar gebeurtenissen van het afgelopen half jaar.

 

2.Vaststellen notulen van de openbare vergadering op 16 maart 2011. Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen zijn hierbij vastgesteld.

 

3. Mededelingen (door Ad van Nunen)

• Volgende week vrijdag vindt in het Klooster het optreden van de groep Petazzie plaats, georganiseerd door de Dorpsraad. Deze voorstelling is uitverkocht.

• Gisteren hebben de Zijtaartse EHBO- en Toneelvereniging een flinke bijdrage ontvangen uit het Rabobank coöperatiefonds. We feliciteren hen daarmee van harte.

• Het beeld van de twee kinderen (voor de basisschool) wordt door de dorpsraad tijdelijk gestald bij Henry van de Ven. Het is de bedoeling dat dit beeld een mooi plaatsje krijgt op het nieuwe dorpsplein.

• Jan van Nunen heeft, naar aanleiding van een van de onderwerpen van onze werkgroepen, een aantal wandelingen in Zijtaart uitgezet. Het is de bedoeling dat deze wandelingen worden opgenomen in het gemeentelijk wandelroutenetwerk.

• Naar aanleiding van veel vragen van geïnteresseerden biedt het UITpunt Veghel rondleidingen in het nieuwe klooster aan. Deze rondleidingen worden verzorgd door de heer André Velthausz. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij het UITpunt.

 

4. Enquête vandalisme (door de heer Van Beers van de gemeente Veghel)

 De heer Van Beers loopt stage bij de gemeente Veghel en is belast met het opstellen van een nieuw vandalismebeleidsplan. Daarvoor wordt een enquête onder de aanwezigen uitgedeeld. Na afloop zullen de enquêtes worden opgehaald. Vanuit de vergadering komt het voorstel deze enquête ook in het Zijtaarts Belang op te nemen, zodat er een betere afspiegeling van de Zijtaartse bevolking komt. Een prima voorstel dat ook zal worden uitgevoerd.

 

5. Ontwikkelingen Noordoostcorridor (door Willem Timmers)

 In het najaar van 2011 wordt het onderzoek naar een definitieve tracékeuze vervolgd via een notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hiervoor wordt een Klankbordgroep in het leven geroepen, waarin ook Dorpsraad Zijtaart plaats zal nemen. In het eerste half jaar van 2012 worden milieu- en verkeersonderzoeken uitgevoerd en wordt de notitie Reikwijdte en Detailniveau definitief gemaakt.

 In 2013 is de inspraak gepland voor de notitie Reikwijdte en Detailniveau. Na de inspraak stelt Gedeputeerde Staten deze notitie definitief vast. Vervolgens wordt een Provinciaal Inpassingsplan en project-MER procedure gestart. Ook hiervoor volgen meerdere inspraakmomenten

 Bij de beschrijving van de alternatieven in de plan-MER-fase is uitgegaan van een regionale stroomweg met 2*2 rijstroken, een ontwerpsnelheid van 100 km/u en ongelijkvloerse aansluitingen. Dit is ook het uitgangspunt voor de ontwerpen en onderzoeken in de komende fasen. Uit die onderzoeken zal moeten blijken hoe de weg (en omgeving!) er uit komt te zien (waaronder snelheid en kruispunten).

 

6. Donatie Rabofonds t.b.v. Seitert Goes Proms / Proms 4 Kids (door Hélène van den Hurk)

• De fanfare heeft enkele weken geleden een aanvraag gedaan voor een donatie uit het Rabofonds van € 500,00. We hebben deze aanvraag gehonoreerd.

 

Het bedrag van € 500,00 t.b.v. het organiseren van de Proms wordt overhandigd aan Harrie, Ilse en Sanne.

In 2008 heeft de Dorpsraad een eenmalige donatie van € 10.000,00 van Rabobank UdenVeghel gekregen. Dit geld mag door de Dorpsraad vrijelijk besteed worden aan projecten die de leefbaarheid bevorderen. Er is inmiddels € 4000,00 uitgekeerd aan de JAZ, Dorpsnieuws Zijtaarts Belang, de fanfare en de Mariakapel. Het restantbedrag willen we reserveren voor de aanleg van het nieuwe dorpsplein. Na moeizaam overleg met de gemeente Veghel over de realisatie van een (autovrij) dorpsplein, is er als compromis uitgekomen dat de Dorpsraad de aanleg van het plein moet betalen.

 

7. Het Klooster (door Ad van Nunen).

Ad blikt kort terug op de realisatie van de multifunctionele accommodatie in het Klooster, vanaf de vaststelling van de Structuurvisie in 2004 tot de opening in oktober 2011.

De dorpsraad betreurt de opstelling van de VVD, die van mening is dat het Klooster teveel geld heeft gekost en gaat kosten. Daarbij stapt de VVD te makkelijk over het feit dat de helft van het klooster eigendom is van de school en er veel euro’s worden verdiend met de verkoop van grond in de kloostertuin en de vrijgekomen locatie van de school en het dorpshuis. Verder is het zo dat de gemeente Veghel niet alles zelf betaald heeft, maar er nogal wat gelden van de provincie en diverse fondsen komen.

De bezetting van het dorpshuis is zeer goed te noemen. Ook zijn er al enkele grote activiteiten geweest, die prima zijn verlopen. Over de exploitatie hoeven we ons duidelijk geen zorgen te maken.

Wat betreft de aanleg van de natuurspeelleertuin: de gemeente heeft de offerte van IBN inmiddels binnen. Het Astmafonds is druk bezig met het aantrekken van sponsorgelden. Volgens de heer Grentzius van de gemeente Veghel gaat men langzaam richting uitvoering van (een gedeelte van) het plan.

 

8. Centrumplan Zijtaart (door Willem Timmers).

 De sloop van de basisschool, dorpshuis en gymzaal is in volle gang. Als er zich geen grote problemen voordoen (asbest!), dan zullen de sloopwerkzaamheden vóór de kerst zijn voltooid.

Het bouwrijp maken zal dan meteen na de jaarwisseling gebeuren. Woonbelang Veghel wil graag in het voorjaar van 2012 beginnen met bouwen. De vier rijwoningen en de tweekapper aan het nieuwe plein zullen in CPO-vorm worden uitgegeven. In december zal daarvoor een interessepeiling plaatsvinden. De architect van Woonbelang Veghel heeft inmiddels de tekeningen voor de 10 woningen op het nieuwe plan klaar. In december zal een infoavond plaatsvinden.

Als het weer niet voor teveel problemen zorgt, dan zijn deze nieuwe huurwoningen begin 2013 klaar. De bewoners van het seniorencomplex aan de Meester Van de Venstraat kunnen dan overhuizen.

Daarna wordt het seniorencomplex gesloopt en begonnen met de bouw van het nieuwe complex. Dat zou dan, als alles meezit, in het voorjaar van 2014 gereed moeten zijn.

 

9. Woningbouw kloostertuin (door Willem Timmers)

Op de zes uitgegeven kavels wordt inmiddels druk gebouwd.

De overige twee (grootste) kavels zijn nog niet verkocht en datzelfde geldt voor de het laatste kavel op Rudebroeck. Het probleem bij de meeste geïnteresseerden is het verkopen van hun eigen huis.

 

10. Verkeerssituatie Hoolstraat / Corsica (door Willem Timmers)

Wat betreft het stofoverlast in de Hoolstraat het volgende: vanaf morgen (tot en met 15 november) is de Hoolstraat afgesloten wegens werkzaamheden. Er komen extra reflectorpaaltjes en de berm wordt opgevuld met stofwerend materiaal.

Op 22 november zal een kentekenonderzoek plaatsvinden met behulp van een radarteller. Deze teller wordt op het Hool geplaatst, tussen Sweenslag en de Keldonkse brug.

 Op 17 oktober heeft een delegatie van de Dorpsraad een gesprek gehad met wethouder Van Burgsteden en verkeersdeskundige de heer Ebbing over de drempels op de Corsica. De gemeente gaat kijken naar enkele aanpassingen, met name de drempel ter hoogte van de Hemel. Binnenkort volgt een voorstel. Bewoners van de Hemel geven aan dat een inritconstructie, vanwege de vrachtwagens naar hun bedrijf, niet erg handig zal zijn. We zullen dit in het volgende overleg meenemen.

 

11. Rondvraag

• Kan er een waarschuwingsbord komen op de kruising Zondveldstraat – Krijtenburg, omdat verkeer van rechts daar voorrang heeft. We hebben dit al meerdere malen bij de gemeente aangekaart, maar tot nu toe hebben we dat niet voor elkaar gekregen. Ook wordt het idee geopperd om ter plaatse een bewegwijzering te plaatsen (Zijtaart – Mariahout).

• De paaltjes op het fiets- en wandelpad naast het klooster staan niet altijd overeind. Ook is het zo dat sommige auto’s over het grasveld rijden.

• Het fietspad richting Mariahout is op een aantal plaatsen zeer slecht. We zullen dit aan de wijkbeheerder doorgeven.

• Is er al iets bekend over de aanpassing van de kruising Hoolstraat – Zondveldstraat? De gemeente is bezig met de aankoop van grond.

• De open trap naar de ingang bovenbouw van de basisschool is gevaarlijk, wordt daar iets aan gedaan? We hebben dit een jaar geleden al bij de gemeente aangegeven, maar voorlopig is er geen geld om de trap veiliger te maken.

• De deplorabele toestand van het bushokje is velen een doorn in het oog. Ons voorstel is dan ook het bushokje weg te halen en de bushalte een andere plaats te geven. Dat kan voor Hetty’s dorpswinkel of het klooster.

• In de bocht bij de Mariakapel is het regelmatig een grote modderboel. De stichting heeft dit al diverse malen bij de gemeente aangegeven. Tot nu toe zonder resultaat. Waarschijnlijk zullen de vrijwilligers hier dan zelf maar actie gaan ondernemen

• Er wordt bij grote activiteiten in het klooster veel geparkeerd langs de Pater Vervoortstraat, midden in een hondenuitlaatroute. Veel mensen trappen dan in de hondenpoep. Is het misschien een idee om de hondenuitlaatroute te verleggen? Aangezien dit incidenteel parkeren betreft, lijkt deze suggestie niet voor de hand liggend.

• De verlichting bij de fietstrap is verbeterd. We hebben bij de gemeente gevraagd ook de rest van de verlichting langs het kanaal te verbeteren.

 

12.Sluiting om 21:35 uur.

Willem Timmers

Secretaris Dorpsraad Zijtaart

 

 

KBO

 

AGENDA:

Dinsdag 22 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 22 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 22 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 22 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 23 november 09.00 uur: Gym

Woensdag 23 november 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 24 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 24 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 25 november 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN:

De uitslagen van woensdag 7 november 2011:

 

RIKKEN: 1.Narda v.Stiphout                         107 pnt.

                   2.Jan v.Zutphen                 59 pnt.

                   3.Karel Bekkers                49 pnt.

                   4.Diny v.Heertum              45 pnt.

 

POEDEL PRIJS: Marie Habraken     -33 pnt.

 

LOTERIJ: Tiny v.Zutphen

           

 

BRIDGEN:

De uitslagen van vrijdag 11 november 2011:

 

A-lijn:

1. Toon v.Creij en Wim v.Os                            59,38 %

2. Bert en Diny Kanters                                               54,17 %

3. Mari v.d.Steen en Toon v.Schaijk                  53,82 %

4. Wim v.Schaijk en Adriaan v.d. Tillart 53,47 %

5. Pieter v.Geffen en Tonnie Kivits                   53,33 %

6. Toos v.Berlo en Willemien Verhoeven           52,92 %

7. Mien Verhoeven en Mien Vissers                 51,04 %

8. Bert Grim en Ad Meijers                              49,59 %

9. Ben en Tiny v.d. Steen                                 48,61 %

10. Jan v.Helvoirt en Mien v.Asseldonk             48,33 %

11. Cor en Marietje Mollen                               46,88 %

12. Cor v.d. Berg en Jan Rijkers                                   46,67 %

13. Harrie en Rina v. Berlo                               46,53 %

14. Wim en Tiny v.Lieshout                              44,17 %

15. Chris en Christien v. Helvoirt                      40,28 %

 

B-lijn:

1. Jo Verhoeven en Tonny Rijkers                    61,67 %

2. Bert en Anneke v. Helvoort                          59,17%

3. Fien v. Boxmeer en Maria Frankefort                        57,92 %

4. Mien vd.Crommenacker en Maria Rijken       54,17 %

5. Anny en Josien v.d. Berkmortel                    50,00 %

6. Mies en Joke v.d. Burgt                                48,75 %

    Ger Aarts en Tonnie Lukassen                     48,75 %

8. Nellie v.d. Berg en Pieta Verbakel                47,92 %

9. Martien v. Cleef en Marietje v.d. Horst         44,17 %

10. Harrie en Marietje v.d. Wijgert                    43,75 %

11. Anny v.d.Hurk en Jo v.Boxtel                     43,33 %

12. Harrie v. Boxmeer en Tonn Verbruggen      40,42 %

 

 

BILJARTEN:           

 

De uitslagen van de regiowedstrijd thuis tegen Lieshout B op maandag 7 november 2011:

Piet v.d.Tillaart             39 28-J.v.Leuken          58 64   

Rien Kemps                 35 41-A. Korsten ob     66 55

Willy vd.Berkmortel      23 36-M.vd.Biggelaar   27 23

Jos Claassen                23 15-H.Berkers           21 18

Tonn Verbruggen         21 14-G. Dekkers         19 19

Jan Rijkers                   20 19-G.Dekkers          19 20

Jan v. Uden                  17 13-G.v.d.Broek        15 16

Jan v.d.Oever               15 21-G.v.d.Broek        15 19

 

De uitslagen van de onderlinge competitie op donderdag 10 november 2011:

Jos Claassen                22 48-Rien Kemps        37 23   

Willy Henst                  30 53-Jan de Wit          29 34

Willy Henst                  30 41-Grard v. Eert       18 19

Wim v.d. Sanden          54 69-Jan de Wit          29 27

Chris v. Helvoirt           20 23-Mies Gibbels       42 39

Jan Rijkers                   18 21-Cor v. Zutphen    64 33

Tonnie v. Uden             32 34-Piet vd.Tillaart     38 32

Rien v. Tiel                  25 24-TonVerbruggen   20 15

Jan Rijkers                   18 16-Joh. v. Zutphen   23 15

Jan v.d. Oever              17 13-Mart.v.Zutphen   17 12

Tonn Verbruggen         20 15-Cor Coppens       20 10

Willy vd. Berkmortel     24 18-Wim Kremers     29 13

 

 

Zijtaartse Bridge Club 2001 (ZBC’01)

De uitslagen van dinsdag 8 november 2011:

 

Rode-lijn:

1. Mien v. Berkel en Mien Verhoeven               60,42 %

2. Ria Delisse en Sybille v.d. Rijdt                     57,08 %

    Hilly v. Bosbeek en Ria Swinkels                  57,08 %

    Cor en Marietje Mollen                                57,08 %

5. Wim v. Schaijk en Jan v. Dinter                    54,58 %

6. Bert en Diny Kanters                                               53,75 %

7. Cees v. Hout en Jo Verhoeven                     48,33 %

    Harrie en Marietje v.d. Wijgert                     48,33 %

9. Mien Vissers en Jeanne v.d. Zanden             47,92 %

10. Joke Petit en Maria Rijken                          46,25 %

11. Cor v.d. Berg en Toon v. Schaijk                 42,50 %

12. Jan Rijkers en Toos v. Berlo                       41,25 %

13. Riet v. Hout en Corry Kastelijn                   35,42 %

 

Gele-lijn:

1. Adriaan v.d. Tillart en Jack Sebrechts                       63,33 %

2. Mari v.d. Steen en Toon v.d. Zanden             59,17 %

3. Chris en Christien v. Helvoirt                        55,83 %

4. Mieke Toebast en Toos Vissers                    55,00 %

5. Nellie v.d. Berg en Marietje v. Schaijk           52,92 %

6. Noud en Toos v. Zutven                               50,83 %

    Piet en Toos Reijbroek                                 50,83 %

8. Anny v.d. Hurk en Ria veldhuis                     48,33 %

9. Frans vd. Boom en Willemien Verhoeven      47,50 %

10. Tonny Rijkers en Mien Vermeulen               45,83 %

11. Hein en Jo de Wit                                       42,08 %

12. Harrie en Rina v. Berlo                               40,83 %

13. Anny en Josien v.d. Berkmortel                   37,50 %

14. Piet Reijbroek en Ria Delisse                      32,99 %

15. Marietje Mollen & Anny vd.Berkmortel       27,78 %

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W.Jeugd zaterdag 19 nov 2011

VOW B1    uit      WHV B1                            14:30u

VOW C1    thuis  Boekel Sport C3                  13:00u

VOW C2    uit      Schijndel/VITAM C5           13:15u

VOW D1    uit      Elsendorp D1CO                 10:00u

VOW E1    vrij     vrij

VOW E2    thuis  WEC E3                             9:30u

VOW E3    uit      Boekel Sport E6G                10:30u

VOW F1    uit      Boekel Sport F2                  9:30u

VOW F2    thuis  Blauw Geel'38/OtterW F5    10:30u

VOW F3    thuis  Sparta'25 F6                        10:30u

VOW F4    uit      Schijndel/VITAM F8           10:15u

VOW MA1         uit                                       Volkel MA1       14:00u

VOW MC1 thuis  Heeswijk MC1                    13:00u

VOW MD1         thuis                                   OSS'20 MD3     9:15u

 

V.O.W. Veteranen zaterdag 19 november

VET VOW      thuis     RKVV KELDONK

 

V.O.W. Senioren zondag 20 november2011

VOW H1         thuis     SBV                            14.30u

VOW H2         uit        ELI                              11.30u

VOW H3         uit        AVESTEYN 5             10..00u

VOW H4         thuis     SCHIJNDEL/V. 10      11.00u

 

V.O.W. DAMES zondag 20 november 2011

VOW D1         uit        DAMES MVC             10.00u

VOW H2         thuis     HVCH                         10.00u

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. jeugd zaterdag 12 november2011

VOW B1       SCMH B1                             8-4

VOW C1       SCMH C1                             3-5

VOW C2       WEC C2                                2-1

VOW D1       SC Helmondia D3                  6-4

VOW E1       Ollandia E1                            3-6

VOW E2       ELI E2                                  2-3

VOW E3       RKVV Keldonk E2G              8-3

VOW F1       RHOde F4                             1-10

VOW F2       MULO F4                             1-5

VOW F3       Avanti'31 F4G                        0-4

VOW F4       Irene F3                                 1-2

VOW MA1   Margriet MA1                        1-4

VOW MC1    Berghem Sport MC1              3-1

VOW MD1   Vorstenbossche Boys MD1    8-1

 

V.O.W. Senioren zondag 13 november 2011

ULYSSES                   - VOW  H1                  1 - 5

VOW H2                     - AVESTEYN 2           0 - 5

VOW H3                     - UDI’19/BB 11           0 - 5

AVESTEYN 8             - VOW H4                   2 – 0

 

V.O.W. Veteranen zaterdag 19 november

VET VOW      thuis     RKVV KELDONK

 

V.O.W..DAMES zondag 20 november 2011

VOW D1         VOLKEL                                2 - 1

VOW                          DAMES EXCELLENT            -           6 - 1

 

Ulysses- VOW (1-2) 1-5     13-11-2011

 

Vandaag weer eens naar de polders van ons mooie Brabant. Altijd lastig en 18 punten verschil kan zomaar tot onderschatting aanzetten!

Het begin van de wedstrijd was erg rommelig. Een schot op de lat van Michel was het enige wat het melden waard was. Na een kwartier kregen de Megenaren een vrije trap net buiten de zestien. Een bekeken bal voor een van hun en we staan 1-0 achter. Onze keeper geen kans, want de bal ging er netjes over de muur in. Nog wel via Jan, maar de bal was scherp getrapt.

Ineens werden we wakker en werd er nog meer druk naar voren uitgeoefend. En pardoes was daar een foutje achterin bij de blauw witten en Niels Maas strafte dit genadeloos af. En zo was het, erg belangrijk, binnen enkele minuten weer gelijk 1-1. Vanaf dit moment zou VOW de wedstrijd gaan regisseren en dit leidde tot een duidelijk veldoverwicht voor ons. Veel mogelijkheden, maar telkens was de keuze en/of de eindpass gewoonweg slecht en het bleef 1-1. Even later een vrije trap voor VOW. Ruudje pakte de bal, legde hem neer en joeg de bal vanaf twintig meter boven in de hoek en zorgde voor de 1-2. Schitterend doelpunt. De eerste 10 die morgen champignons komen halen, hebben ze voor niks bij Ruud thuis. Smakelijk eten! Dit werd ook de ruststand.

In de tweede helft een gretig VOW en al na 5 minuten kon die Vorentscheidung gemacht worden. Een mooie een-twee van Ruud en Niels en de eerstgenoemde werd licht aangeraakt in de zestien en we kregen een penalty. Ruud legde zelf aan en maakte 1-3. Nu was er ruimte genoeg en we kregen kansen om de wedstrijd te beslissen. De 1-4 werd gemaakt door onze linksback Maikel van Zutphen. Een voorzet van rechts die uiteindelijk bij de goed opgekomen Maikel terechtkwam en die zorgde voor drie goals verschil. De vraag was nu hoeveel het zou gaan worden en het antwoord was 1-5. Het was Ruud die met het slotakkoord de stand naar 1-5 hevelde en zo zorgde dat de punten mee naar Seitert gingen. Wel was er nog een hoogtepunt te melden. Met name voor onze reservekeeper Niek van Zutphen. Zijn aanwezigheid iedere donderdag op de training en iedere zondag in de dug out leverde zijn debuut op in VOW 1. Hij viel in voor Vincent Hokke en mocht zo mooi mee profiteren van deze knappe uitoverwinning in Megen.

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden: Uitnodiging Adventviering

 

Beste leden,

Wij willen jullie van harte uitnodigen voor onze Adventviering op 29 november 2011 om 18.30 uur in Gemeenschapshuis/Sportzaal D’n Brak, Ericastraat 17 in Mariaheide, bereikbaar op tel. (0413) 35 05 36. Wij beginnen deze avond met een gebed en communiedienst met medewerking van het Seniorenkoor. Deze dienst is in D’n Brak. Na deze dienst is er koffie/thee (2x) met een worstenbroodje en één consumptie in de pauze

Na het welkomstwoord zullen zoals andere jaren om ± 19.30 uur het toneelgezelschap D.I.O uit Boekel weer voor U optreden met een vrolijk blijspel in twee bedrijven met als titel: “Pa sprong in ‘t Diepe”. Diny van de Burgt, onze voorzitter zal ook weer meespelen in dit blijspel.

De afsluiting van deze avond zal rond de klok van 22.00 uur zijn.

De kosten voor deze avond bedragen € 10,00 p.p.. Graag met gepast geld te voldoen bij binnenkomst in de zaal. De werkgroep hoopt jullie allen weer te ontmoeten en wenst jullie een hele fijne viering en een gezellige toneelavond. Tot ziens in Mariaheide

Namens de werkgroep, A. van Berlo, tel.(0492) 32 17 33 mobiel ( 06) 224 901 71

 

 

Ponyruiters rijden voorlaatste selectiewedstrijd in Nistelrode

 

Het was de afgelopen zondag mistig en koud maar dat hinderde niet voor onze ruiters.  Ze hadden erg hun best gedaan om de pony’s mooi voor de dag te laten komen. Emma poetste en waste Perry zijn staart, maakte mooie vlechtjes en toen ontpopte hij zich als een ware PRINS. Ze hadden beiden de proef goed gereden en dat werd beloond met een eerste plaats.

Emma Boes met Perry behaalde in de klasse CL2  185 punten.

Joyce van Heertum met Sally in de klasse BL1  behaalde 178 punten, 2e plaats.

Aniek van Kemenade met Pebbles in de klasse AL1 behaalde 178 punten, 3e plaats.

 

 

 

De uitslagen van de ruiters van St. Gregorius

 

Glenn van de Ven blijft scoren!

De afgelopen weken hebben Glenn en zijn paard Ziezo de smaak te pakken. Door veelal foutloos te blijven, blijft hij prijzen in de wacht slepen.

Ook July Schrama blijft scoren. Op de eerste kringwedstrijd van het winterseizoen weet zij met haar paard Ziementa een 6de prijs te behalen. 

 

De overige behaalde resultaten:

Springwedstrijd 30 oktober te Uden

Klasse M                                           Pl.        Pnt.

Glenn van de Ven         Ziezo                7de        Snelste tijd, 1 balk in de barage

 

Springwedstrijd 5 november te Schijndel

Glenn van de Ven         Ziezo                3de        2xfoutloos

 

Dressuurwedstrijd 12 november te Mariaheide

July Schrama                Ziementa          6de        64,5% (194 en 193 punten)

 

 

Tussen twee vuren….

 (meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Een vader heeft twee grote dochters (de een van 16 jaar woont bij moeder, de ander van 21 jaar woont zelfstandig) en wil na zijn scheiding samen gaan met Mariska, zijn nieuwe vriendin. Hij kent haar al een hele tijd en ze zijn gelukkig maar de afstand tussen hen is groot. Aangezien hij een sterke band heeft met zijn dochters wil hij niet verhuizen naar haar woonplaats.

Mariska, die ongehuwd en kinderloos is, wil na goed nadenken (het is niet niks om alles achter je te laten…) wel verhuizen. Ze moet haar werk opzeggen, voorlopig met invalbanen genoegen nemen, kortom: veel inleveren. Ze kopen samen een nieuwe woning met voldoende ruimte voor zijn dochters. Men verwacht geen problemen. De kinderen zijn al groot, de ex-vrouw is heel redelijk, wat kan dan nog een probleem worden???

Hoewel ik vaak zeg: onderschat het niet, gebeurt dat toch steeds. De dochters logeerden bij vader en Mariska en iedereen deed zijn best. Maar Mariska was niet gewend dat een gezin met kinderen (ook als die al volwassen zijn) binnen no time een huis rommelig kunnen maken. Glazen en kopjes worden gebruikt en blijven op tafel staan. Mariska schoot uit haar slof toen er nog oud brood en een half glas melk (zuur, natuurlijk) een week later van de “meidenkamers” kwam. Vader was niet in de buurt, en dochter kreeg de volle laag. Toen vader thuiskwam en hoorde wat er gebeurd was, reageerde hij eerst boos naar Mariska (“maak er toch niet zo’n drama van!”)

Mariska huilde en voelde zich ellendig, ze had misschien niet boos moeten worden maar ze had zich al zó lang ingehouden…. Ze voelde zich niet meer thuis in haar eigen huis. Dat kon vader ook begrijpen. Hij voelde zich tussen twee vuren zitten. Want zijn dochters moesten zich toch ook op hun gemak voelen bij hen??

Natuurlijk kun je dit soort problemen aanpakken, maar je zult ze steeds (in andere vorm) blijven tegenkomen. Daarom is het zo belangrijk om de rollen expliciet te maken, de valkuilen te kennen en te communiceren. De ondankbare taken (kritiek, conflicten) moeten altijd door de natuurlijke ouder worden geregeld. Daarna moet je een stevige basis aanleggen op grond waarvan je kunt handelen. Die basis wordt praktisch altijd vergeten, waardoor iedereen beschadigd raakt. 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

 

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

Ook AB-kwartet van de majoretten naar Brabantse Kampioenschappen!

 

 

Vorige week is ook het AB-kwartet van de majoretten op concours geweest en met wat voor resultaat! Joyce, Nicole, Colinda en Brenda behaalden op de valreep een ticket voor de Brabantse Kampioenschappen. Zij hebben onder leiding van Karen van Nunen een show met als thema Tegenstellingen. Wij wensen hun en de andere deelnemende groepen veel succes komend weekend!

 

 

 

UITSLAG JEUGDPRONKZITTING:

 

PRINS JONAS EN PRINSES MARLOES

 

Afgelopen zaterdagmiddag was het dan zo ver, de jeugdpronkzitting. Via een spelletjescompetitie zou duidelijk worden wie de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van Reigerland zouden worden. 2 jongens en 4 meisjes hadden zich hiervoor opgegeven. Er waren 5 spelen: spijkerbroek hangen, bekkers stapelen, stokken vangen, vissen en een spel tussen onze  nieuwe grote Prins Peer d’n Urste met Adjudant Rob en ex-Prins Twan d’n Urste met ex-Adjudant Henri. De punten die met de eerste 4 spelen verdiend waren konden tijdens het laatste spel allemaal ingezet worden.

De deelnemers moesten dan wel even aangeven wie het beste de leeftijden van 15 personen samen kon raden. Ex-prins Twan en ex-Adjudant Henri hadden dit gewonnen van Prins Peer d’n Urste en Adjudant Rob. De deelnemers die hun punten op Ex-prins Twan en ex-Adjudant Henri hadden gezet bleken dus de goede keuze te hebben gemaakt.

Toen konden de punten worden geteld en was bekend wie zich de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van de Reigers kon noemen.

 

 

 

 

 

PRINS JONAS EN PRINSES MARLOES

Zij hebben Max van Zoggel en Anouk van de Meerakker als hun adjudanten gekozen. De nar is Thom Jonkers geworden.

 

Via een loting zijn de volgende kinderen in de Jeugdraad van 11 gekomen:

Job Habraken, Pim Habraken, Marloes van Kessel, Stef Adriaans, Rob van Dommelen,  Tim Brugmans, Jorg van Zutphen, Nick Verbruggen, Guus van Hoof, Cas van Zutphen en Janne van de Elzen

 

De jeugdcommissie vond het een leuke en spannende middag en bedanken bij deze iedereen die aan de middag heeft meegewerkt!

 

Aanstaande zaterdag 19 november is er vanaf 12.30 uur de jeugdprinsenreceptie.

 

Bij deze nodigen wij iedereen uit om onze nieuwe Jeugdprins, Jeugdprinses, hun Adjudanten, de nar en de gehele jeugdraad te komen feliciteren met hun benoeming.

 

Groetjes, bedankt en tot ziens!

De Jeugdcommissie

 

 

Prins Peer d’n Urste

regeert over de Reigers.

 

 

 

In een gezellige en volle gymzaal in “Het Klooster” in Zijtaart is vrijdagavond Peter van Asseldonk onthuld als nieuwe Prins Peer d’n Urste van de Reigers. Prins Peer d’n Urste is 40 jaar en is dierenarts van beroep. Samen met zijn vrouw Vanessa wonen ze op de Krijtenburg in Zijtaart. Over enkele maanden hopen Peter en Vanessa hun eerste kindje te verwelkomen. In zijn vrije tijd is Peter te vinden bij Dartclub Kleijngeld om een pijltje te gooien. Peter is fanatiek lid van de Wieler Tour Club “WTC Zijtaart” waar hij de nodige kilometers weg trapt. Met vriendengroep “The Nok” hebben ze vele prijzen behaald bij optochten in de regio. Ook waren zij jaren te zien met hun optredens op de pronkzittingen in Zijtaart.

Adjudant is Rob Berkmortel, kalverhouder van beroep en getrouwd met Marissa. Samen hebben ze drie kinderen.

Hun motto tijdens het carnaval is:

 

Mi z’n alle de bist uithange”

 

Op zondag 20 november is er gelegenheid om Prins Peer d’n Urste en zijn Adjudant Rob met Vanessa en Marissa te feliciteren op hun receptie van 11.11 uur tot 16.30 uur.

 

 

RECEPTIE JEUGDPRINS JONAS

 JEUGDPRINSES MARLOES

 

Op zaterdag 19 november 2011 is in de gymzaal van het “Klooster” de receptie van onze nieuwe jeugdprins

 

Jonas van Hoof

en van onze nieuwe jeugdprinses

Marloes van de Rijt

 

Hierbij nodigen wij u uit om hen deze middag te komen feliciteren. En daarbij natuurlijk hun adjudanten  Max van Zoggel en Anouk van de Meerakker, nar Thom Jonkers en de voltallige jeugdraad, die bestaat uit:

 

Job Habraken                          Pim Habraken                            Marloes van Kessel

Stef Adriaans                           Rob van Dommelen                    Tim Brugmans

Jorg van Zutphen                     Nick Verbruggen                       Guus van Hoof

Cas van Zutphen                      Janne van den Elzen

 

De gymzaal in het “Klooster” gaat om 12.00 uur open. Het programma begint precies om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Ingang voorzijde Klooster.

 

Tijdens deze middag zullen er optredens zijn van onze eigen jeugdkapel Toeternietoe en de dansmariekes.

En natuurlijk zullen Prins Peer d`n Urste, Adjudant Rob en hun gevolg ons komen bezoeken.

 

Graag tot ziens op zaterdag 19 november

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

Prijzen loterij 11-11 2011 CV de Reigers

     WAT   t.w.v.                                      NUMMER                    WIE

1   GELDPRIJS € 188,00   al opgehaald   Marinus van Nunen

2   GELDPRIJS  € 133,00  2523              Jan Nikkelen

3   GELDPRIJS  € 77,00    al opgehaald   Marinus van Nunen

4   PAKKET 15                708                Familie van Lierop

5   PAKKET 17                1209              W vd Zanden

6   ZOV BON                  1147              Willy vd Berkmortel

7   SPELLENPAKKET      al opgehaald  Toon Cissen

8   VUURKORF              765                Harrie van Asseldonk

9   ZOV BON                  3162              Familie Egelmeers

10 EXPLORE PAKKET    1145              Willy vd Berkmortel

11 POPCORN SET         953                Joke Peters

12 ZOV BON                  338                Theo van Nunen

13 ZOV BON                  654                Jan van Uden

14 THEESET                    584                Denny vd Kemenade, Wijbosch

15 VOGELHUIS EN WIJN 2526             Raaijmakers Drukwerk

16 ZOV BON                  2130              H Hooijmans

17 KOEKEN EN POT       3073              Hans van Dommelen

18 ZOV BON                  578                Harrie van Eindhoven

19 FOTOLIJST               189                Familie Verhoeven

20 BADKAMERSET       2289              Alco Brugmans

21 KAARSENSET           3089              Frens vd Zanden

22 LIEF PARTY BOX      945                Erik de Vries

spel en typfouten onder voorbehoud

Indien u uw prijs niet hebt afgehaald wordt deze zo snel mogelijk thuisgebracht

 

 

 

 

 

BreakOut poëtisch.

 

Boerenkool, boerenbond, boerenverstand, boerengolf. Voor u allen, bekende begrippen uit het rijke Brabantse land. Voeg daarbij boerenpoëzie. Ja werkelijk, afgelopen zondag bij muziekfestival BreakOut in Erp, pure Brabantstalige dichtkunst uit ons eigen Vorstenbosch. Nuchtere doch tintelende gedachten over werken, meisjes, het weekend, bier en de lokale (anti)helden. 

 

Zondagmiddag 13 november was het jeugd en jongeren centrum JJC in Erp weer het domein voor lokale en regionale muziekliefhebbers. Terwijl buiten de mist niet wou optrekken, vulde in het JJC de ruimte zich met een breed scala aan muzikale klanken. In de 2e voorronde van de BreakOut / OpenErrup bandwedstrijd streden vier bands om een finaleplaats.

 

Na de loting gaf Skuldig de aftrap. Dit trio uit Vorstenbosch, prachtig in driestreeps voetbal trainingspakken, speelde een hechte set trashpunk nummers. Het motto: gebruik alles, leef snel en speel hard. Dit alles in het Brabants. Versta je als publiek eindelijk wat de jeugd zoal bezig houdt. De liefde en het verlangen ernaar. Niks nieuws onder de zon.

Daarna was de beurt aan Black Mantis, een trio uit Nederweert. Na een space-achtig intro, compleet gehuld in rook, kwam de adrenaline los. Retestrakke hard rock, doordrenkt met trekjes speedmetal, een ware “ride to hell”. Mooi om te zien de acrobatiek van de drummer met zijn stokjes.

Als derde band GoGo Yubari uit Breda. Ze maken zoals ze het zelf noemen dansbare rock. Gitarist en bassist strak in het pak. De drumster met een vaste slag deed niet onder voor haar mannelijke collega’s. En dan de zanger, met wat een gemak bracht hij de nummers. Zeker een band met nationale potentie.

Als laatste speelde the Marquees uit Nijmegen. Dit viertal maakt een mix van boogie blues, compleet met mondharmonica, tot zeventiger jaren rock muziek. Met als afsluiter van Led Zeppelin “It's been a long time since I rock and rolled, It's been a long time since I did the stroll”. Fijne nostalgie voor uw schrijver.

Na afloop volgde de publieksstemming, waarbij Gogo Yubari als winnaar uit de bus kwam. Zij gaan door naar de finale van 22 januari. Daar zal gespeeld worden om twee plaatsen voor OpenErrup, het succesvolle 2-daagse Erpse Koninginnedag festival. Een plaats via publieksstemming en een plaats via een deskundige jury, dus iedereen maakt een kans.

 

Alle bands waren dankbaar voor de gelegenheid dat ze mochten optreden. De geluidsman en het BreakOut team kreeg complimenten voor de perfecte organisatie. Dus zalen in de omgeving zet jullie deuren open en geef die muzikanten een kans. Wij van BreakOut gaan door. Beginnende bands kunnen zich weer aanmelden op breakout@jjc-erp.nl. Meer informatie op www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

Showeventz & partners organiseren groots Kerstgala in TIME-OUT Gemert

 

: In navolging op het uitverkochte kerstgala 2009 in AHOY Rotterdam organiseert Joan van Berlo van het entertainment en artiestenbureau Showeventz uit Boerdonk met enkele bekende partners een groots opgezet Kerstgala ditmaal in Uitgaanscentrum Time-Out te Gemert (NB)  (onlangs nog vereerd als winnaar van de NL Nightlifeaward voor “Populairste Megaclub van Nederland”). Vele zangers, zangeressen, Dj´s, rappers, dansacts, kleinkunstenaren, dragqueens, bodypainters, kidsentertainers, finalisten van Idols, Popstars, The X-Factor en look-a-likes zullen in de vele zalen van Time-Out hun beste kunnen laten zien en horen. Er zijn voor de nodige afwisseling 7 zalen aanwezig met in iedere zaal een ander genre. Van de DJ zaal, tot de Apresskizaal, van NL-talige zaal tot de Engelstalige zaal. In de allergrootste zaal een groot Internationaal Paalsportcontest waar zich boven ook het speciale VIP gedeelte bevindt, zijn op uitnodiging meer dan 35 BNérs aanwezig. Uit de meer dan 300 opgaven zijn vele talenten hiervoor geselecteerd. Meer info en kaartverkoop via www.kerstgala.net

 

Waarom Time-Out Gemert?

De organisatie hoopt dat ze wederom net zo´n succes mogen boeken zoals in Ahoy, aldus van Berlo die eigenaar is van Entertainment en artiestenbureau Showeventz uit Boerdonk . “We hebben ditmaal goed naar onze gasten geluisterd  en hebben de 2 zalen van Ahoy verruild met de 7 zalen van Time-Out Gemert om meer afwisseling erin te brengen. De zalen zien er tijdens de kerst geweldig uit qua aankleding en entourage”. Vooral de grootste zaal waar zich een van Europa´s meest indrukwekkende lichtshows in bedrijf zal zijn. De naam Time-Out is in Nederland goed bekend en samen met het management en directie hebben we een perfecte samenwerking.

 

Waarom een kerstgala voor beginnende en veelbelovende talenten?

Van Berlo heeft  de hulp ingeroepen van zijn vaste partners die evenals hemzelf iets extra´s willen doen voor talentvolle artiesten in wat voor vorm dan ook. Met de bekende Showbizzreporter Marijke Boer (van o.a. Man bijt Hond, haar vele rollen als actrice, zangeres etc), Voice-Over en Presentator Ben Franswa (bekend van zijn vele aankondigingen van bekende TV- en Muziekprogramma´s en zijn wekelijkse presentatie´s in heel Nederland) Daisy Jacobs (de grote naam in Nederland als het gaat over paalsport en dans) en foto en video man Charles van Veen die bijna op ieder evenement aanwezig is om verslag te leggen middels foto- en videoreportages is het team compleet om dit evenement neer te zetten vanuit ieders individuele expertise en ervaring.

 

Meer dan 35 Bekende Nederlandse en Belgische artiesten, VIPs en TV persoonlijkheden aanwezig!

Om het evenement nog groter te maken en meer publiek te trekken heeft de organisatie bevriende VIP´s op privétitel uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de talenten/artiesten om hen een hart onder de riem te steken en om meer cachet te geven aan het Kerstgala dat ook deze talenten eens voor een groot publiek zouden kunnen optreden. Dat dit veel publiciteit gaat opleveren is ook weer meegenomen voor hen. De organisatie moet er eerlijkheidshalve een voetnoot bij plaatsen dat er wellicht een artiest is die meerdere optredens vanuit hun bureau kunnen krijgen op die middag en/of avond en wellicht daardoor niet kan komen. De overzichten van BNers en optredende talenten/artiesten zijn te zien op www.kerstgala.net

 

Sponsoring en VIP kaarten

Er zijn ook mogelijkheden voor sponsoring en VIP behandeling voor bedrijven, Tickets voor kerstpakketten etc etc. Bekijk de zeer gunstige voorwaarden voor uw ultiem bedrijfsuitje, uw te geven kerstpakket of gewoon om elkaar te geven. U bevind zich dan wel tussen de 35 BNers met eten en drank inbegrepen! Kijk op de website naar het hoofdstuk “sponsoring”

 

Prijzen, Tijden, en verdere invulling Kerstgala

 De toegangsprijs is door de organisatie laag gehouden en dus voor iedere beurs toegankelijk

In de voorverkoop 12,50 euro via de artiesten of via www.easyticket.nl (Bij de dagkassa kosten ze 15,00 per stuk)

U bent dan welkom van 14:00 – 24:00 uur in alle zalen van Time-Out met normale consumptieprijzen

Er zijn ook 2/3 eetgelegenheden inpandig zodat u hiervoor niet ergens anders heen hoeft te gaan.

Kortom veel afwisseling, alle entertainmentonderdelen onder 1 dak, vele bekende BNers, prachtige entourage,

800 parkeerplaatsen rondom het Uitgaanscentrum, eten en drinken voor redelijke prijzen echt een aanrader.