Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 08

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 08


14 november 2012 - 21 november 2012

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 08KERKBERICHTEN

Zondag: 18 november 9.30 u. Woord- en Communieviering (Gem.Koor)

Wij gedenken in deze viering:

Overl.oud. van der Burgt-van den Broek en overl.familie; Marie en Herman Hooijmans-van Ham en Annie       

 

 

Beste mensen uit Zijtaart en wijde omgeving,

 

Als u dit leest zijn er een paar dagen voorbij na een groot drama in Zijtaart.

Wat eigenlijk een groot gala feest moest zijn en ook was op zondag 11 november, komt in alle media terecht als een dag waarin het kickboxen in een slecht daglicht komt te staan.

Dit is heel jammer omdat het incident om 19.30 uur helemaal niets met het gala te maken had.

Zoiets overkomt ons in Zijtaart.

Wat meestal ver weg is en na het lezen in de krant de pagina wordt omgeslagen en we verder gaan.

Toch hebben wij met al ons verdriet, de emoties en teleurstellingen op deze dag en daarna enorm veel waardering voor iedereen die ons hebben bijgestaan of geholpen en de kaarten, bloemen en warme woorden rechtstreeks of per telefoon, mail en andere communicatiemiddelen.

Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan o.a. de beheerder, het bestuur en de vrijwilligers van ons mooie dorpshuis. Ook aan de politie, ambulance en EHBO voor het hele kordate, snelle optreden. Wij dachten dit nooit nodig te hebben, maar die toen het wel moest heel goed en snel optraden. Verder gaat onze dank uit naar burgemeester Adema en de dames van slachtofferhulp die snel aanwezig waren.

Langs deze weg willen wij ons medeleven betonen aan alle slachtoffers die samen met ons dit schokkende gebeuren hebben meegemaakt. Namens Nin-Li wensen we iedereen de kracht toe die nodig is om dit een keer een plekje te kunnen geven.

 

 

 

Openbare vergadering Dorpsraad 7 november 2012

 

Aanwezig:   Naast de 6 bestuursleden van de Dorpsraad zijn er 58 belangstellende dorpsgenoten aanwezig.

 

1. Opening 20.00 uur

De voorzitter  heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Speciaal welkom  aan William de Kleijn en Jeroen van Bremen  van de Provincie Noord Brabant en Veronique  de Wit van de Gemeente Veghel.

2.  Een terugblik

Zoals gebruikelijk bij aanvang van de openbare bijeenkomst geeft de voorzitter een korte terugblik op het afgelopen halfjaar. Dit aan de hand van:
a)  Evenementen en activiteiten in ons dorp:
-zondag 17 juni:  de jubileumeditie (25ste keer) van Zijtaart Biedt Meer; een van meest sfeervolle edities; gunstig weer en druk bezocht en een gezellige sfeer;
-diverse artikelen over “De nieuwe parochie gaat er komen”; hier zijn werkgroepen en mede-dorpsbewoners bij betrokken;
-de zomeropenstelling van ons dorpshuis op dinsdag- en donderdagmiddag; deze zomer voor ’t eerst en het heeft meteen succes geboekt; voor herhaling vatbaat  in  de “Huiskamer van Zijtaart”;
-23 september: de aanvang van de 22ste jaargang van ons weekkrantje “Zijtaarts Belang”;  na 21 volle jaren ZB is men begonnen met de 22ste jaargang;  een compliment aan de redactiemensen!
-Zijtaart is een activiteit rijker: op 7 sept. opende burgmeester Adema de eerste Spellenavond; dit was al meteen vanaf de start een succes; elke eerste vrijdagavond van de maand kan men aan deze ontspanning hier in ons dorpshuis deelnemen;
-op 20 oktober weer een volle multifunctionele accommodatie met het optreden van Gerard  van Maasakkers met onze Boemelaars; een fijne sfeervolle avond!;
-de verschillende muziekdagen/-weekenden met o.a. het dubbelconcert van onze fanfare met  het muziekgezelschap uit Sint-Oedenrode op 28 okt. jl. en met het Jumbo-muziek-festival van afgelopen weekend als duidelijk voorbeeld; met daarin verwerkt de Albert-van-Zutphen- trofee;
-de jaarlijkse biljartkampioenschappen;
-de Zijtaartse deelnemers aan de Gambia-tocht met een succesvolle opbrengst.
En verder de resultaten in diverse eigen verenigingen.
Resultaten van een actieve dorpsgemeenschap!

b)  Middels de notulen van de openbare vergadering van 11 april 2012:  hierover zijn geen vragen en er worden ook geen opmerkingen ingebracht.

 

3. Informatie over de ombuiging van de N297

William en Jeroen 2 medewerkers van de provincie stellen ons op de hoogte over de laatste stand van zaken van de toekomstige N279. Omgevingsmanager  William de Kleijn en projectleider Jeroen van Bremen  verzorgen een presentatie die laat zien hoe de komende stappen in 2012 en 2013 verlopen. (Zie hand-out presentatie)

 

Reacties vanuit de zaal :
Dorpsbewoner: Nut en noodzaak is regionaal verkeer te ontsluiten. Waarom de keuze  100 km en baans weg ??  Het gevaar is dan internationaal verkeer aan te trekken. Het navigatiesysteem van vele automobilisten  zal vanuit  Rotterdam de route langs de N297 kiezen richting Ruhrgebied. Zijtaart zal van alle kanten worden ingesloten . Aan de ene kant de A50, de andere kant industrie, de  Zuid-Willemsvaart en dan de toekomst  nog een drukke weg om het geheel in te sluiten.

Het voorstel van een 80 km weg die meer de bestaande route volgt  en bedoeld is om regionaal verkeer te ontsluiten wordt in kaart gebracht tijdens de presentatie. Er wordt vanuit de zaal door verschillende personen nadrukkelijk gevraagd of dit voorstel kan worden meegenomen. Het antwoord vanuit de medewerkers van de provincie: dit voorstel past nu niet bij de uitgangspunten die men eerder heeft gemaakt. Alleen als deze uitgangspunten door verschillende onderzoeken toch problemen gaan geven dan zou het voorstel alsnog worden meegenomen. Vanuit de dorpsraad wordt nogmaals aangegeven dat er goed naar de alternatieven gekeken moet worden. Met name is daarbij het voorstel van de directe ontsluiting van het verkeer van de 3 bedrijventerreinen ( De Amert, De Dubbelen en Doornhoek) van wezenlijk belang. Ook neemt de dorpsraad het standpunt in alle voorwaarden die van belang zijn om de schade te beperken voor Eerde, Zijtaart en Keldonk tijdig vast te stellen (geluidshinder, behoud natuurlijke omgeving, verdiepte ligging, natuurcompensatie).

De dorpsraad onderhoudt de contacten met de klankbordgroep en met de andere dorpsraden.

Jeroen van Bremen geeft aan dat er na de vergadering een intekenlijst klaar ligt, waarop men zich kan  inschrijven om  nieuwsbrieven  te ontvangen over dit onderwerp. Ook kan men via de website een aanvraag doen om je aan te melden om een nieuwsbrief te ontvangen. Dit voor degenen die  hiervoor belangstelling hebben.  De websites zijn:  www.brabant.nl/brainportoost; www.brabant.nl/noordoostcorridor;  www.rijkvandommelenaa.nl

 

4. Stand van zaken ontwikkeling Edith-Stein-locatie

Stand van zaken:
-Het “Edith Stein”- pleintje zal worden ingericht nadat de omliggende bebouwing is gerealiseerd.
-Aannemer van Stiphout heeft het schema moeten aanpassen. Als alles volgens planning verloopt,  zullen de woningen voor de kerstvakantie dak- en glasdicht zijn . Oplevering 2de kwartaal 2013.
-Voor de bouwvakvakantie staat het slopen van de woningen aan de Meester van de Venstraat  gepland. Daarna volgt meteen een archeologisch onderzoek. Start nieuwbouw kort na de bouwvakvakantie 2013 (eind aug.-begin sept.)
-Area gaat deze week en volgende week de contacten met de huidige bewoners oppakken; dit is volgens planning een goed verloop.
-Van de 4 percelen onder-een-kap aan het pleintje zijn er nog 2 beschikbaar; oppervlakte 150 vierkante meter;
-van de twee-kapper hoek Past.Clercxstraat en pleintje is nog één perceel beschikbaar met een oppervlakte van 405 vierkante meter; de grondprijs bedraagt € 314,50 exclusief btw.
-het is de bedoeling om genoemde beschikbare percelen in CPO (Collectief Particulier-Ondernemingsschap) aan te bieden. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Petri v.d. Aa van de gemeente Veghel.

 

5. Voorstel en initiatief Goede doelen Week in 2013

Er zijn 2 vertegenwoordigers aanwezig van de werkgroep  Goede doelen.  Zij geven o.a. het volgende aan:
-één keer per jaar een huis-aan-huis-collecte  houden i.p.v. meerder keren per jaar
-nu zijn er 13 collectanten nodig en dat kan worden verminderd met dit initiatief.

De bewoners van Zijtaart krijgen een brief waarop je kunt aangeven aan welk doel je geld geeft. Deze doelen zijn geselecteerd voor Zijtaart.  Op 2 van te voren aangekondigde data komen collectanten de enveloppen ophalen. Nadien wordt Inzichtelijk gemaakt middels  Zijtaarts Belang wat er opgehaald is per doel. Men komt met 2 personen de enveloppen ophalen; dit zal 2 dagen achter elkaar  gebeuren.

 

6. Mededelingen
Speelterrein
: achter school is het speelterrein nu gerealiseerd met een wipkip , houten speeltoestel, klimrek ,zandbak. Wat nog  gerealiseerd moet worden is een insectenmuur.
-Er komt een speelterrein aan het einde van de Pater Thijsenstraat medio Augustus 2013. De doel-groep is kinderen tussen  0 en 5 j aar. Het betreft 3 nieuwe speeltoestellen.
-Kruising Hoolstraat:  De gemeente wil met de grondeigenaar (eigenaren) zo snel mogelijk tot een akkoord komen voor aankoop de nodige vierkante meters voor het aanbrengen van een knik naar links in de Hoolstraat. Het enige zinvolle alternatief is een knik naar rechts; dit is bedoeld om de kruising te doen verdwijnen. De grondaankoop verloopt nu nog stroef.
-Vacature dorpsraad:  De voorzitter geeft aan dat er een vacature is ontstaan binnen de dorpsraad door het vertrek van Willem Timmers.  Hij benadrukt de belangrijke rol die Willem gedurende bijna 10 jaren heeft ingevuld  met een enthousiaste inzet, deskundigheid en betrokkenheid voor de dorps-raad. In een eigen bijeenkomst wordt hieraan binnenkort nog aandacht besteed.

 

7. Rondvraag en afsluiting

-Bewoner: Bewijzering parkeerterreinen is slecht met name achter het dorpshuis en bij het voetbalveld. Mensen van buiten Zijtaart geven dit regelmatig aan.
-Bewoner: Invalide parkeerplaatsen voor bezoekers van het dorpshuis zijn er niet . Graag aandacht hiervoor .
-Bewoner: De verlichting langs de Zuid Willemsvaart  is zeer slecht. Er brand maar 1 lamp. Levens gevaarlijk  in het donker. Er is al verschillende keren een melding van gemaakt door deze bewoner maar nog steeds zonder resultaat. Dorpsraad geeft dit door aan gemeente.
-Bewoner: Snelheid  van auto’s Biezendijk en Krijtenburg  is zorgelijk. Er wordt harder gereden dan 60 km per uur. Graag aandacht hiervoor.
Genoemde opmerkingen worden binnen één week ter plekke besproken  met Henk de Laat, coördinator van de gemeente Veghel.

Om 22.15 wordt de vergadering gesloten.

 

 

 

ACTUEEL:  De openbare vergadering werd geopend met een terugblik op een reeks van succesvolle en mooie evenementen in ons dorp. Met name de reeks die is opgebouwd na de opening van ons  nieuwe dorpshuis in oktober 2011.  Ongetwijfeld wordt die rij van goede en sfeervolle evenementen de komende jaren steeds langer.  Helaas zal de actuele gebeurtenis van afgelopen zondagavond als een zwarte stip in die toekomstige reeks blijven bestaan. Onverwacht crimineel gedrag kan zich overal voordoen; helaas ook in  onze mooie multifunctionele accommodatie.

 

 

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 
 

 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen, verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair, verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Huisarts J.M.Bonnet                  (0413) 35 22 23

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

 

 

BELANGETJES

 

Te koop: John van Zutphen Diervoeders, Antoniusstraat 40, Keldonk, tel. (0413) 21 20 24. Voor al uw voeders, vogelzaden, meststoffen, kalk, moskiller, houtvezel, zaagsel enz. (ook kleinverpakkingen). Afhalen dinsdag en vrijdag na 18.00 uur, zaterdag na 13.00 uur.

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

Openingstijden Bibliotheekpunt Zijtaart in ‘Het Klooster’:

 

dinsdagmiddag 13.15 - 14.45 uur

dinsdagavond 18.00 - 19.00 uur

donderdagmiddag 13.30 - 14.30 uur

 

 

Hallo kinderen en ouders.

 

Zondag 25 november is het weer zo ver: Sinterklaas komt aan in ons dorp! We verwachten hem om 14.00 uur voor de ingang van ‘t Klooster aan de past. Clercxstraat.

Hierna gaan we verder met het binnenprogramma tot 15.30 uur.

We hopen dat jullie er allemaal op tijd bij zijn om hem feestelijk te verwelkomen.

Van 10 tot en met 20 november kunt u weer iemand aan de deur verwachten voor een vrijwillige bijdrage en worden kaartjes voor de snoepzakken uitgedeeld.

Vergeet niet verlanglijstjes of tekeningen mee te nemen of wat lekkers voor het paard.

 

Heeft u de collectant gemist? Kaartjes zijn op te halen bij Antonet Habraken, past. Kampstraat 5, tel 340420

 

De Organisatiegroep Intocht (EGZ)

 

 

 

1ste prijs Fanfareorkest St. Cecilia op concours in Zaandam.

 

Zondag 11 november is het fanfareorkest van fanfare St. Cecilia uit Zijtaart, onder leiding van Albert-John Vervorst, op concours geweest in Zaandam. Vanaf de zomervakantie is gerepeteerd op de drie te spelen werken. Tijdens de laatste try-out tijdens het Jumbo Muziek Festival werd het orkest beoordeeld door de juryleden Rob Goorhuis en Jan van der Roost. Zij gaven goede aanwijzingen om de laatste week nog de puntjes op de I te zetten.

De laatste week is nog 3 keer gerepeteerd waarna we op zondagmorgen naar Zaandam vertrokken. Naast de bus met muzikanten waren er veel supporters om het orkest aan te moedigen.

Om 15.00 uur was St. Cecilia aan de beurt voor het optreden dat door drie juryleden werd beoordeeld. Na afloop waren we heel tevreden met wat we hebben laten horen. Dat werd ook door de jury beloond met een mooie 1ste prijs in de 1ste Divisie met een gemiddelde van 81,58 punten.

 

BYTZ ORGANISEERT

APENKOOIEN.

 

Wanneer:    Vrijdag 23 November

Hoe laat:      van 20:00 - 23:00uur

Waar:                        in het Dorpshuis

Entree:  €2,- incl. consumptie

- Vergeet je gymschoenen niet

Info:   

www.facebook.com/becomingyoungtimerszijtaart

 

 

KBO

 

AGENDA

maandag 19 november 13.00 uur: Regio biljarten

maandag 19 november 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 20 november 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 20 november 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 20 november 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 20 november 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 21 november 13.30 uur: Kienen

Donderdag 22 november 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 22 november 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 22 november 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 23 november 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op donderdag 8 nov. 2012:

Jokeren:           1.Nelie Schoenmakers    51 pnt.

Rikken:             1.Wim v.Hoof              136 pnt.

                        2.Jan v.Zutphen                          67 pnt.

Poedelprijs:       Marjo Vissers               - 67 pnt.

Loterij:              Bart Vissers

 

BRIDGEN  KBO   9 nov 2012

Lijn A

1    Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        65,97

2    Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk       55,90

3    Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits               53,82

4    Mien Verhoeven & Mien Vissers              53,47

5    Bert Kanters & Diny Kanters                   53,13

6    Jan v. Helvoirt & Jo v.d. Burgt                  53,06

7    Ad Koevoets & Riet Koevoets                  51,45

8    Toon v. Creij & Wim v. Os                       47,22

9    Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                      46,88

10   Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen              46,38

11   Cor Mollen & Marietje Mollen                  45,90

12   Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen               43,40

13   Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    42,08

14   Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout          41,25

Lijn B

1    Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort     65,56

2    Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    60,83

3    Cees v. Hout & Riet v. Hout                     56,04

4    Tonn Verbruggen & Henk v.d. Linden       54,38

5    Pieta Verbakel & Mien Vermeulen           47,50

6    Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst       40,00

7    Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel      38,89

8    Jo Verhoeven & Tonny Rijkers                 34,72

 

BILJARTEN

Senioren regionaal Mariahout - Zijtaart 8 nov 2012

J.v.d.Heuvel      50   37      - Cor v.Zutphen      69      63

A.Leenders       43   50      - Mies Gibbels        39      43

A.v.d.Heuvel    41   38      - Tonny v.Uden      28      29

H.v.Rooy          32   45      - Jan de Wit           26      33

M.v.Alphen       29   28      - Cor Coppens        19      25

M.v.d.Broek     22   22      - Jos Claassen        22      32

G.Beniers         19   27      - Jan v.d.Oever      15      16

P.Verberk         18   4       - Jan v.Uden          16      26

 

KBO Zijtaart Onderlinge competitie

Jos Claassen           22   41   - Wim Kremers         28   20

Gerard Oppers        13   20   - Martien v.Zutphen   15   5

Rien v.Tiel              26   36   - Wim Kremers         28   20

Gerard Oppers        13   18   - Johan v.Zutphen      22   16

Johan v.Zutphen      22   28   - Jan Rijkers              17   13

Tonn Verbruggen    21   25   - Willy Henst             30   28

Chris v.Helvoirt       20   23   - Grard v.Eert           18   17

Piet v.d.Hurk          39   43   - Jan Rijkers              17   15

Rien Kemps            37   40   - Martien v.Zutphen   15   8

Piet v.d.Hurk          39   37   - Grard v.Eert           18   13

Rien v.Tiel              26   24   - Jan de Wit              30   20

Tonnie v.Uden        32   28   - Jan v.Uden             19   7

 

 

 

KIENEN

MET

VLEESPRIJZEN

 

Datum: dinsdag 20 november

Plaats: zaal Kleijngeld

Aanvang: 20.00 uur

Zaal open: 19.30 uur

 

De kosten zijn € 8.00

(alle 90 nummers)

 

Een gezellige avond voor iedereen!

 

KVB Zijtaart

 

 

 

 

JONG NEDERLAND Zijtaart

 

Lampionnenoptocht

Vrijdag 16 november

 

We verzamelen om 18:30 uur bij ons clubhuis bij JoNZ aan

de Corsica 17A.

Vanaf daar lopen we met z’n allen in een verlichte  optocht door Zijtaart.

Bij terugkeer is er een gezellig kampvuurtje en

voor iedereen warme chocolademelk en peperkoek. 

Zowel leden als  niet leden mogen deelnemen

aan deze optocht.

 

Tot dan!

 

Groetjes Jong Nederland Zijtaart

 

 

 

 

SPORTAGENDA

 

V.O.W. Jeugd 17 nov 2012

VOW A1       uit         ELI A1                               14:30u

VOW B1       thuis     Avanti'31 B2                       14:30u

VOW C1       thuis     MVC C1                            13:00u

VOW D1       thuis     MULO D3                          11:30u

VOW E1       thuis     ELI E1G                             9:30u

VOW E2       thuis     Boekel Sport E4                  9:30u

VOW E3       uit         Blauw Geel'38/JUMBO E13       9:15u

VOW F1       thuis     Rhode F3                            9:15u

VOW F2       uit         Rood Wit'62 F4                   9:00u

VOW F3       uit         Erp F8                                9:15u

VOW F4       thuis     Nijnsel f2                            10:00u

VOW MA1   vrij        vrij

VOW MC1    uit         Olympia'18 MC1                 12:00u

VOW MC2    thuis     Prinses Irene MC1              9:30u

VOW ME1                vrij

 

LET OP VOW 1 SPEELT OP ZATERDAG 17 NOVEMBER OM 19.00 UUR UIT TEGEN BOSKANT

 

 

VOW Veteranen 17-11-2012

VOW H1    uit            Venhorst                    15.00u

 

VOW Senioren 17-11-2012

Boskant 1      19.00u

 

VOW Senioren 18-11-2012

VOW H2       uit         Boekel Sport 4                    11:00u

VOW H3       thuis     Rhode 9                              11:00u

VOW H4       uit         Schijndel/VITAM 11           12:00u

VOW VR1    thuis     Schijndel/V VR1                 12.00u

VOW VR2    thuis     Boekel Sport VR1               10.00u

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd  10 nov 2012

VOW A1          Blauw Geel'38/JUMBO A4    5-1

VOW B1          SCMH B1                             0-2

VOW C1          Sparta'25 C2                          4-2

VOW D1          Gemert D4                             5-1

VOW E1          Rhode E2G                            1-12

VOW E2          Blauw Geel'38/JUMBO E8     3-5

VOW E3          Nijnsel E2                              2-5

VOW F1          Schijndel/VITAM F3              1-5

VOW F2          ELI F2G                                7-0

VOW F3          WEC F4                                1-7

VOW F4          VOW F4 trainen                    x-x

VOW MA1      Nulandia MA1                       2-2

VOW MC1       SJVV MC1                            5-0

VOW MC2       vrij                                         x-x

VOW ME1       FC de Rakt ME2                    2-3

 

VOW Veteranen  10 nov 2012

Boerdonk       VOW                                       6 – 7

 

VOW Senioren  11 nov 2012

VOW 1         DVG 1                                     1 – 2

VOW 2         Schijndel/VITAM 4                   3 – 3

Avanti'31 9    VOW 3                                    1 – 0

VOW 4         HVCH 8                                   1 – 4

Ulysses VR1  VOW VR1                               5 - 2

Nijnsel VR3   VOW VR2       Uitgesteld naar 25/11

 

 

 

Han van Rosmalen stopt na dit seizoen als trainer bij VOW

 

Trainer Han van Rosmalen heeft de spelersgroep van VOW laten weten dat hij aan het einde van het lopende seizoen de club zal gaan verlaten. De in Stiphout woonachtige oefenmeester geeft aan na 2 seizoenen bij VOW in Zijtaart te hebben gewerkt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 

Het VOW bestuur wil graag benadrukken dat zij erg content is met de wijze waarop deze gedreven oefenmeester met zijn spelersgroep werkt.
De doelstelling van VOW was om samen met van Rosmalen binnen 3 jaar terug te keren in de 4e klasse. Dit doel werd al na één seizoen bereikt , want in zijn eerste jaar als hoofdtrainer werd VOW op overtuigende wijze kampioen in de vijfde klasse. Dit lopende seizoen zal in het teken staan van handhaving in de vierde klasse G, wat zeker moet gaan lukken met de huidige spelersgroep.

De ambitieuze van Rosmalen heeft het bestuur van VOW te kennen gegeven aan een nieuwe uitdaging toe te zijn, en zijn sportieve ambities verder uit te breiden. Uiteraard respecteert VOW de keuze van de oefenmeester, hoewel bestuur en spelersgroep het zeer jammer vinden dat van Rosmalen de club gaat verlaten.

Een nieuwe trainer is nog niet voorhanden, maar daar wordt binnen de Zijtaartse vereniging  wel druk aan gewerkt.  De technische commissie buigt zich binnenkort over een opvolger.

Men zal op zeer korte termijn in gesprek gaan met selectie en kader om een profielschets op te stellen. VOW wil zo snel mogelijk duidelijkheid hebben hoe in het seizoen 2013/2014 verder zal worden gegaan.

 

Men is op zoek naar een trainer voor het verzorgen van de trainingen op dinsdag en donderdag van de selectieteams en de begeleiding van het vaandelteam op zondag. 

 

Eventuele geïnteresseerden kunnen voor informatie en/of sollicitatie terecht bij Toine Adriaans, Keslaerstraat 31 5465 RL te Zijtaart, 

telefoonnummer 0413-368381 of 06-53299346.

 

 

 

De werelden van Techniek in de Bieb

 

 

Op 14 november 2012 wordt voor de elfde keer de techniekmiddag gehouden in de Bibliotheek Veghel. De middag heeft een nieuw programma en een nieuwe naam: 'De Werelden van Techniek in de Bieb'. In de bibliotheek zijn bedrijven en instellingen te gast die basisschoolleerlingen laten zien hoe leuk techniek is. Kinderen, maar ook andere geïnteresseerden, mogen actief meedoen met proefjes en activiteiten. Hierdoor worden de werelden van Wetenschap en Techniek duidelijker en zichtbaarder / herkenbaarder voor iedereen.

Gratis toegankelijk
De activiteit is gratis toegankelijk voor kinderen + ouders, opa’s en oma’s, volwassenen en geïnteresseerden. De aanvang is 13.30 – 16.30 uur.

 

 

Jeugdprins Thom

Jeugdprinses Kim

 

Op zaterdag 17 november 2012 is in de gymzaal

van het dorpshuis de receptie van onze nieuwe

 jeugdprins  Thom Jonkers

en van onze nieuwe jeugdprinses  Kim Kuijpers

 

Hierbij nodigen wij u uit om hen deze middag te komen feliciteren. En daarbij natuurlijk hun adjudanten 

Job Habraken en Eline Rooijakkers, nar Daan Verbruggen en de voltallige jeugdraad, die bestaat uit:

 

Tim Brugmans                         Sam van Dommelen

Thijs Hendriks                          Jelt van de Berkmortel

Yara van der Cammen             Mike van Dijk  

Jorg van Zutphen                      Jeffrey Verhoeven

Tom Adriaans                          Julia Gottenbos

Eline van de Meerakker

 

Het dorpshuis gaat om 12.00 uur open. Het programma begint om 12.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur.

 

Tijdens deze middag worden de nieuwe steken voor de jeugdraad en polo’s voor ToeterNieToe gepresenteerd!

 

Graag tot ziens op de zaterdag 17 november!

 

Jeugdcommissie C.V. De Reigers

 

 

 

 

Zondag   25 november  2012

 

WTC Toertocht

 

30 - 45 km

 

WTC Zijtaart zorgt voor uitgepijlde routes over mooie landwegen, bospaden en door prachtige natuurgebieden.

 

Startplaats:         Café-Zaal Kleijngeld,

                   Pastoor Clercxstraat 55, Zijtaart.

 

Vertrek:              tussen 8.00 en 10.00 uur

Inschrijfgeld:       € 4,00

 

Deelnemers beneden 16 jaar betalen slechts € 2,00.

NTFU leden krijgen € 1,00 korting

 

 

Jeugdpronkzitting 2012

 

Na de bekendmaking van onze nieuwe grote prins op het 11-11 bal was het eindelijk zover Het werd nu tijd om onze nieuwe jeugdprins en jeugdprinses te onthullen.

Maar niet voordat we afscheid hadden genomen van onze oude jeugdprins Jonas en jeugdprinses Marloes en hun gevolg. Nadat de afscheidswoordjes ten gehore waren gebracht was er natuurlijk het afvoeren van jeugdprins, prinses en gevolg. Iedereen kreeg zwembandjes aan en het vijftal nog een extra pakje met een mooi duikbrilletje. Het afscheidsliedje werd gestart met een rustig begin (alle eendjes zwemmen in het water), gevolgd door een klein dansnummertje (gangnam style).  Toen het podium leeg was en we genoten hadden van het dansje van de oude raadsleden kon de middag voor de nieuwe lichting starten.

Toen alle kandidaten aan het publiek waren voorgesteld kon de strijd beginnen. In het eerste spel ging het er om wie het snelste een tissuebox leeg kon plukken. Nadat onze stopwatches afgesteld stonden kon de strijd beginnen. Natuurlijk zorgden we er voor dat alle kandidaten die niet aan de beurt waren achter de schermen plaatsgenomen hadden i.v.m. afkijk-taktiek. Het bleek toch een pittig spelletje te zijn. Het publiek genoot zichtbaar alleen de kandidaten hadden het er toch maar moeilijk mee. De tijden varieerden van 26,7 tot 48,7 seconden. Het tweede spelletje ging gelukkig niet op tijd maar op gevoel. We speelden namelijk het zogenaamde muntenspel, waarbij de kandidaten tien munten in een bakje moesten gooien. Dit bakje stond in een aquarium gevuld met water en dat maakt het dus toch wel lastig.

Hierna kon de voorlopige tussenstand worden opgemaakt. Uit de puntentelling bleek toch dat het een nek aan nek race ging worden. Kortom iedereen had nog alle kansen om jeugdprins of jeugdprinses te worden.

Na een korte pauze werd de middag hervat met het derde spel: rommelkont (een doosje op je kont gebonden met tien pingpongballen erin). Hierbij was het de bedoeling dat je, door flink te bewegen, binnen een minuut zoveel mogelijk ballen uit het doosje laat springen. Het viel niet mee maar het was een inspannend spektakel, vooral voor de kandidaten. Hierbij was tactiek en lenigheid een vereiste. Het vierde spel was “de langste adem” (met een zelf opgeblazen ballon in een zo kort mogelijke tijd alle bekers van tafel te blazen).

Nu was voor de kandidaten het beslissende moment aangebroken. Alle verdiende punten konden worden ingezet voor het vijfde spel; het prinsenspel. Onze oude prins Peer tegen onze nieuwe prins Sander en hun adjudanten Rob en André. Ze moesten zo snel mogelijk tien snoepjes uit een bak met vla lepelen. De kandidaten moesten kiezen op wie ze hun punten in zette; Op Sander en Andrè of op Peer en Rob. Nadat de prinsen en hun adjudanten waren voorzien van poncho’s en de jongens en de meisjes de punten hadden ingezet op hun favoriet kon de strijd beginnen. Uiteindelijk bleek dat de oude prins toch een waardige opvolger had gevonden want onze nieuwe prins en adjudant hadden samen opgeteld de snelste tijd. Na een kleine rekensom was het duidelijk dat Thom onze nieuwe jeugdprins is en Kim de nieuwe jeugdprinses. Zij werden geïnstalleerd door onze prins Sander I. Daarna maakte ze bekend wie hun adjudanten zouden. Thom koos Job als zijn adjudant en Eline werd door Kim benoemd. Het briefje van Daan kwam uit de hoge hoed en hij mag dit jaar de nar zijn.

Verder maakte de jeugdprins en jeugdprinses bekend wie er in de raad van elf zouden komen. Ook hier werd geloot. De gelukkige winnaars zijn: namelijk Jara, Julia, Eline, Thijs, Mike, Tom, Tim, Sam, Jorg, Jeffrie en Jelt. Aansluitend volgde het eerste woordje van onze nieuwe jeugdprins Thom en jeugdprinses Kim.  Ze bedankten iedereen voor de aanwezigheid en nodigden iedereen uit voor hun jeugdreceptie op komende zaterdag, 17 november en ze wensten iedereen alvast een prettig carnaval toe. Alaaf!!    

 

De jeugdcommissie

 

 

 

Basisschool Edith Stein meest 'frisse school'

 

 

Op 7 november 2012 heeft Basisschool ‘Edith Stein’, die sinds augustus 2011 gehuisvest is in het klooster Zijtaart, een prijs gekregen als meest ‘frisse school’ van Nederland in de categorie Renovatie en Transformatie. De school is koploper op het gebied van binnenmilieu, duurzaam bouwen en verbouwen, vergroende gezonde buitenruimte en onderwijs dat gericht is op duurzaam, groen en gezond. Het Platform Binnenmilieu heeft samen met Agentschap.nl het initiatief genomen voor de prijs. De prijs is uitgereikt door Annemarie Jorritsma, burgemeester van de gemeente Almere en voorzitter van de VNG.

Trots

Wethouder Caroline van den Elsen: “De gemeente en de gebruikers van het pand zijn er trots op dat wij deze prijs in ontvangst mochten nemen. Voor aanvang van de renovatie van het pand zijn de ambities van gemeente (eigenaar van het pand), gebruikers en provincie Noord- Brabant samengebracht met een gemeenschappelijk vertrekpunt: een gezonde, duurzame leeromgeving. Hieronder valt o.a. energiezuinigheid en een gezond binnenklimaat. Bij een gezond binnenklimaat kunnen kinderen zich beter concentreren en zijn ze op het eind van de dag fitter dan op een school waar het binnenklimaat te wensen over laat. We monitoren het binnenklimaat continu, waardoor we dit kunnen optimaliseren. Daarnaast is veel aandacht besteed aan een groene, veilige, leerzame en inspirerende buitenruimte. Tot slot is er in het onderwijsprogramma aandacht voor gezondheid en duurzaamheid. Deze prijs is een kroon op onze samenwerking en bevestigt dat wij zijn geslaagd in onze opzet.”

 

 

 

Bond van Alleengaanden Kring Uden

 

Beste Leden,

De werkgroep nodigt U uit voor een middagje Jeu de Boules op woensdag 21 november a.s. om 14.00 uur bij de Petanquevereniging Jeu de Bouckles te Boekel, Bernhardstraat 74. U vindt hun clubgebouw Sancta Maria door op de rotonde bij de kerk richting Handel/Venhorst te gaan. U neemt de eerste weg links (achter de kerk) en dan voorbij het zorgcentrum St. Petrus de eerste weg rechts, na ± 100m bent u er.

Deze vereniging beschikt over 16 buitenbanen en 10 binnenbanen en ze hebben ook een mooie kantine. We zijn dus niet afhankelijk van het weer om een mooie en gezellige middag te hebben. De kosten voor deze middag zijn € 8,00 per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Voor deze prijs krijgt u 2 kopjes koffie met een stukje cake, een consumptie, 2 keer een hapje, huur van de accommodatie met wedstrijdbegeleiding en begeleiding op de baan.

Wij wensen alle deelnemers een plezierige en gezellige middag.

Namens de werkgroep, Toon van Berlo, tel.(0492) 32 17 33 of tel. (06) 224 901 71

 

 

 

Nieuws van de optochtcommissie.

 

Hallo Reigers en Reigerinnen,

 

In de vorige brief van de optochtcommissie hebben we aangegeven dat er een gesprek gaande is m.b.t. mogelijke bouwplaatsen binnen zijtaart voor wagenbouwers die geen onderkomen meer hebben, omdat er bv. steeds meer bouwplaatsen verdwijnen.

 

De gemeente heeft afgelopen week aangegeven dat ze graag willen weten hoeveel bouwplaatsen benodigd zijn.

 

Daarom hebben we nu aan jullie

een oproep:

 

Willen jullie het aan ons aangeven indien jullie een bouwplaats zoeken. Dit kan het beste via een mail aan Twan van Nunen of het secretariaat. Wij geven dan bij de gemeente aan wat er benodigd is. De gemeente gaat dan hiermee aan de gang en kijkt wat er mogelijk is.

 

Het email adres van het secretariaat is:

            secretariaat@cvdereigers.nl

Het email adres van Twan is:   

            twanvannunen@hotmail.com

 

We hebben nu een luisterend oor bij de gemeente. Laten we gebruik maken van deze mogelijkheid. We hopen snel van jullie te horen!

De Carnavalsgroeten van de Optochtcommissie Zijtaart.

Kantineheld Rien van de Liefvoort

 

Bij veel clubs in het betaalde voetbal zijn er clubiconen maar bij de amateurclub uit Zijtaart met de naam VOW hebben ze er zeker een. Rien begon zijn actieve voetbalcarrière op 10 jarige leeftijd en is tot de dag van vandaag 66 jaar nog altijd actief voetballend binnen deze vereniging. Inmiddels dus al 56 jaar actief als voetballer. Wie is er op dit moment nog actief op het voetbalveld die vroeger met een bal heeft gespeeld met een veter erdoor? Dit jaar is Rien bezig aan zijn 80e competitie en dit heeft hij kunnen bereiken doordat hij 23 jaar een dubbele competitie (zaterdag bij de veteranen en zondag bij het 4e elftal) heeft gevoetbald. Inmiddels speelt Rien al enkele jaren samen met zijn zoon René in een elftal, eerst in het 4e en nu nog steeds bij de veteranen maar of René het ook zo lang zal volhouden? Naast het vele voetballen wat Rien doet en heeft gedaan, staat hij nu ook nog steeds regelmatig op het trainingsveld waar hij dus zijn conditie nog steeds op peil houd. Ook is Rien van mening dat hij altijd samen met de kantinebeheerder de kantine moet afsluiten op donderdag, zaterdag en natuurlijk nog steeds op zondag. De reden waarom Rien waarschijnlijk zo lang in de kantine wil blijven, is omdat hij ook veel arbeid heeft verricht in het tot stand komen van de kantine en het sportpark en zich dus thuis voelt. Rien heeft zijn eigen metselbedrijf gehad en hiermee ook een flink aandeel gehad in het tot stand komen van de kantine en kleedlokalen. Nadat hij op zondag was gestopt als actief voetballer raakte hij toch in een soort van verveling en al snel was hij dan ook beschikbaar als leider van het 4e elftal, zodat hij op de zondagochtend toch op het voetbalveld stond. Hierdoor kan hij zijn ervaring overbrengen op de jeugd van onze vereniging. Twee jaar geleden heeft zelfs zijn vrouw zijn tas nog gebracht op de zondagochtend omdat ze spelers te kort hadden bij het 4e elftal. En natuurlijk laat hij dan ook weer direct zijn scorend vermogen zien op het veld, dat op 65 jarige leeftijd en natuurlijk tegen de aartsrivaal uit het grotere dorp Veghel!

Je mag wel zeggen dat Rien de vereniging mee heeft opgebouwd tot wat het nu is. VOW is een stabiele 4e klasser met een mooi sportpark waar we trots op kunnen zijn, zeker als je bekijkt dat Zijtaart 1.600 inwoners telt en 400 leden heeft. Het is een leuke gezellige vereniging en dat is ook waarschijnlijk de reden dat er veel leden van buiten Zijtaart komen en met name vanuit het grotere dorp Veghel. Wanneer iemand dus een standbeeld verdient dan is het Rien wel!

I.v.m. de 80e competitie van Rien staat er ook een wedstrijd gepland tegen legendary PSV op 1 juni 2013. Deze wedstrijd zal uiterlijk in februari bevestigd worden maar inmiddels heeft PSV deze wedstrijd al in optie gezet en gaat dan in 99% van de wedstrijden ook gewoon door. Naast deze wedstrijd hebben we Rien ook voorgedragen als kantineheld bij het programma van Voetbal International. We hebben hierop een positieve reactie ontvangen en zijn dan ook uitgenodigd voor de live uitzending van 3 december 2012 om 20:30 uur op RTL7.

We willen deze unieke prestatie niet zomaar voorbij laten gaan en op deze dag Rien in het zonnetje zetten. Naast deze wedstrijd willen we ook een veiling organiseren van verschillende leuke artikelen die met voetbal te maken hebben om zodoende geld op te halen wat we dan als vereniging willen schenken aan een goed doelDe naam VOW staat voor Voetbalvereniging Oranje Wit maar door de vele vrijwilligers die club rijk is, roepen we ook vaak dat de V staat voor vrijwilligers.

Met vriendelijke groet,

John de Wit, namens de werkgroep veteranen VOW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen loterij 11-11 BAL 2012

 

 

 

 

 

 

WAT

t.w.v.

NUMMER

WIE

1

GELDPRIJS

   188,00

165

Nolda v Zutphen, Krijtenburg

2

GELDPRIJS

   133,00

899

Fam v Sleuwen, Ptr de Koningstraat 4

3

GELDPRIJS

    77,00

704

Gertjan Beks, Past Clercxstr 54

4

BLADBLAZER

221

Henri vd Linden, Krijtenburg 8a

5

ZOV BON

 

2942

De Koning, De voortstraat 1

6

SPIEGEL JUWELEN KAST

3627

Fam vd Acker, Keslaerstr 11

7

ZOV BON

 

1039

Fam vd Berkmortel, Biezendijk

8

FOTOSCHERM

2347

Fam v Zutphen, Heiveld te Erp

9

SCHILDERSET

1186

Vergeer, Lochtenburg 12

10

ZOV BON

 

3746

Fam Hendriks, Keslaerstr 1a

11

SPEL PICTIONARY

3612

v Zutphen, Ptr Thijssenstr 12

12

CUPCAKE MAKER

3321

Fam vd Zanden, Keslaerstraat

13

ZOV BON

 

670

Fam Brugmans, Past vd Bultstraat

14

LED ZAKLAMP

201

Fam Rooijakkers, Krijtenburg

15

ZOV BON

 

3312

Dhr Otterdijk, Keslaerstraat

16

PUZZEL WASGIJ

1527

Fam vd Aa, Spoorven te Veghel

17

PSV PAKKET

662

Fam Peters, Ptr Thijssenstr 52

18

ZOV BON

 

3270

Brugmans, Reibroekstraat 2

19

VOGEL WINTER PAKKET

3103

Hovens, Keslaerstraat 50

20

SPEL 3D WOORDEN

2679

Adri Schepers, Ptr Vervoortstr 37

21

THEELICHTEN KADO BLIK

367

M vd Tillaart, Corsica 8

22

TUINLANTAARNS

3723

Fam v Zutphen, Keslaerstr 2

 

spel en typfouten onder voorbehoud,  gewonnen prijzen worden thuisgebracht.

 

 

 

 

 

 

 

NL-Alert van start

 

Iedereen kent hem, de alarmsirene die elke eerste maandag van de maand te horen is. Als er gevaar dreigt en de sirene gaat, is dit een teken om naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en op Omroep Brabant af te stemmen om meer informatie te ontvangen. Als aanvulling op de sirene is er nu NL-Alert, een nieuw alarmmiddel voor op de mobiele telefoon.

Groot voordeel van NL-Alert is dat niet alleen duidelijk wordt dat er iets aan de hand is, maar dat u met een kort tekstbericht ook verteld wordt wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Het kan dus ook worden ingezet in situaties waarbij u het gebied moet worden verlaten. NL-Alert is bedoeld voor levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming.

Er kunnen ook verschillende alerts uitgestuurd worden naar verschillende gebieden. Als u zich bijvoorbeeld zeer dicht bij een grote brand bevindt, krijgt u het advies de omgeving te verlaten. Bevind u  zich een paar kilometer van de brand af dan wordt u  aangeraden naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten in verband met mogelijk giftige rook.

Een NL-Alert is altijd op dezelfde manier opgebouwd en begint met ‘NL-Alert’ datum en tijd. Daarna volgt informatie over de locatie, de aard en de ernst van de situatie en wat u moet doen. Bijvoorbeeld:

NL-Alert 10-06-2012 13.05 u: Grote brand duingebied Windstil. Verlaat duingebied en Duinwijk via toegangswegen of de stranden. Opvang in sporthal Arkendonk.

NL-Alert lijkt op een sms-bericht, maar werkt net even anders. De berichten worden vanaf de GSM-masten uitgezonden in een bepaald gebied. De werking is vergelijkbaar met een radiosignaal. Alle telefoons die zich op dat moment in het gebied bevinden en ingesteld zijn, ontvangen het bericht. Het voordeel van deze techniek is dat je geen last hebt van eventuele drukte op het netwerk. Daarmee is dit alarmmiddel stabieler en betrouwbaarder dan sms. Het ontvangen van berichten is gratis. Ook hoeft u zich hiervoor niet apart aan te melden, uw telefoonnummer is immers niet nodig.

In het begin kan nog niet iedereen NL-Alert ontvangen; op dit moment werkt het op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland. Het aantal mobiele telefoons dat NL-Alert kan ontvangen, loopt de komende jaren snel op. In de toekomst staat het standaard ingesteld op nieuwe toestellen. Nu moet u nog controleren of uw toestel NL-alert kan ontvangen en dit zonodig zelf nog handmatig instellen. 

Het daadwerkelijke bereik van NL-Alert zal in de praktijk altijd groter zijn dan het aantal mensen dat de berichten ontvangt. Het ligt voor de hand dat u mensen hun omgeving op de hoogte brengt.

 

Meer informatie over het instellen van de mobiele telefoon staat op www.nl-alert.nl.

 

 

 

Collecteweek Nationaal MS Fonds

start op 19 november

Op maandag 19 november gaat de MS Collecte weer van start. In deze week gaan ca. 11.000 vrijwilligers op pad om zoveel mogelijk geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). Het is een hele uitdaging voor de collectanten om in dit jaargetijde, waarin het vroeg donker is en het flink kan regenen, langs de deuren te gaan.

MS is een slopende ziekte die niet alleen de patiënt raakt, maar ook zijn omgeving. Eén op de duizend Nederlanders krijgt MS. De ziekte is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Laat u de collectant niet in de kou staan! Elke collectant kan zich legitimeren. Het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 5057.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl

 

 

 

De Reigertjes in  Nistelrode

 

Afgelopen zaterdag en zondag hebben drie leden van de ponyclub deelgenomen aan een selectie dressuur  wedstrijd in Nistelrode.  Ze hebben alle drie hele mooie resultaten  behaald en konden  trots de winstpunten weer bijschrijven achter hun naam.   Lieke Blokx heeft met haar pony Picachou in de kasse  AB  189 punten behaald  wat een derde plaats opleverde. Aniek van Kemenade met haar pony Pebbles in de klasse AL2 behaalde 185 punten wat haar een eerste plaats opleverde. Emma Boes met Perry in de  klasse CM1 behaalde 195 en 200 punten wat haar een tweede plaats opleverde.   Proficiat met de behaalde resultaten!!

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdag-ochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.