Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 24

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 24


13 maart 2013 - 20 maart 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 24KERKBERICHTEN

 

Zondag: 17 maart 9.30 u. Plechtige Eucharistieviering, vanwege het feit dat Pater van Delden, 12,5 jaar in dienst is van onze parochie, deze viering wordt opgeluisterd door ons Parochieel Gemengd Koor. Wij gedenken in deze viering:

Wim van Schaijk (vanw.verjaardag); Adriaan en Anna van Dommelen-Thijssen en André; Overl.oud. Langens-Gevers en zoon Harrie; Overl.oud. Martinus en Adriana Zomers-Vissers en overl. fam. leden; Jrgt. Wim van der Burgt en overl.fam. van der Burgt-Timmers; Anna Bekkers-Bekkers (nms. de Kaartclub).

 

Mededeling:

A.s. zondag 17 maart is Pater van Delden 12,5 jaar de voorganger in onze parochie. Dit heuglijke feit, willen wij graag vieren tijdens de Plechtige Eucharistieviering om 9.30 uur, waarna wij alle parochianen van harte uitnodigen, hem persoonlijk te feliciteren en onder het genot van `n kopje koffie nog even gezellig samen te zijn.

 

Inschrijven Keezentoernooi van 12 april.

 

Het eerste ZijtaartseKeeztoernooi (Dead-Alley) gaat komende april van start!

Mis het niet en haal een inschrijfformulier bij de adressen onderaan dit bericht! Of schrijf je in per mail!

Je ontvangt meteen de spelregels van dit toernooi (misschien iets afwijkend van het thuisgebeuren)

Handig is om als team in te schrijven: het spel wordt immers als team gespeeld. Schrijf je individueel in, dan zorgt de toernooileiding voor een partner.

Het inschrijfgeld bedraagt slechts € 2,50 per persoon en dient bij inschrijving voldaan te worden. Een gezellige speelavond is dan gegarandeerd in ons mooie dorpshuis “het Klooster”. In 5, maximaal 6  ronden, wordt dan gespeeld om het kampioenschap van Zijtaart. Er valt niemand af, dus je blijft de hele avond aan het spelen!

Op 12 april gaan om 19.00 uur de deuren open en rond 19.30 start de eerste spannende ronde. Daarna worden de teams aan andere teams gekoppeld volgens een vast computergestuurd systeem.

Inmiddels beschikt “Zes!” over een fantastische collectie unieke speelborden, gesponsord door eigen Zijtaartse bedrijven! Onze dank!

Wij hopen veel thuisspelers van “Keezen” als deelnemers te mogen verwelkomen.

Nog een keer oefenen?

Dat kan natuurlijk op onze vaste speelavond: elke eerste vrijdagavond van de maand,  dus komende 5e april!

Inschrijfformulieren bij:

Dorpshuis “Het Klooster”

Dorpscafé

Café Kleijngeld,

Hetty’s winkel.

Of per mail: spellen @zijtaart.nl

 

 

Prikpost in Zijtaart.

 

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50.

 Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden

 via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook

 ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven Voor alle openingstijden 
en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl
 

 

Meldingen en klachten in de openbare ruimte

Wanneer u gebreken in de openbare ruimte constateert, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente.

U kunt een melding doen over bijvoorbeeld de volgende zaken: reiniging (zwerfvuil), onderhoud groen,

verharding (losliggende stoeptegels, gaten in de weg), riolering, verlichting, straatmeubilair,

 verkeer, ongediertebestrijding (overlast van wespen, ratten, muizen etc.).

De gemeente onderzoekt naar aanleiding van uw melding het probleem en

zorgt voor een passende oplossing. De melding wordt afgehandeld binnen een

vastgestelde normtijd (afhankelijk van de melding).

U kunt uw melding telefonisch doorgeven aan de Servicemelddesk: (0413) 38 66 44.

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden 

            dinsdagmiddag              14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond                18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag          13.15 – 14.30 uur

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

Kerkberichten C.v. Helvoirt       (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend    0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                    0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk                (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer              1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed  1 1 2

Politie direct                              0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                       (073) 612 31 23

Ambulance direct                       (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                         14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer    14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"            (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                    (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                      (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                  (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart        0900 8844

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

 

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden  dinsdagmiddag              14.00 – 15.30 uur
            dinsdagavond                18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag          13.15 – 14.30 uur

 

 

 

Vastenaktie.

 

Even wat minder voor Honduras.

In de week van 18 tot 23 maart is de jaarlijkse inzameling van de vastenzakjes. Vasten is delen met mensen die het minder hebben. Dit jaar besteden we extra aandacht aan migranten in het Midden-Amerikaanse Honduras. De zakjes worden in week 12 huis aan huis verspreid en in week 13 weer opgehaald door de Dames van de KVB.

Dames al vast bedankt hier voor.

MOV groep

 

 

 

Vooraankondiging eerste lustrum VentiVenti op 24 mei a.s.

 

 

Op vrijdag 24 mei is het precies de 80ste geboortedag van Pater Harry v d Ven, witte pater, de dag waarop we met stichting VentiVenti ons eerste lustrum vieren.

Op die avond zal iets verteld worden over de stichting en over de reis die 2 leden van de stichting binnenkort ( eind maart) maken naar de Congo om de projecten te bezoeken, die dank zij de sponsorgelden van vele donateurs kunnen worden gerealiseerd,

Ook zal het Afrika-Enga koor deze avond een optreden verzorgen.

Wij nodigen iedereen uit voor deze avond in

Het Dorpshuis, uiteraard is de toegang gratis.

 

 

Aan alle inwoners van Zijtaart

 

De informatie-avond  voor de collectanten had een goede opkomst . Na uitleg over de werkgroep en de werkwijze ,ontvingen we diverse suggesties waarvoor onze dank. Wij als werkgroep hebben

geprobeerd alle goede doelen die in Zijtaart al

collecteerden op te sporen. Mogelijk kwamen

niet alle doelen bij u aan de deur, maar wij willen

geen enkel ,al collecterend doel uitsluiten!

Er is een uitzondering en dat is de Vastenactie.

Deze valt in de vastentijd en kan dus niet worden

meegenomen in de collecteweek.

We hebben nu 14 goede doelen gebundeld in alfabetische volgorde:

         -Amnesty International

         -Brandwonden Stichting

         -Diabetes Fonds

         -Verstandelijk Gehandicapten

         -Hartstichting

         -Jantje Beton

         -Kanker Bestrijding

         -Kinderhulp

         -Longfonds

         -MS Fonds

         -Nierstichting

         -Prins Bernhard Cultuurfonds

         -Reumafonds

         -Rode Kruis

We zullen over 2 weken uitvoerige informatie

publiceren omtrent deze Goede Doelen week.

 

Werkgroep Goede Doelen Week Zijtaart

      voor info :   m.hout1@home.nl

 

 

H. Franciscusparochie

 

Vorige keer hebt u kunnen lezen dat de nieuwe parochie die ontstaat na de samenvoeging van de negen Veghelse parochies, de naam H. Franciscus krijgt. U hebt ook gelezen dat er door verschillende werkgroepen hard gewerkt wordt om de samenvoeging te organiseren. Financiën moeten geregeld worden evenals allerlei juridische zaken. Ook over het omgaan met vrijwilligers en de mensen die in vaste dienst zijn, zoals de pastores, wordt gesproken. Communicatie is een onderwerp dat aandacht behoeft evenals de manier waarop de nieuwe parochie pastoraal gaat werken. Voor alle onderwerpen zijn werkgroepen tot stand gekomen van vrijwilligers die uit de negen parochies afkomstig zijn. Al deze werkgroepen zijn ongeveer klaar om het resultaat van hun werk over te dragen aan het nieuwe bestuur van de H. Franciscusparochie. Het bestuur van die parochie is nog niet benoemd. Verwacht wordt dat rond Pasen de bestuursleden bekend zijn. Op dit moment zijn de gesprekken met de kandidaat bestuursleden in volle gang.

Op pastoraal gebied is gesproken over die zaken die centraal moeten worden opgepakt en zaken die in de plaatselijke geloofsgemeenschappen moeten en kunnen thuis horen. Het uitgangspunt daarbij is steeds weer: uitvoering van de pastorale taken in de lokale geloofsgemeenschappen waar het kán, centraal waar het móet. Uitvoering van het praktische, pastorale werk op lokaal niveau kan alleen als er sprake is van een vitale geloofsgemeenschap met een goed toegeruste en enthousiaste groep vrijwilligers. Deze mannen en vrouwen zijn de dragers van hun geloofsgemeenschap en zijn tegelijk grotendeels de uitvoerders van het pastorale werk. In elke geloofsgemeenschap kiezen de vrijwilligers een kerngroep, die een hoofdrol krijgt in de lokale gemeenschap. De kerngroep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, is het aanspreekpunt voor de mensen uit die gemeenschap en vormt de schakel tussen pastoraalteam en bestuur. Het pastoraalteam, de pastoraatsgroep en het bestuur bepalen het beleid. Centraal, vanuit het parochiecentrum, wordt het werk in de plaatselijke geloofsgemeenschappen gestimuleerd en worden de vrijwilligers met raad en daad ondersteund. Om slagvaardig te kunnen werken, hebben de vier pastores (pastoor Smulders, pastor Rombauts, diaken  Van Bemmel en pastoraal werker Van der Steen) afspraken gemaakt over de verdeling van de kerntaken: liturgie, huwelijk en gezin, jeugd en jongeren, kerk en samenleving, roeping en vorming. Ook is afgesproken wie de eerst aanspreekbare pastor is voor elk van de negen  geloofsgemeenschappen.  Heel belangrijk bij de nieuwe parochie is dat niet alles in één keer vast staat en geregeld is, maar dat sprake is van een heel geleidelijk groeiproces. Een groeiproces dat al vele jaren geleden is begonnen en dat na de fusie met kracht wordt voortgezet en uitgebouwd.

Karien Janssen-Schwiebbe, communicatieadviseur bestuurlijke stuurgroep,

Jan Rietbergen, voorzitter pastorale stuurgroep.

 

 

BEDEVAART HAKENDOVER

2e PAASDAG 1 APRIL 

 

De bedevaart naar Hakendover is een genade oord van de Goddelijke Zaligmaker.

Op 2de paasdag is de jaarlijkse processie. Om 10.00 uur begint een plechtige Heilige Mis waarna de processie uittrekt naar de akkers waar groei en bloei in deze tijd volop is. Daar wordt de zegen gegeven en gaan de paarden, de ronden over de akkers maken. Daarna keren allen terug naar de kerk.

Dit genade oord is een vertrouwensoord van de Goddelijke Zaligmaker waar  nog  jaarlijks door vele duizenden pelgrims aan wordt deelgenomen .

Wilt u verdere inlichtingen, dan kunt u contact opnemen met Broederschap de Meierij. Dit kan met de plaatselijke broedermeester van de Meierij of bij J. Verhoeven, tel. (073) 549 32 48.

Voor deze 1-daagse busreis zijn de kosten €. 15,- voor volwassenen en €. 12,50 voor kinderen.

In Zijtaart kan men zich opgeven bij Jan Rijkers, Pastoor van de Bultstraat 1, tel. (0413) 36 33 12

 

 

Regionale Timmerwedstrijden

 

Willem van Eert uit Sint-Oedenrode is voorgedragen door het Fioretti College om deel te nemen aan de regionale timmerwedstrijden 2013 regio Den Bosch/Oss/Veghel.

Willem zit in klas 4 VMBO Basis beroeps . In de derde klas heeft hij een snuffelstage gedaan bij een bouwbedrijf en dit jaar heeft hij zijn snuffelstage bij een machinaal timmerbedrijf gedaan.

Tijdens 2 wedstrijddagen gaat hij samen met Teun Genen, eveneens van het Fioretti College ,een opdracht uitvoeren. Dit jaar is de opdracht een voederruif maken.

De opdracht bestaat onder andere uit het maken van een uitslag, halfhout-verbindingen aftekenen en aanzagen en vervolgens het in elkaar zetten van losse onderdelen tot een eindproduct.

Ze worden individueel beoordeeld maar ook als een team.

Op de tweede dag wordt om 17.00 uur de uitslag bekent gemaakt en weten ze of ze de wisselbeker gewonnen hebben. Ook van de opleiding metselaar hebben ze een kandidaat, Paul van Donk, die gaat eveneens proberen om een prijs in de wacht te slepen.

 

 

KBO

 

AGENDA

Maandag 18 maart 13.30 uur: Filmmiddag: Ciske de rat

Dinsdag 19 maart 09.30 uur: Seniorenkoor

Dinsdag 19 maart 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 19 maart 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 19 maart 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 20 maart 13.30 uur: JAARVERGADERING

Donderdag 21 maart 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 21 maart 13.00 uur: Competitie biljarten

Donderdag 21 maart 13.30 uur: Kaarten

Vrijdag 22 maart 13.30 uur: Bridgen

 

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag  7maart 2013

Jokeren:            Mien Ketelaars                      85 pnt.

Rikken:             1.Piet v.d.Hurk                       110 pnt.

                        2.Jan v.Zutphen                      75 pnt.

                        3.Henk v.d.Linden                  72 pnt.

Poedelprijs:       Harrie v.Asseldonk                 38 pnt.

Loterij:              Marjo Vissers

 

BRIDGEN  KBO 8 maart 2013

Lijn A

1       Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk        58,68

2       Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                      56,94

3       Adriaan v.d. Tillart & Petra v.d. Hurk       54,17

4       Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt    53,40

5       Cees v. Hout & Riet v. Hout                     52,08

6       Bert v. Helvoort & Anneke v. Helvoort     51,74

7       Toos v. Berlo & Willemien Verhoeven      51,39

(8)     Wim v. Lieshout & Tiny v. Lieshout          50,00

(8)     Harrie Lucius & Tonnie Kivits                  50,00

10      Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk         49,17

11      Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen              46,88

12      Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen               46,53

13      Bert Kanters & Diny Kanters                   46,46

14      Cor Mollen & Marietje Mollen                  44,03

15      Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken            38,54

 

Lijn B

1       Mien Verhoeven & Mien Vissers              63,75

2       Harrie vd Wijgert & Marietje vd Wijgert    62,08

3       Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer        59,17

4       Toon v. Creij & Wim v. Os                       55,42

5       Ad Koevoets & Riet Koevoets                  50,42

6       Mies v.d. Burgt & Jo v.d. Burgt                49,17

7       Tonny Rijkers & Pieta Verbakel                48,33

8       Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen                47,92

9       Annie v Berkmortel & Josien vd Berkmortel      45,83

10      Martien v Cleef & Marietje v.d. Horst       44,17

11      Anny v.d. Hurk & Mientje v.d. Tillaart      41,67

12      Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven             41,25

13      Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen      40,83

 

BILJARTEN

Nederlaag toernooi 11 maart 2013 De Mortel - Zijtaart

A.Verbruggen         90   75         Cor v.Zutphen         63 62

L.Geene                 63   57         Wim v.d.Sanden      54 33

W.Adriaans            38   35         Mies Gibbels           39 39

J.Vissers                 28   32         Frans v.Leuken       32 25

A.v.d.Heuvel          28   21         Rien v.Tiel              23 32

Fr.v.Bommel           23   21         Tonn Verbruggen    20 24

P.v.Dinter               20   11         Cor Coppens           20 17

K.v.Oosterwijk        14   19         Jan Rijkers              17 11

Fr.v.Lijssel              10   6          Jan v.Uden             16 6

J.Egelmeers            10   19         Martien v.Zutphen   15 16

 

KBO onderling 7 maart    2013

Mies Gibbels           42   82   -    Frans v.Leuken       32 34

Cor Coppens           20   33   -    Grard v.Eert            18 18

Willy Henst             30   47   -    Martien v.Zutphen   15 20

Jos Claassen           22   35   -    Mies Gibbels           42 34

Wim Kremers         28   40   -    Jan de Wit              30 32

Cor v.Zutphen         63   89   -    Rien Kemps            37 19

Tonn Verbruggen    21   29   -    Jan v.d.Oever         18 8

Frans v.Leuken       32   38   -    Rien v.Tiel              26 24

Piet v.d.Hurk          39   45   -    Johan v.Zutphen      22 15

Piet v.d.Tillaart        38   38   -    Wim v.d.Sanden      54 39

Tonnie v.Uden        32   30   -    Gerard Oppers        13 12

Jan v.Uden             19   16   -    Rien Kemps            37 32

Jan v.Uden             19   14   -    Jan Rijkers              17 12

Willy vd.Berkmortel    24   15   -    Chris v.Helvoirt       20 9

 

 

Terug in de tijd met Ciske de rat in ons Dorpshuis!

 

Wat is er leuker dan een middag ontspanning en zeker als je dat samen doet. Als KBO willen we daar aan meewerken. Ciske de rat, naar de roman van Piet bakker, vertelt het verhaal van een 11-jarige Amsterdamse jongen uit de Jordaan die vecht voor een beter leven. Ciske is de zoon van een vissersman, die altijd op zee is. Zijn ouders wonen gescheiden. Ciske woont bij zijn moeder, die hem treitert en hem probeert weg te houden bij zijn vader, bij wie hij het liefste zou zijn. De spanningen tussen Ciske en zijn moeder lopen hoog op, totdat op een dag bij Ciske de stoppen doorslaan en zijn leven voor eens en voor altijd verandert... Lukt het Ciske om geluk te vinden?

Kom gezellig met ons mee lachen!

Deze filmmiddag wordt speciaal georganiseerd voor de leden van de KBO.

Wanneer: Maandag 18 maart 2013

Waar: Ontmoetingszaal Dorpshuis Zijtaart

Aanvang: 13.30 uur, met een kleine pauze om een consumptie te kunnen kopen

Kosten: Gratis

 

 

Bijzondere MiK dansworkshops!

 

Wil je eens uitproberen of het leuk is om modern jazz, modern te dansen of wil je weleens kennis maken met body poppin&lockin? Dan grijp nu je kans! MIK Veghel aan de mr. Van Coothstraat, organiseert in het weekend van zaterdag 23 en 24 maart a.s. een tweedaagse workshop waarin deze drie dansstijlen gegeven worden. De workshops zijn bedoeld voor jongeren en volwassenen. Er zijn verschillende tijden en combinaties mogelijk. Via www.mikweb.nl vind je meer informatie of bel 0413-364480.

 

 

 

Toneel in Zijtaart!!

 

Graag zien wij u in het Dorpshuis in Zijtaart, om te komen kijken naar een of beide toneelstukken die wij voor u gaan brengen. Dit gaat gebeuren op zaterdag 23 en zondag 24 maart a.s. in het Dorpshuis in Zijtaart.

De jeugdvoorstelling “De Winkel van Sinkel” begint om 14.00 uur en de voorstelling  van de volwassenen “De Stoeipoes en de ex-non begint om 20.00 uur.

 

 

De zaal zal een half uur voor aanvang voorstelling open gaan. Graag tot ziens in het Dorpshuis in Zijtaart.

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Jeugd 16 maart 2013

 

VOW A1         uit        Boekel Sport A2           14:45

VOW B1         thuis     Schijndel/VITAM B3    14:30

VOW C1         thuis     Venhorst C1                 13:00

VOW D1         uit        Ollandia D1G                12:00

VOW E1          uit        Stiphout Vooruit E4G    10:45

VOW E2          thuis     Nijnsel E1                     9:30

VOW E3          uit        Boekel Sport E8           10:30

VOW E4M      uit        Rhode E10                   9:15

VOW F1          uit        ELI F1G                       10:00

VOW F2          thuis     Boekel Sport F4            10:30

VOW F3          thuis     Schijndel/VITAM F8    10:30

VOW F4          uit        Blauw Geel'38/JUMBO F18 10:15

VOW MA1      thuis     Olympia'18 MA1          14:30

VOW MC1      uit        Boekel Sport Mc1         13:00

VOW MC2      uit        Juliana Mill MC1          13:00

VOW ME1      thuis     UDI'19/Beter Bed ME2     9:00

 

VOW Jeugd 17 maart 2013

 

VOW E1          uit        Mariahout E1    13:30

 

 

VOW Veteranen 16 maart 2013

 

VOW Vet        uit        UDI 19            ???u

 

VOW Senioren 17 maart 2013

 

VOW H1         uit        Mariahout 1                  14.30u

VOW H2         thuis     SCMH 2                      11.30u

VOW H3         uit        DVG 8                         10.00u

VOW H4         uit        Rhode 10                      10.00u

VOW VR1       uit        Mierlo Hout VR2          10.00u

 

 

 

SPORTUITSLAGEN

 

V.O.W. Jeugd  9 maart 2013

VOW A1         Blauw Geel'38/JUMBO A3      5-3

VOW B1         Boekel Sport B3           1-2

VOW C1         RKVV Keldonk C1G    0-3

VOW D1         WEC D1G       5-3

VOW E1          Rhode E3         1-1

VOW E2          SCMH E1        6-2

VOW E3          Rhode E10       5-3

VOW E4M      Gemert E12      afg-

VOW F1          Erp F2  3-1

VOW F2          Erp F5  5-2

VOW F3          Rhode F6G       0-5

VOW F4          Boekel Sport F9            0-15

VOW MA1      HVCH MA1    0-3

VOW MC1      ASV'33 MC1   0-0

VOW MC2      TOP MC1        3-1

VOW ME1      GVV'57 ME1   2-3

VOW Veteranen 9 maart 2013

 

VOW Vet            Boekelsport                            3 – 2

 

 

VOW Senioren 10 maart 2013

 

VOW H1             ELI 1                                     1 - 1

VOW H2             Blauw Geel'38/JUMBO 7       0 -3

VOW H3             Avesteyn 7                            1 - 5

VOW H4             Avesteyn 8                            Afgelast

VOW VR1          Schijndel/Vitam VR1              5 - 2

VOW VR2          ELI VR1                               Afgelast

 

 

 

BYTZ ORGANISEERT

Kickboks avond i.s.m.

Sportschool Nin-Li

 

         Wanneer:           Zaterdag 16 Maart

         Hoe laat:            Van 20:00 - 23:00         Verzamelen:          in het Dorpshuis

 

Altijd al een keer willen kickboksen

met je vrienden?

Geef je dan nu op en stuur een mail naar bytz@outlook.com

 

BYTZ:  jongeren uit groep 8 en voortgezet onderwijs t/m 15 jaar

Entree:  €2,50 incl. consumptie 

like ons op: www.facebook.com/becomingyoungtimerszijtaart

Volg Twitter: Bytz_Zijtaart

 

(werkgroep van de EGZ)

 

 

Voorjaar in ‘t Wijboschbroek

 

IVN wandeling op zondag 24 maart 10.00 – 12.30 uur

Natuurvereniging IVN Veghel verzorgt op zondag 24 maart een natuurwandeling door het Wijboschbroek. Om 10.00 uur vertrekken de gidsen vanaf de parkeerplaats naast het gemeentehuis in Veghel. We vertrekken per auto naar het Wijbosch en zijn rond 12.30 uur terug in Veghel.

Het dragen van laarzen of stevige schoenen is in dit natte gebied zeker aan te raden. De wandeling is geschikt voor iedereen die ca. 3 km over modderige paden kan wandelen.

Het Wijboschbroek is een bijzonder natuurgebied in het beekdal van de Aa. Zoals de naam al zegt, een nat gebied gelegen langs de rivier. Een aantrekkelijk plekje voor amfibieën, vogels en bijzondere planten. Het voorjaar ontluikt in het Wijbosch spectaculair met enorme aantallen bosanemonen, clusters van dotterbloemen en natuurlijk de sierlijke sleutelbloem.

Het Wijboschbroek is een belangrijk natuurgebied in het Meijerijgebied. Staatsbosbeheer is samen met de gemeente en het waterschap druk bezig het gebied zo goed mogelijk in te richten aan de eisen die de speciale natuur daaraan stelt.

Wandel mee en ervaar de sprookjesachtige sfeer van complete velden met bosanemonen. Als we heel stil zijn, zien we misschien nog net een paar feeën met hun toverstokjes wegvliegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met F. Kalis, tel. (0413) 34 13 48 of e-mail secretariaat@ivn-veghel.nl.

 

 

 

 

Nieuwe locaties Veghel HartSave

 

Er zijn twee nieuwe locaties onder supervisie van Veghel HartSave bijgekomen waar een AED hangt met 24-uurs operationaliteit t.w.

 

VOW-Zijtaart, Sportpark De Vonders
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

 

Ingenieursbureau Twin  Air B.V.
Eisenhouwerweg 8
5466 AC Veghel


Beide AED’s zijn opgenomen in het waarschuwingssysteem van HartSlagNu

(vervanger van AED-Alert)

 

 

Er samen op uit met de duofiets

 

Op zaterdag 16 maart maakt wethouder Riny van Rinsum samen met een bewoner van verpleeghuis De Watersteeg een proefrit op de nieuwe duofiets. Met een duofiets kunnen mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen fietsen, samen met een ander toch een fietstochtje maken. Deze fiets is onderdeel van de rolstoelpool en kan voor maximaal twee dagen gratis worden geleend om een uitstapje te maken. In Boerdonk werd al eerder een duofiets in gebruik genomen.

Zelf erop uit

De gemeente Veghel vindt het belangrijk om alle inwoners de mogelijkheid te geven om er zelf een dagje op uit te gaan. De duofiets maakt het voor ouderen en mensen met een beperking mogelijk om ook op deze manier mee te blijven doen in de samenleving.

Rolstoelpool

De gemeente Veghel wil efficiënt om blijven gaan met het uitlenen van rolstoelen aan haar inwoners. Uit de praktijk is gebleken dat rolstoelen die voor een langere periode worden uitgeleend aan inwoners, soms weinig worden gebruikt. Twee jaar geleden is de gemeente gestart met een rolstoelpool. Zo kunnen meerdere personen gebruik maken van een rolstoel of duofiets en wordt de zelfredzaamheid vergroot. De rolstoelpool is één van de voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Een rolstoel of duofiets lenen kan, na overlegging van een borg en identiteitsbewijs, bij de uitleenpunten:

Zorgcentrum Simeonshof, tel. (0413) 21 44 44

De Watersteeg, tel. (0413) 36 29 51

Zorgcentrum Sint Joachim & Anna        (0413) 37 06 66

Zorgcentrum AAtrium, tel. (0413) 31 41 51

Gemeenschapshuis Den Hazenpot, tel. (0492) 46 55 30

Reserveren kan telefonisch bij de receptie.

 

 

 

De Watersteeg organiseert Nordic Walking voor senioren

 

Vanaf donderdag 28 maart 2013 organiseert het Behandel- en begeleidingsteam van De Watersteeg in Veghel Nordic Walking lessen voor senioren. Geïnteresseerden kunnen van 8.30 – 10.00 uur deelnemen aan deze groepslessen, waarbij onder deskundige begeleiding wordt gewerkt aan de algehele conditie, mobiliteit en kracht.

Met Nordic Walking werkt u in de buitenlucht te werken aan uw gezondheid. Bij deze wandelmethode, waarbij gebruik wordt maakt van wandelstokken, maakt u automatisch grotere passen en traint u tevens uw schouder- en bovenarmspieren. Een bijkomend voordeel is dat de gewrichten minder belast worden, waardoor Nordic Walking ook geschikt is voor mensen met gewrichtsaandoeningen. Tijdens de groepslessen kunt u bewegen uitstekend combineren met een gezellig praatje. De lessen worden op maat aangeboden. Dit betekent dat iedereen kan deelnemen, dus ook mensen met een mindere conditie.

Op donderdag 28 maart kunt u van 8.30 – 10.00 uur vrijblijvend deelnemen aan een gratis introductieles. Mocht u interesse hebben in de opvolgende lessen, dan wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5,- per les. De lessen vinden plaats vanuit De Watersteeg, Reigerdonk 37 in Veghel. De lessen worden gegeven onder begeleiding van een bewegingstherapeut.

We verzoeken u om makkelijk schoeisel aan te trekken, zoals een broek waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en goede, stevige wandelschoenen. De stokken worden door BrabantZorg verzorgt. Indien u zelf over stokken beschikt, kunt u deze gerust meenemen.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Lianne de Groot, bewegingstherapeut, tel. (06) 103 885 04 of lianne.degroot@brabantzorg.eu.

 

 

 

Themawandeling over zwijgen vanuit Damiaancentrum

 

Het Gesprek te Pas van zondag 17 maart, de maandelijkse themawandeling vanuit het Damiaancentrum, heeft als onderwerp de vraag: “Is zwijgen echt goud?” G.B. Shaw zei al, dat hij over de macht van het zwijgen urenlang zou kunnen spreken. Er lijken toch voor ieder wel situaties te zijn, waarin niet gezwegen kan of mag worden. Wie mee wil doen aan dit “gesprek met wandeling” meldt zich op zondag 17 maart om 10.00 uur bij het Damiaancentrum, Schijndelseweg 46, 5491 TB Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde zondag van de maand georganiseerd, telkens met een nieuw onderwerp. De wandeling zelf duurt een uur en kan dicht “bij huis” blijven of wat verder in de omgeving voeren. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal om ongeveer 12.00 uur worden afgesloten. De opzet is steeds hetzelfde:

Na ontvangst met koffie/thee en een inleiding op het thema (met enkele gedichten) maken de deelnemers in kleine groepjes een wandeling van een uurtje in de bossen, tuinen of de prachtige omgeving van het centrum. Zij spreken dan, al of niet aan de hand van de meegegeven vragen, over of naar aanleiding van het onderwerp.

Vervolgens wisselen we bij een gezellige kop koffie/thee de ervaringen, verhalen of meningen uit, bespreken de teksten en om ongeveer 12.00 uur besluiten we dan deze ontmoeting van mensen en hun ideeën en denkbeelden.

Met deze wandelingen hoopt Damiaancentrum Nederland mensen met elkaar te laten praten over zichzelf en zaken, waarover we het in het algemeen niet zo vaak hebben. Al wandelend kunnen de deelnemers hun eigen verhaal kwijt en zo inspiratie opdoen of gemotiveerd worden om te (blijven) werken aan het nastreven van idealen. Het thema nodigt uit tot nadenken over de maatschappelijke werkelijkheid en onze rol daarin.

Het Damiaancentrum bevindt zich in de bijgebouwen van Kentra 24, het voormalige klooster van de Damianen, aan de achterkant. (Volg de bordjes!) Onze kosten bedragen per deelnemer aan het ‘Gesprek te Pas’ € 4,-, wij zijn tevreden met elke bijdrage naar draagkracht.

Voor alle informatie over de Gesprekken te Pas: tel. (0413) 29 12 00 of tel. (06) 102 230 44 of bij Piet van den Tillaart, Pastoor Clercxstraat 5b. Zie ook www.damiaancentrum.nl.

 

 

 

MATCH maakt al 10 jaar het verschil voor kinderen en jongeren!

 

Tien jaar bestaat vrijwilligersproject Match van stichting Oosterpoort dit jaar. En daar zijn ze maar wat trots op. In de afgelopen tien jaar heeft Match zo’n 400 koppelingen tot stand gebracht. Vierhonderd keer bood een volwassen vrijwilliger een kind of jongere (6 t/m 16 jaar), die door omstandigheden een steun in de rug nodig had, een jaar vol ontspanning, plezier en exclusieve aandacht. Hoe? Door als koppel wekelijks gezellige activiteiten te ondernemen. Samen taarten bakken bijvoorbeeld, een potje voetballen, mens-erger-je-nieten of wroeten in de tuin.

Tijdens de afspraken wordt door een matchvrijwilliger spelenderwijs ingezet op groei bij het kind. En met succes. De positieve aandacht, het luisterende oor en het positieve voorbeeldgedrag van de vrijwilliger brengt veel teweeg bij een kind: een vrolijke lach, nieuwe vaardigheden, meer zelfvertrouwen, openheid en ontspanning, een glinstering in de ogen… Match levert dus een positieve bijdrage aan het leven van een kind en, niet te vergeten, aan diens gezin.

Een matchvrijwilliger staat er niet alleen voor. Oosterpoort zorgt voor een zorgvuldige voorbereiding en professionele begeleiding gedurende de koppeling.

Match hoopt in de toekomst nog meer kinderen blij te kunnen maken met ‘een maatje’. Zij is daarom op zoek naar enthousiaste mensen (18+), die het project willen komen versterken. Ook uit Veghel en omgeving! Op maandag 25 maart aanstaande houdt Match een informatiebijeenkomst, waarin het project van a tot z wordt toegelicht. De bijeenkomst vindt plaats bij Oosterpoort aan de Kamperfoeliestraat 60 in Oss. De start is om 19:30 uur, de bijeenkomst eindigt om 21:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom!

Match wordt uitgevoerd door Oosterpoort, een instelling voor jeugd- en opvoedhulp, in samenwerking met meerdere Centra voor Jeugd en Gezin in de regio. Het project sluit goed aan bij de huidige maatschappelijke tendens, waarin de inzet van burgers door burgers sterk wordt gestimuleerd.

Meer informatie? Kijk op www.oosterpoort.org of bel (0412) 46 53 00. 

 

 

 

Een verandering voorstellen

(columns na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

 

Soms wil je gewoon eens een verandering voorstellen. Je vindt bepaalde vanzelfsprekendheden zo langzamerhand niet meer zo gewoon, je wilt dat iemand die met je meerijdt, benzine vergoed of je wilt niet meer dat iedereen automatisch verwacht dat jij bepaalde voorbereidingen treft voor een uitje, geld inzamelt voor een gezamenlijk cadeau. Het zijn vaak dezelfde mensen die dit doen, maar dit hoeft niet altijd zo te blijven.

Hoe kaart je de gewenste verandering aan? Hoe vergroot je de kans dat hieraan wordt voldaan? Mensen zeggen vaak: ik vind het niet lastig om het voor een ander te vragen, maar als ik het voor mezelf moet vragen, vind ik het vervelend. Dat kan te maken hebben met een gebrek aan eigenwaarde, maar ook met de moeilijkheid van “partij” zijn. Je hebt dan eigen belangen.

Bereid je voor: zorg dat er aandacht komt voor het “probleem”. Leidt het probleem in door samen te vatten hoe het tot dusver is gegaan. Geef evt. aan waar jij last van hebt, maar wel in neutrale termen. Zorg dat er geen beschuldigende woorden in zitten. Spreek voor jezelf: “ik zou graag willen dat…..” i.p.v. “jij gaat er automatisch vanuit dat ….”Geef aan wat jij wil veranderen en vraag wat de ander ervan vindt. Luister goed, vat samen wat de ander zegt.

Er zijn grofweg drie soorten reacties en drie soorten “oplossingen”

-  de ander houdt de boot af: meer uitleg geven

-  de ander zegt het nut wel te begrijpen, maar beklaagt zich ergens anders over: begrip tonen en onderzoeken wat de ander dwars zit

- de ander is bereid mee te denken: dat is het gemakkelijkst, dan kun je afspraken gaan maken.

Als de ouder de boot afhoudt, is er misschien sprake van angst, die haal je weg door uitleg. Als de ander zich beklaagt is het belangrijk dat je goed luistert naar wat die ander dwars zit. Vraag door, vat samen wat hij zegt. Neem de klacht serieus.

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

Expositie: Trouw aan Oranje

Heemkundekring “Vehchele” heeft enkele jaren geleden een enorme Oranjecollectie gekregen van mevrouw van den Broek-Relou. Door opname in een verzorgingshuis moest zij afstand doen van haar collectie Oranje-artikelen, die ze vanaf haar jeugd verzameld heeft over het koningshuis. Vanaf Koningin Emma troffen wij voorwerpen aan in deze collectie, die meer dan 5000 items bevat.  Het is bijna te veel om op te noemen: bekers, herinneringsborden, glazen, eierdopjes, vingerhoedjes, lepeltjes, boeken, een grote collectie herinneringsmunten en penningen, postzegels, speciale enveloppen, correspondentie met de Koninklijke Familie en nog veel meer.

Heemkundekring “Vehchele” heeft deze mevrouw bij de overdracht beloofd om bij een troonswisseling haar collectie te exposeren.

Tijdens de tentoonstelling is er ook een doorlopende videovoorstelling te zien.

Op zondag 21 april 2013 om 13.45 uur vindt de officiële opening plaats door de Commissaris van de Koningin Prof. Dr. W.B.H.J. van de Donk.

Locatie Klondike, Hoogstraat 8, te Veghel.

De tentoonstelling wordt gehouden van 22 april 2013 tot en met 12 mei 2013.

Openingstijden:

      maandag tot en met zaterdag van 13.00 u tot 17.00 u.

      zondag  van 11.00 u. tot 17.00 u. 

      op 30 april zijn we gesloten.

De morgens hebben wij vrij gehouden zodat scholen en verzorgingshuizen op afspraak de tentoonstelling kunnen bezoeken. Afspraken maken via tel. (0413)  36 71 45.

Helaas ontkomen wij er niet aan om een kleine toegangsprijs van € 2,-- p.p. te moeten vragen. Kinderen t/m 12 jaar hebben vrij toegang.

Wij nodigen U van harte uit om deze tentoonstelling te komen bezoeken

 

 

 

 

 

 

 

Onweerstaanbare Cubaanse ritmes bij De Compagnie

 Kunstgroep de Compagnie presenteert op zondag 17 maart in het galeriecafé aan de Noordkade in Veghel een optreden van De Wawanko’s met de Spaanse zangeres Mariló Aguilera en percussionist Jack Maas uit Veghel. Deze brengen een nieuw concertprogramma ‘Ahi Namas’. Het optreden begint om 15.00 uur, de zaal is open om 14.00 uur en de toegang bedraagt 5 euro. Kijk voor meer informatie, geluidsfragmenten en rest van de agenda op www.kunstgroepdecompagnie.nl

Er staat bezoekers veel Cubaans en Caraïbisch muzikaal vuur- en danswerk te wachten. Dus: Put on your Dancingshoes!  Maar ook voor de wat meer passieve muziekliefhebber valt er veel te genieten. Er komen diverse muziekstijlen en mixen voorbij. Van charanga, mambo, rumba en son tot salsa en merengue. En wie zich de authentieke Cubaanse dansgelegenheden voor de geest haalt, weet dat de muziek van De Wawanko’s perfect tot z’n recht zal komen in de ambiance van het voormalige CHV-complex aan de Noordkade.

 

Kaarverkoop musical ‘PerMissie’ van Theaterkoor Rooi start op 15 maart!

De officiële kaartverkoop voor de musical ‘PerMissie’ van Theaterkoor Rooi gaat op 15 maart a.s. van start. Met de nieuwe musical presenteert Theaterkoor Rooi zijn vierde grote productie sinds de oprichting in 2006. Moest  voor de vorige productie nog worden uitgeweken naar een andere locatie, dit keer vinden de uitvoeringen van 'PerMissie' plaats in de nieuwe sporthal de Streepen. De show zal maar liefst zes keer worden uitgevoerd waarvan twee voorstellingen besloten zijn.

Toegangskaarten voor de vrije voorstellingen (woensdag 22, vrijdag 24, zaterdag 25 en zondagmiddag 26 mei) zijn te bestellen via de website van Theaterkoor Rooi (www.theaterkoorrooi.nl) en bij de VVV in Sint-Oedenrode.

Meer informatie over de kaartverkoop van 'PerMissie' vindt u in de 2e nieuwsbrief die volgende week verschijnt, op onze website www.theaterkoorrooi.nl. en op Facebook. ‘Like’ onze pagina en blijf op deze manier op de hoogte van de aanloop naar ‘PerMissie’. Graag tot ziens!

 

 

Open Dag bij BrabantZorg

 

Op zaterdag 16 maart a.s. neemt BrabantZorg deel aan de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Iedereen is die dag welkom voor een kijkje in de keuken van diverse locaties van BrabantZorg.

 

Tijdens de Open Dag kunnen belangstellenden sfeer proeven en informatie verzamelen over de producten en diensten van BrabantZorg, waaronder BrabantZorg Thuiszorg, acute zorg, maaltijden, dagbehandeling, tijdelijke zorg en wonen met zorg. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning thuis, dagbehandeling op een zorgboerderij, kleinschalig wonen of revalidatiemogelijkheden? Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Wilt u meer weten over werken en leren binnen BrabantZorg? Loop dan even langs bij de praktijkopleiders of bij een personeelsadviseur. Zij vertellen graag alles over bestaande vacatures, arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. Ook over vrijwilligerswerk is er volop informatie beschikbaar.

 

Van 11.00 tot 16.00 uur ontmoeten wij u graag bij: 

-   AAtrium, Trompstraat 21, Veghel

-   De Watersteeg / BrabantZorg Revalidatie / Palliatieve zorg / Behandel- en kenniscentrum / Dagbehandeling De Donk en ’t Ven, Reigerdonk 37, Veghel

-   Odendael, Odendael 1, Sint-Oedenrode

-    

AAtrium, Veghel

Bij het AAtrium wordt u op 16 maart als een echte hoogheid ontvangen. Een lakei zal voor u de deuren openen waarachter u kennis kunt maken met het AAtrium. Er zijn diverse kraampjes opgesteld waar u informatie kunt opvragen en/of vragen kunt stellen aan o.a. medewerkers van klantenservice en personeel & opleidingen. Een mobiele keuken zal u op deze dag voorzien van iets lekkers. Verder kunt u zien hoe bewoners en vrijwilligers actief bezig zijn met activiteiten zoals bloemschikken, kaarten maken en uiterlijke verzorging. U kunt een rondleiding volgen waarbij u vier appartementen zult bezichtigen. Voor de kinderen is er een speciale kinderhoek.

 

 

De Watersteeg / BrabantZorg Revalidatie / Palliatieve zorg / Behandel- en kenniscentrum / Dagbehandeling De Donk en ’t Ven, Veghel

De Watersteeg nodigt u uit om met de Open Dag binnen te komen in De Watersteeg. De gedachte: “Liever een goede buur dan een goede verre vriend!” De Watersteeg laat graag zien wie zij zijn en wat zij samen met u kunnen doen; vanaf thuis wonen, tot aan eventuele opname. Tijdens deze dag nemen zij u mee langs alle facetten die De Watersteeg te bieden heeft zoals Thuiszorg PG, dagbehandeling, kortdurende opname, behandeling, casemanagement en kleinschalig wonen. Interessant voor zowel u als cliënt, mantelzorger, leerling, vrijwilliger of professional; u bent alle van harte welkom!

De gehele dag door zal het team van Horeca en Facilitair een kleine proeverij geven van hapjes. Er worden rondleidingen georganiseerd door het gebouw waar u de diverse vormen van wonen, zorg en behandeling kunt zien.

Het team van BrabantZorg Thuiszorg en het Regionaal Verpleegkundig Team zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en zullen u laten zien wat zij kunnen betekenen met thuiszorg.

Klantenservice is aanwezig om vragen te beantwoorden over indicaties, wonen, revalidatie en (palliatieve) zorg.

Het Behandel- en Kenniscentrumbiedt interactieve activiteiten aanop het gebied van ‘Gezond ouder worden’. Zo staan er op de informatiemarkt infobalies waar u relevantie informatie kunt opvragen over alle mogelijkheden en organiseren zij activiteiten, zoals: Gezonde hap (diëtiek), Ergonomisch verantwoord handelen in de keuken (ergotherapie), Bewegen is leuk (bewegingstherapie) en Verantwoord bewegen (fysiotherapie).

De psycholoog en de consulenten niet aangeboren hersenletsel en Parkinson demonstreren spelelementen die interactie tussen cliënt en behandelaar mogelijk maken.

Op het gebied van vrijwilligerswerk kan er een kijkje genomen worden hoe de vrijwilligers actief met de cliënten bezig zijn. Hierbij kunt u denken aan o.a. handwerken, schilderen en spelletjes doen. Op deze manier kan de bezoeker een beeld vormen en tegelijkertijd vragen stellen aan de vrijwilligers over wat vrijwilligerswerk bij De Watersteeg inhoudt en hoe dat er precies uitziet. Daarnaast kan iedereen de duo-fiets bezichtigen en deze mogelijk zelfs uitproberen.

Geïnteresseerden in werk en opleiding (betaald of als leerling) bij BrabantZorg kunnen informatie verkrijgen bij de stand van personeel & opleidingen en de academie. Er wordt informatie verstrekt over het leer- en werkklimaat binnen BrabantZorg en in het bijzonder natuurlijk De Watersteeg  en Revalidatie.

 

Odendael, Sint-Oedenrode

Odendael heeft op zaterdag 16 maart de deuren wagenwijd openstaan. Voor iedere bezoeker is er een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Er zijn deze dag verschillende stands ingericht met informatie over BrabantZorg Thuiszorg, catering, dag- en groepsverzorging en activiteiten.

Ook zijn er medewerkers aanwezig die alles kunnen vertellen over opleidingen en het werken bij BrabantZorg.

Tijdens de rondleidingen die gegeven worden om 11.30, 13.30 en 15.00 uur kan er een kijkje worden genomen in Odendael. Het internetcafé, welke dit jaar 10 jaar bestaat, zet tijdens de Open Dag ook haar deuren open.

 

 

Informatieavond: Schuif aan bij MEE

 

Deze keer over autisme

 

Op woensdag 3 april 2013 organiseert MEE drie informatiebijeenkomsten voor mensen met een beperking en hun naasten. Deze keer: ‘Diagnose autisme bij volwassenen’, ‘Praten over autisme’ en ‘Een gezinslid met autisme’. Kies één van de thema’s en meld u aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 0413 33 47 33). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur op het kantoor van MEE Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in Uden.

 

Wat is autisme en wat kan het voor een gezin betekenen als een gezinslid autisme heeft. In de bijeenkomst ‘Een gezinslid met autisme’ krijgt u aan de hand van voorbeelden uit de praktijk tips over hoe u met bepaalde situaties om kunt gaan.

De bijeenkomst ‘Diagnose autisme bij volwassenen’ belicht de invloed die de diagnose autisme heeft op uw dagelijkse leven en de omgang met de mensen om u heen. Hoe gaat u om met de diagnose. Maakt het uw leven makkelijker of moeilijker?

Tijdens de bijeenkomst ‘Praten over autisme’ staat Brain Blocks centraal. Dit is een middel om met kinderen met autisme en mensen in hun omgeving te praten over autisme. Zo komt u samen tot één beeld en één taal.

 

Elke eerste woensdagavond van de maand organiseert MEE ‘Schuif aan bij MEE’. Dit zijn drie informatiebijeenkomsten die plaatsvinden in kleine groepen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, dat te maken heeft met meedoen met een beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ informeert een medewerker van MEE Noordoost Brabant u over het gekozen thema. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.

 

 

 

 

Open Dag bij BrabantZorg

 

Op zaterdag 16 maart a.s. neemt BrabantZorg deel aan de landelijke Open Dag van Zorg en Welzijn. Iedereen is die dag welkom voor een kijkje in de keuken van diverse locaties van BrabantZorg.

 

Tijdens de Open Dag kunnen belangstellenden sfeer proeven en informatie verzamelen over de producten en diensten van BrabantZorg, waaronder BrabantZorg Thuiszorg, acute zorg, maaltijden, dagbehandeling, tijdelijke zorg en wonen met zorg. Wilt u bijvoorbeeld meer weten over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning thuis, dagbehandeling op een zorgboerderij, kleinschalig wonen of revalidatiemogelijkheden? Onze medewerkers staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

 

Wilt u meer weten over werken en leren binnen BrabantZorg? Loop dan even langs bij de praktijkopleiders of bij een personeelsadviseur. Zij vertellen graag alles over bestaande vacatures, arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. Ook over vrijwilligerswerk is er volop informatie beschikbaar.

 

Van 11.00 tot 16.00 uur ontmoeten wij u graag bij: 

-        De Wielewaal, Johan van Oldenbarneveldtstraat 1, Zaltbommel (10.00 tot 15.00 uur)

-        De Leyenstein, Bernhardstraat 2, Kerkdriel (10.00 tot 15.00 uur)

-        De Lindeboom / BrabantZorg Thuiszorg, Secr. Schokkerstraat 21, Ammerzoden

-        Nieuwehagen, Gervenstraat 2, ’s-Hertogenbosch

-        Maaszicht, Prinsenstal 2, Grave

-        De Wilberthof, Den Dries 1, Berghem

-        Vierhoven / BrabantZorg Thuiszorg, Het Hofke 2a en 2b, Schaijk

-        Heelwijk, Mozartlaan 2, Heesch

-        Sterrebos, Sterrebos 62, Oss

-        De Wellen / BrabantZorg Thuiszorg / Dagbehandeling De Regenboog

Driek van Erpstraat 2, Oss

-        Sint Jan, Kerkstraat 8, Uden

-        AAtrium, Trompstraat 21, Veghel

-        De Watersteeg / BrabantZorg Revalidatie / Palliatieve zorg / Behandel- en kenniscentrum / Dagbehandeling De Donk en ’t Ven, Reigerdonk 37, Veghel

-        Sint Petrus, Burgtstraat 34, Boekel

-        Odendael, Odendael 1, Sint-Oedenrode

 

 

 

AAtrium, Veghel

Bij het AAtrium wordt u op 16 maart als een echte hoogheid ontvangen. Een lakei zal voor u de deuren openen waarachter u kennis kunt maken met het AAtrium. Er zijn diverse kraampjes opgesteld waar u informatie kunt opvragen en/of vragen kunt stellen aan o.a. medewerkers van klantenservice en personeel & opleidingen. Een mobiele keuken zal u op deze dag voorzien van iets lekkers. Verder kunt u zien hoe bewoners en vrijwilligers actief bezig zijn met activiteiten zoals bloemschikken, kaarten maken en uiterlijke verzorging. U kunt een rondleiding volgen waarbij u vier appartementen zult bezichtigen. Voor de kinderen is er een speciale kinderhoek.

 

De Watersteeg / BrabantZorg Revalidatie / Palliatieve zorg / Behandel- en kenniscentrum / Dagbehandeling De Donk en ’t Ven, Veghel

De Watersteeg nodigt u uit om met de Open Dag binnen te komen in De Watersteeg. De gedachte: “Liever een goede buur dan een goede verre vriend!” De Watersteeg laat graag zien wie zij zijn en wat zij samen met u kunnen doen; vanaf thuis wonen, tot aan eventuele opname. Tijdens deze dag nemen zij u mee langs alle facetten die De Watersteeg te bieden heeft zoals Thuiszorg PG, dagbehandeling, kortdurende opname, behandeling, casemanagement en kleinschalig wonen. Interessant voor zowel u als cliënt, mantelzorger, leerling, vrijwilliger of professional; u bent alle van harte welkom!

 

De gehele dag door zal het team van Horeca en Facilitair een kleine proeverij geven van hapjes. Er worden rondleidingen georganiseerd door het gebouw waar u de diverse vormen van wonen, zorg en behandeling kunt zien.

Het team van BrabantZorg Thuiszorg en het Regionaal Verpleegkundig Team zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en zullen u laten zien wat zij kunnen betekenen met thuiszorg.

Klantenservice is aanwezig om vragen te beantwoorden over indicaties, wonen, revalidatie en (palliatieve) zorg.

 

Het Behandel- en Kenniscentrumbiedt interactieve activiteiten aanop het gebied van ‘Gezond ouder worden’. Zo staan er op de informatiemarkt infobalies waar u relevantie informatie kunt opvragen over alle mogelijkheden en organiseren zij activiteiten, zoals: Gezonde hap (diëtiek), Ergonomisch verantwoord handelen in de keuken (ergotherapie), Bewegen is leuk (bewegingstherapie) en Verantwoord bewegen (fysiotherapie).

De psycholoog en de consulenten niet aangeboren hersenletsel en Parkinson demonstreren spelelementen die interactie tussen cliënt en behandelaar mogelijk maken.

 

Op het gebied van vrijwilligerswerk kan er een kijkje genomen worden hoe de vrijwilligers actief met de cliënten bezig zijn. Hierbij kunt u denken aan o.a. handwerken, schilderen en spelletjes doen. Op deze manier kan de bezoeker een beeld vormen en tegelijkertijd vragen stellen aan de vrijwilligers over wat vrijwilligerswerk bij De Watersteeg inhoudt en hoe dat er precies uitziet. Daarnaast kan iedereen de duo-fiets bezichtigen en deze mogelijk zelfs uitproberen.

 

Geïnteresseerden in werk en opleiding (betaald of als leerling) bij BrabantZorg kunnen informatie verkrijgen bij de stand van personeel & opleidingen en de academie. Er wordt informatie verstrekt over het leer- en werkklimaat binnen BrabantZorg en in het bijzonder natuurlijk De Watersteeg  en Revalidatie.

 

 

Odendael, Sint-Oedenrode

Odendael heeft op zaterdag 16 maart de deuren wagenwijd openstaan. Voor iedere bezoeker is er een gratis kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Er zijn deze dag verschillende stands ingericht met informatie over BrabantZorg Thuiszorg, catering, dag- en groepsverzorging en activiteiten.

Ook zijn er medewerkers aanwezig die alles kunnen vertellen over opleidingen en het werken bij BrabantZorg.

Tijdens de rondleidingen die gegeven worden om 11.30, 13.30 en 15.00 uur kan er een kijkje worden genomen in Odendael. Het internetcafé, welke dit jaar 10 jaar bestaat, zet tijdens de Open Dag ook haar deuren open.

 

 

 

 

Kinderen maken eigen animatiefilm

bij MIK Pieter Brueghel

 

Het begint met een goed verhaal. Je laat je fantasie de vrije loop. Je verzint je eigen hoofdpersonen, zoekt decorstukken en dan… maak je jouw eigen film! Bij  MIK Pieter Brueghel kruip je zes weken lang in de huid van een regisseur. Het mooie is, na deze workshop kun je thuis zelf aan de slag gaan en nog véél meer filmpjes maken.

 

Met hulp van ervaren animator Bas van den Biggelaar ga je helemaal zelf een filmpje van een paar minuten maken. Je bedenkt je eigen verhaal en maakt er een storyboard van. De ‘stop motion’-techniek maakt het mogelijk om frame voor frame een filmpje in elkaar te zetten. Hierbij gebruik je 2D-animatie en 3D-objecten. En uiteindelijk – Camera? Licht? Actie! – ga je je eigen filmpje opnemen en monteren.

 

 

Korte cursus:                    ‘Mediamix – animatie en editing’

Voor wie:                           Kinderen van 8 tot 12 jaar

Aanvangsdatum:             Vrijdag 22 maart 2013

Duur:                                    6 bijeenkomsten van 2 uur                       

Tijd:                                      16.00-18.00 uur

Prijs:                                     € 69,00

Docent:                                               Bas van den Biggelaar

 

 

 

Opening expo De kracht van het beeld

bij MIK Pieter Brueghel

 

 

Vrijdag 15 maart aanstaande vindt bij MIK Pieter Brueghel de opening plaats van een nieuwe expositie met teken- en schilderwerken van vijftien amateurkunstenaars, allen cursist bij docent/kunstenaar Joyce Cordewener.

 

Om eens afstand te nemen van het realisme hebben de amateurkunstenaars niet-logische beelden bewerkt tot ‘surrealistische collages’. Binnen de ontstane niet-realistische werken staan de thema’s dromen en vervreemding van het landschap centraal. Met een persoonlijke locatie of plek in gedachten heeft iedere cursist een uniek concept ontwikkeld en vormgegeven met behulp van verf, tekst, sjablonen en collages.

 

De volgende amateurkunstenaars tonen hun werk:

 Ria van Alem-Lunenburg, Jeanne van Alphen, Jeanne van den Boomen, Maria van der Heijden, Leontine Kerkhoff, Christine van Kesteren, Monique Keuter, Willemijn van der Meer, Hélène Nivard, Riky Offermans-Opheij, Anny Pulskens, Mayke Sanders, Henriette van Schijndel, Marianne Scholten en Annelies Timmermans.

 

Datum:                        Vrijdag 15 maart 2013

Tijd:                16.30 uur

Locatie:           Publieksruimte MIK Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel

 

De expositie is vervolgens  tot en met 9 april 2013 te zien in de publieksruimte van MIK Pieter Brueghel.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 8.30-21.00 uur, zaterdag 9.00-12.00 uur.

Gratis toegang!

 

 

 

Het motorseizoen gaat weer van start

Motorclub Veghel (MCV) heeft zondag 24 maart a.s weer een leuke rit

op het programma staan

De totale rit door Brabant is 210 km

Maar er zit een leuke lus in, dus als het nodig is kan deze ingekort worden

We vertrekken met mooi weer om 11:00 uur in kleine groepen

vanaf D'n Brouwer Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide

 

Wil je wat meer weten over onze club

Kijk dan op onze site: www.motorclubveghel.nl

 

 

StepBridge Aspergeweekend Venray

 

In samenwerking met TroefUit Bridgereizen organiseert StepBridge van vrijdag 3 mei tot en met maandag 6 mei een bridgeweekend naar Venray dat zeker voor aspergeliefhebbers niet te versmaden is. Het thema asperges komt namelijk op verschillende manieren terug tijdens dit weekend. Niet

alleen staat er elke avond een gerecht met asperges op de kaart, ook ontvangt iedere deelnemer een asperge-verrassingspakket met daarin onder meer 2 toegangskaartjes voor Nationaal Asperge- en Champignonmuseum De Locht.

 

Daarnaast staat er op zondag 5 mei een bridgeclinic door Willem van der Linden op het programma. Willem is een bekend bridgedocent, coauteur van twee boekjes van Berry Westra (waaronder Startersbridge) en coauteur van het didactiekboek voor het bridgeonderwijs. Hij is ook een fervent

StepBridger (WillemL) met zijn vaste partner Joost Prinsen (JoostP). Na het grote succes van eerder door Willem gegeven clinics, hebben wij hem opnieuw hiertoe bereid gevonden.

 

Dit unieke arrangement bieden wij u als StepBridge-lid aan voor een prijs van slechts €199,-. De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt €60,-.

 

Inhoud Bridgearrangement

* Ontvangst met een welkomstdrankje

* 3 x overnachten

* 3 x bridgen

* 3 x uitgebreid ontbijtbuffet

* 3 x diner met elke avond een speciaal seizoensgerecht met asperges

* Koffie/thee bij aanvang van de bridgedrive

* Een hartig hapje tijdens het bridgen

* Bridgeclinic door Willem van der Linden op zondag 5 mei

* Asperge verrassingspakket met daarin onder meer 2 toegangskaartjes voor Nationaal Asperge- en Champignonmuseum De Locht.

 

Gastvrij en comfortabel 4-sterren hotel als locatie.

Het bridgearrangement zal plaatsvinden in het comfortabele 4-sterren hotel Asteria. Hotel Asteria is gelegen aan de rand van Venray en staat bekend om zijn goede keuken. Het hotel beschikt over ruime kamers die van alle gemakken zijn voorzien. Het centrum is ideaal om te shoppen of om heerlijk een terrasje te pakken op een van de gezellige pleinen. Ook is hotel Asteria een goede uitvalsbasis voor het maken van wandel- en fietstochten in het land van Peel en Maas. De stad Venlo ligt op 30 kilometer afstand. Een bezoek aan het Limburgs museum is zeker de moeite waard.

 

Reserveren

U kunt bij TroefUit telefonisch reserveren van maandag t/m vrijdag 10.00 uur - 15.00 uur op tel. (013) 822 69 39 of online via de reisinformatiepagina op de website van TroefUit. Let op! U kunt zich voor het arrangement opgeven bij TroefUit. Stuur daarom s.v.p. geen aanmeldingen/vragen naar StepBridge, want deze kunnen niet door de klantenservice van StepBridge worden afgehandeld.

 

Deelname aan het arrangement staat open voor iedereen die betalend lid is van StepBridge en hun bridgepartners. U kunt zich dus ook opgeven met een bridgepartner die geen lid is van StepBridge, mits u zelf lid bent van StepBridge.

 

Graag tot ziens in Venray!

 

 

 

 

Koninklijke of Gemeentelijke Onderscheidingen aanvragen


Kent u iemand die een Koninklijke of Gemeentelijke Onderscheiding verdient?

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar zij mogen best eens in het zonnetje worden gezet.

 

Kent u zo iemand en vindt u dat deze persoon publieke erkenning verdient? Het toekennen van een Koninklijke of Gemeentelijke Onderscheiding is een waardevolle waardering voor hem of haar.

 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een onderscheiding?

Iemand kan een onderscheiding verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide.

Vrijwilligers die zich jarenlang onbaatzuchtig inzetten, kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. Deze inzet kan op allerlei manieren plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid,

 

Aanvragen voor Lintjesregen

Wilt u een Koninklijke onderscheiding aanvragen voor de Algemene Gelegenheid 2014 (in de volksmond ook wel ‘Lintjesregen’ genoemd) zorgt u er dan voor dat het volledig ingevulde aanvraagformulier uiterlijk 15 juni 2013 binnen is. Voor tussentijdse gelegenheden dient u rekening te houden met een behandeltijd van een half jaar.

 

Gemeentelijke onderscheidingen

Naast de Koninklijke onderscheiding kent de gemeente Veghel ook de Penning van Verdienste en het Jeugdlintje.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 0413 of info@veghel.nl