Zijtaarts Belang Dorpsnieuws


Dorpsnieuws  Zijtaarts Belang > Archief jaargang 22   2012-2013 > Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 48

Dorpsnieuws  jaargang 22  nummer 48


11 sept 2013 - 18 sept 2013

© zijtaarts belang

Donaties:

Banknr. 1608 09 002

t.n.v. Stg. Dorpsnieuws

Zijtaarts Belang

Rabobank Uden-Veghel

info / kopij :

 Dorpsnieuws@ZijtaartsBelang.nl
Klik hier voor pdf-versie: 

Zijtaarts Belang jrg 22 nr 48
KERKBERICHTEN

 

Zondag: 15 september 9.30 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

 

In deze viering gedenken wij onze patroonheilige de H.Lambertus

Wij gedenken:

Mnd.ged. Anna Bekkers-Bekkers; Jo van de Wetering (vanw.trouwdag); Adriaan en Anna van Dommelen-Thijssen en André; Wim van Schaijk; Jrgt. en verjaardag Toon Wuijtenburg; Overl.oud. Jonkers-van Asseldonk en overl.familie; Overl.oud. Vromans-de Swart.

(na deze viering wordt iedereen een kop koffie of thee aangeboden)

 

Zaterdag: 21 september 19.00 u. Pater van Delden (Gem.Koor)

 

 

 

Tekst uitgesproken tijdens inspreekmoment van de dorpsraad op maandag 9 september 2013 bij de commissie Ruimtelijke Ordening

 

 

ZIJTAART  MOET  ALWEER  MOEITE  DOEN  OM  SCHADE  TE  BEPERKEN !!

 

In het kader van de toekomstige ombuiging van de N279 nabij Veghel hebben wij als Dorpsraad Zijtaart samen met onze achterban tot nu toe (o.a. in de antwoorden van wethouder Van Burgsteden tijdens de raadsvergadering van 5 september jl.) kunnen  constateren:

-dat de tunneloptie een gepasseerd station is (kosten en mogelijkheden van  aansluiting)

-dat de verst van Zijtaart verwijderde variant (halverwege Veghel - Sint-Oedenrode)  niet in beeld komt bij de provincie in verband met de samenhang met het tracé naast het Wilhelmina-kanaal / Ruit van Eindhoven

-dat er twee opties in de directe omgeving van Zijtaart overblijven:

-de zgn. korte omleiding tussen bedrijventerrein Doornhoek en Zijtaart (de  noordelijke variant)

-de langere omleiding naast Zijtaart tussen het dorp en buurtschap Zondveld  (de meer zuidelijke variant)

-dat de Stuurgroep als voorlopig advies de korte omleiding heeft voorgesteld en dit  op 2 september a.s. zeer waarschijnlijk ook als definitief advies voorlegt aan de GS van de provincie.

Deze constateringen geven de actuele stand van zaken weer, zoals die reeds een aantal keren is besproken en ook bekend is bij de inwoners van Zijtaart.

 

Mede n.a.v. de extra openbare vergadering in ons dorp op woensdag 21 augustus jl. en mede op basis van hetgeen wij als Dorpsraad in diverse bijeenkomsten hebben aangegeven, betekent het bovengenoemde dat zowel de korte als de langere omleiding bij ons dorp altijd een forse schade aanricht aan de directe natuurlijke omgeving en open ruimten bij Zijtaart. Als de provincie het advies van de Stuurgroep t.z.t. overneemt, houdt dit in dat Zijtaart zich absoluut moet inzetten om de schade aan het milieu en aan de leefbaarheid van onze kleine kern zo optimaal mogelijk te beperken. Daarom sta ik als voorzitter van de Dorpsraad nu hier namens onze achterban, de inwoners van Zijtaart.

 

Zijtaart vraagt om de variant, die onlangs is ingebracht in samenspraak met de dorpsraden van Eerde en Keldonk en met de afdeling van de ZTLO, nogmaals zeer nadrukkelijk te bekijken.

Met deze variant (die al bijna 2 jaren geleden met de wethouder is besproken) bedoelen wij:

-maak de afbuiging 2x enkelbaans tussen Zijtaart en Doornhoek voor het bestemmingsverkeer van de bedrijventerreinen De Dubbelen en Doornhoek

-houdt het bestaande traject van de N279 naast het kanaal door Veghel aan voor het transitverkeer Den Bosch – Veghel – Helmond.

Dit is onze oorspronkelijk ingebrachte optie namens genoemde betrokkenen.

 

Dit is dus niet de zogenaamde “Dorpenvariant”, die afgelopen donderdag door de fractievoorzitter van het DBB werd genoemd. De naam “Dorpenvariant” mag niet gebruikt worden voor het voorlopig advies, dat er nu ligt.

Dit advies is de ingetekende 4-baanse-autoweg tussen Zijtaart en Doornhoek/De Kempkens. Deze omleiding van de N279 is veel zwaarder geworden dan wij in onze optie (de “Dorpenvariant”) hebben ingebracht en ziet er dus heel anders uit.

Tevens hebben alle betrokkenen kunnen constateren, dat het ingetekend tracé om het gebied De Kempkens heengaat. Dit gebied, dat door de gemeente reeds Foodpark Veghel wordt genoemd, blijft hierdoor geheel intact en de weg gaat er geheel omheen.

Daardoor ontstaat de situatie dat de N279 opschuift richting de bebouwde kom van Zijtaart en dus veel te dicht bij onze kern komt te liggen. Dat is nu juist wat wij met onze optie willen voorkomen:

-wij pleiten ervoor om de korte ombuiging vanaf de A50 midden over het gebied van  De Kempkens aan te leggen, over Corsica en dan kort naast of zelfs op het gebied  van bedrijventerrein Doornhoek verder richting de Zuid-Willemsvaart.

Onze aandachtspunten houden in:

-Als het huidig advies overgenomen wordt, zijn wij samen met alle inwoners van  Zijtaart  eensgezind om nu alles in het werk te stellen dat de 4-baanse-autoweg zo  ver mogelijk verwijderd van ons dorp aangelegd gaat worden. 

-Wij pleiten ervoor om zoveel mogelijk open ruimten tussen ons dorp en de  toekomstige ombuiging in stand te houden.

-Als de ombuiging in de buurt van ons dorp komt, is het noodzakelijk dat de meest  adequate voorzieningen worden getroffen tegen geluidshinder en fijnstof-  ontwikkeling.

-Wij willen dat de huidige Biezendijk gehandhaafd blijft en in de toekomst niet wordt  opgeslokt door uitbreiding van een bedrijventerrein. Die mogelijkheid is in het nu ingetekend tracé bijna een automatisme. Dit willen wij absoluut niet, want de  industrie heeft zich onlangs al ver genoeg richting Zijtaart uitgebreid!

-De leefbaarheid en een gezond milieu mogen niet verder worden aangetast. Indien een autoweg kort naast ons dorp ligt, kan de interesse om in Zijtaart te gaan wonen afnemen; dit belemmert ongetwijfeld de toekomstige ontwikkeling van ons dorp.

Daarom vragen wij de wethouder om op basis van onze aandachtspunten onze eerste optie van de korte ombuiging in te brengen in de bijeenkomst van de Stuurgroep op 12 september a.s.

Wij vinden dat het anders kan om daardoor de schade voor Zijtaart te beperken!

Wij verwachten van onze gemeentebestuurder en ook van de provincie dat men ruime aandacht besteed aan oplossingen, die de situatie van “een dorp in de knel” kunnen voorkomen.

Doe daarom echt iets met onze aandachtspunten en leg die niet zomaar opzij!

 

Namens de Dorpsraad en de inwoners van Zijtaart,

Ad van Nunen, voorzitter dorpsraad

 

 

P.S.:  1  De vraag “Is de gemeente bereid om een deel van De Kempkens beschikbaar te stellen voor de aanleg van de ombuiging?” werd volmondig door de wethouder met “Ja” beantwoord.

 

 

P.S.:  2

Hier is de door de provincie gegeven presentatie over de aanleg N279  in te zien  provinciale_presentatie_9sept_2013

 

 

 

Prikpost in Zijtaart.

De prikpost is gevestigd in Het Klooster (Dorpshuis) aan de Past. Clercxstraat 50. Iedere donderdagochtend is de prikpost geopend van 8.00 uur tot 08.45 uur.

 

De prikpost is er niet alleen voor trombosedienstpatiënten. Wanneer er bloed geprikt moet worden via de huisarts of specialist kan men ook naar de prikpost komen. Patiënten kunnen hier ook ander laboratoriummateriaal afgeven.

 

Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Voor alle openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl.
Vragen hierover?: tel.: 0413 - 38 18 18 of via Email: trombose@bernhoven.nl

 

 

 

Belangrijke Telefoonnummers:

 

Kerkberichten C.v. Helvoirt     (0413) 36 58 61

Huisartsenpost:

Avond, nacht en het weekend 0900-8860

Meldpunt Thuiszorg                 0900-8803

Vivaan, Ouderenwerk              (0413) 36 73 09

Centraal Alarmnummer            1 1 2

Politie/Brandweer/Ambulance spoed         1 1 2

Politie direct                             0900 8844

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart 0900 8844

Brandweer direct                      (073) 612 31 23

Ambulance direct                     (0412) 63 15 15

Stadhuis Veghel                       14 - 0413

Gem. Veghel Storingsnummer 14 - 0413

Basisschool "Edith Stein"         (0413) 36 51 68

Tennispark Zijtaart                   (0413) 76 90 25

Dorpshuis Zijtaart                     (0413) 36 66 79

De Vonders (VOW)                 (0413) 35 03 77

 

Danielle Michiels Wijkagent Eerde Zijtaart     0900 8844

 

 

AED locaties in Zijtaart

deze AEDs zijn dag en nacht op te halen.

 

VOW-Zijtaart, Sportpark De Vonders

Zijkant  kleedlokaal
De Bresser 27-29
5465 PW Zijtaart

0413 - 35 03 77

 

 

Café-Zaal Kleijngeld

Pastoor  Clercxstraat 55

5465 RE Zijtaart

0413 - 36 36 38

 

AED in het Klooster

Deze AED is  tijdens de openingstijden van het dorpshuis te bereiken.

 

 

 

 

AED in het klooster

 

Onlangs is in het klooster in Zijtaart een AED apparaat geplaatst. Sinds de opening na de verbouwing in 2011 is het dorpshuis uitgegroeid tot een druk bezochte plek. Verenigingen hebben hun thuisbasis in het klooster maar ook anderen, zowel uit Zijtaart als tot ver daarbuiten, weten het dorpshuis steeds meer te vinden voor vergaderingen en bijeenkomsten. Daarnaast  weten ook bij evenementen zeer veel mensen het klooster te vinden.

Naast het dorpshuis zijn de gymzaal, de bassischool en de kinderopvang met peuterspeelzaal in het kloostergevestigd. Omdat zoveel mensen, van jong tot oud, dagelijks het klooster bezoeken is in de hal een AED apparaat geplaatst. Op deze plek is het apparaat makkelijk te bereiken voor gasten van het dorpshuis, bezoekers van evenementen, gebruikers van de gymzaal, leerkrachten van de school en begeleiders van het kinderdagverblijf en de kinderopvang.

De AED is een eenvoudig te bedienen automatisch toestel, het is mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten begeleidt het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies. De AED in het Klooster is de derde in Zijtaart, de andere AED’s zijn geplaatst bij voetbalvereniging V.O.W. en bij zaal Kleijngeld.

 

 

 

 

BELANGETJES

 

Oud ijzer: U kunt nog steeds oud ijzer bij ons brengen. Wij zijn echter niet meer in de gelegenheid om het bij u op te halen. Bedankt voor uw begrip. Fam. Van Kasteren, Biezendijk 26, Zijtaart. Tel. (0413) 36 57 42 of (06) 222 477 39.

 

Te Koop:  ca. 250 kg zaairogge, tel.; J .v. Uden (0413) 20 95 03

 

Vermist:

Wie heeft er per ongeluk maandag avond  mijn witte jack meegenomen  op het gemeentehuis Ik ben zeer onthand want mijn bril zit er in . Gaarne terug bezorgen bij Raaijmakers drukwerk.

 

 

Lambertuskerk Veghel bestaat 150 jaar.

 

Omdat de Lambertuskerk in Veghel 150 jaar bestaat heeft de Werkgroep Vorming en Toerusting Lambertusparochie Veghel een tweetal activiteiten georganiseerd:

 

Lezing met dias over de Lambertuskerk en Cuyper.

 

Op maandag 30 september is er een Lezing met dias over de Lambertuskerk en Pierre Cuypers. Spreker is Gerard van Asperen, architect AvB-BNA te Veghel.

Hij heeft op tal van gebouwen zijn stempel gedrukt en een lezing over Cuypers en de Lambertuskerk is bij hem in goede handen.

De lezing begint om 14.30 uur in de H. Hartkerk, Vondelstraat 9 te Veghel en duurt tot 16.30 uur. De toegang, koffie en thee zijn gratis. Opgeven is niet nodig.

 

Excursie naar Roermond en het Cuypershuis.

 

Op dinsdag 8 oktober is er een excursie naar Roermond en het Cuypershuis.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

  9.30 uur: Vertrek per bus vanaf het Stadhuisplein in Veghel.

11.00 uur: Cuypershuis in Roermond. Koffie/thee en cake. Rondleiding met goed opgeleide gidsen.

13.00 uur: Lunch voor eigen rekening.

14.30 uur: Stadswandeling “Roermond, monumentenstad’, door het historisch centrum en bezoek aan de Munsterkerk, o.l.v. stadsgidsen. Vertrek vanaf het VVV-kantoor.

Alternatief voor mensen die minder goed ter been zijn: Bezoek historische Caroluskapel.

16.00 uur: Even tijd voor jezelf en een drankje.

16.45 uur: Vertrek vanuit Roermond.

18.00 uur: Aankomst Stadhuisplein in Veghel.

 

Prijs voor deze excursie: € 25,00. Met geldige Museum Jaarkaart kost de excursie € 21,00.

Aanmelden vóór 16 september bij Jan en Ine Rietbergen, tel. (0413) 36 56 16 of (06) 102 372 35.

Per e-mail is ook mogelijk: janrietbergen.1@kpnmail.nl Vermeld wel of u mee loopt met de stadswandeling of kiest voor het bezoek met uitleg aan de Caroluskapel.

U betaalt pas nadat u nadere informatie hebt ontvangen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan of Ine Rietbergen.

Werkgroep Vorming en Toerusting Lambertusparochie, Veghel.

 

 

 

Bibliotheekpunt Zijtaart

Dorpshuis  'Het Klooster      openingstijden            dinsdagmiddag                        13.45 – 15.15 uur
            dinsdagavond              18.00 – 19.00 uur
            donderdagmiddag       13.15 – 14.30 uur

 

 

 

 

 

KBO

 

AGENDA

 

Het bestuur heeft besloten om ook in september het fietsen op maandagmiddag door te laten gaan.

Maandag 16 september 13.00 uur: Regio biljarten

Maandag 16 september 13.30 uur: Fietsen

Maandag 16 september 13.30 uur: Kaarten

Dinsdag 17 september 12.00 uur: Eetpunt

Dinsdag 17 september 13.00 uur: Vrij biljarten

Dinsdag 17 september 14.00 uur: Line dansen

Woensdag 18 september 13.30 uur: Kaarten

Donderdag 19 september 12.00 uur: Eetpunt

Donderdag 19 september 13.00 uur: Competitie biljarten

Vrijdag 20 september 13.30 uur: Bridgen

 

KAARTEN

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 2 sept. 2013:

Jokeren:          Mientje Raaijmakers              152 pnt.

Rikken:           1. Henk v.d.Linden                   99 pnt.

                        2. Tiny v. Zutphen                    62 pnt.

Poedelprijs:     Pieta v.d.Hurk                          -  119 pnt.

Loterij:            Jaantje v.d.Burgt

 

 

Uitslagen van de kaartmiddag op woensdag 4 sept. 2013:

Jokeren           :           Mientje Raaijmakers                 94 pnt.

Rikken:           1. Harrie v. Zutphen               102 pnt.

                        2. Bert Vissers                          72 pnt.

                        3. Jan v. Zutphen                      62 pnt.

Poedelprijs:     Harrie Rooijakkers                  - 18 pnt.

Loterij:             Henk v.d. Linden       

 

Uitslagen van de kaartmiddag op maandag 9 sept. 2013:

Jokeren:          Mien Ketelaars                                   120 pnt.

Rikken:           1. Henk v.d.Linden                 117 pnt.

                        2. Harrie Rooijakkers                94 pnt.

Poedelprijs:     Karel Bekkers                           - 20 pnt.

Loterij:          Riek v.Sleuwen

 

 

 

Biljarten KBO Onderling    5-9-2013

 

Chris v. Helvoirt       19 29 - Jan v.Uden             18   19

Rien v.Tiel                28 37 - Rien Kemps            35   48

Tonn Verbruggen      22 26 - Jan Rijkers              17   20

Jos Claassen             21 24 - Willy vd Berkmortel      25       23

Grard v.Eert              18 21 - Johan v.Zutphen     20   17

Frans v.Leuken         39 43 - Jan Rijkers              17   13

Jan v.Uden               18 20 - Jan v.d.Oever         18   7

Tonnie v.Uden          32 34 - Piet v.d.Hurk          37   33

Gerard Oppers          13 14 - Wim v.d.Sanden     52   44

Martien v.Zutphen    15 14 - Cor Coppens          21   19

Willy v.d.Berkmortel     25 23 -Cor v.Zutphen    62   48

Frans v.Leuken         39 38 -Martien v.Zutphen   15   10

Jan de Wit                 29 24 -Chris v.Helvoirt      19   15

 

 

Bridgeclub KBO Onderling

 

Lijn A

1        Cor Mollen & Marietje Mollen                   64,58

2        Pieter v. Geffen & Tonnie Kivits               57,08

3        Toos v. Berlo & Jo v. Boxtel                   53,33

(4)     Bert Kanters & Diny Kanters                     52,50

(4)     Jan v. Helvoirt & Wim v. Lieshout            52,50

(4)     Toon v. Schaijk & Marietje v. Schayk       52,50

7        Hans v.d. Brand & Jo Verhoeven              50,00

8        Chris v. Helvoirt & Christien v. Helvoirt   48,75

9        Mien v.d. Crommenacker & Maria Rijken 45,83

10      Cor v.d. Berg & Jan Rijkers                       45,00

11      Mien Verhoeven & Mien Vissers               39,58

12      Ben v.d. Steen & Tiny v.d. Steen               38,33

 

Lijn B

1        Toon v. Creij & Wim v. Os                        64,58

2        Harrie vd. Wijgert & Marietje vd. Wijgert  62,50

3        Ad Koevoets & Riet Koevoets                   61,46

4        Tonny Rijkers & Pieta Verbakel                54,69

(5)     Piet Thijssens & Riek Rijkers                     46,88

(5)     Harry v Boxmeer & Tonn Verbruggen      46,88

7        Marietje v.d. Horst & Lenie Swinkels        45,31

8        Piet v Schaijk & Mari v.d. Steen                43,75

9        Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer        41,67

10      Mieke Toebast & Riek Vervoort                32,29

 

 

 

W.T.C. Zijtaart

 

Heren: zondag 15 september, Dijkentocht, pauze in Lith, 95 km, vertrek 8.30 uur.

Dames: zondag 15 september, Dijkentocht, pauze in Lith, 80 km, vertrek 8.30 uur.

 

 

 

SPORTAGENDA

 

VOW Senioren 14 sept 2013

VOW Veteranen uit    Boekelsport Veteranen           17.00u

 

VOW Senioren 15 sept 2013

VOW H1    uit     DVG 1                           14.30u

VOW H2    uit     ELI 3                             11.00u

VOW H3    uit     Vorstenbossche Boys 5 11.00u

VOW H4    thuis  Vorstenbossche Boys 6 11.30u

VOW VR1  thuis  SSS'18 VR3                   11.30u

VOW VR2  thuis  Boskant VR1                 10.00u

 

VOW Jeugd 9 sept 2013

VOW C1         uit        DVG C1          18:30u

 

VOW Jeugd 14 sept 2013

VOW B1     uit     Rhode B2                           14:30u

VOW B2     thuis  Boerdonk B1G                   13:00u

VOW C1     thuis  Blauw Geel'38/JUMBO C4 13:00u

VOW D1    uit     Blauw Geel'38/JUMBO D5            11:30u

VOW E1     uit     Blauw Geel'38/JUMBO E3 9:15u

VOW E2     uit     Gemert E10                        9:15u

VOW E3     thuis  Gemert E6                          9:30u

VOW F1     uit     Erp F2                                10:30u

VOW F2     thuis  Sparta'25 F4                       10:30u

VOW F3     uit     Rhode F10G                       10:30u

VOW MB1 thuis  Berghem Sport MB1           14:30u

VOW MC1 uit     Juliana Mill MC1                13:00u

VOW MD1 thuis  trainen                                10:00u

VOW ME1  thuis  DAW ME1                         9:30u

 

SPORTUITSLAGEN

 

VOW Jeugd 4 sept 2013

VOW B1         Boskant B1                             1-1

VOW C1         DVG C1                                  afgelast

VOW MB1      ASV'33 MB1                          2-8

 

VOW Jeugd 7  sept 2013

VOW B1         Boekel Sport B2                      8-1

VOW B2         DVG B2                                  5-1

VOW C1         Rhode C2                                2-2

VOW D1         Gemert D4                              1-1

VOW E1          ELI E1G                                  2-5

VOW E2          MULO E8                               3-6

VOW E3          trainen

VOW F1          Schijndel/DE WIT F3G           9-2

VOW F2          Gemert F7                               4-3

VOW F3          Sparta'25 F7G                         0-19

VOW MB1      vrij

VOW MC1      Erp MC1                                 6-0

VOW MD1      trainen

VOW ME1      Vorstenbossche Boys ME1     2-3

 

 

VOW Senioren 8/9 sept 2013

VOW Veteranen                                        Keldonk   2 - 1

VOW Heren 1    CITO                                1 - 3

VOW H3 Beker Erp 7                                afgelast

VOW H4           FC de Rakt 5                    7 - 3

Handel Beker     VOW Vrouwen 1             1 - 4

 

 

 

BYTZ organiseert: Drive-in movie!

 

Wanneer:        vrijdag 20 september

Hoe laat:         20.00 23.00 uur

Verzamelen:    Dorpsplein (bij de kerk)

Entree:                        2,00

 

Altijd al een keer vanuit een cabrio een film willen kijken met je vrienden/vriendinnen? Geef je dan nu op en stuur een mail naar bytz@outlook.com. We vertrekken vanaf het Dorpsplein naar een geheime locatie waar wij zorgen voor een totaal movie-gevoel! Dus ben er bij en geef je op. Let op: opgeven is mogelijk tot uiterlijk 17 september.

 

Organisatie BYTZ

(werkgroep EGZ)

 

 

 

Intersport en Rabobank Uden Veghel Partners Jeugd VOW!

 

In aanwezigheid van twee ’Rabo Ambassadeurs’ en Willy en Luuk van Erp van Intersport zijn afgelopen zaterdag de nieuwe coachjassen voor de jeugdafdeling van VOW overhandigd.

De voorzitter van VOW, Toine Adriaans gaf in een kort woordje aan dat VOW heel blij is met deze sponsoring, waarbij de ondernemingen willen aangeven dat ze VOW een warm hart toedragen en dit doen onder het motto ‘Partners Jeugd’ VOW. Na het aanbieden van een bloemetje als gebaar van dank, werden de eerste coachjassen uitgereikt aan een aantal aanwezige leden van VOW’s-jeugdkader. Het was ook voor het eerst dat de ’Rabo Ambassadeurs’ voor Zijtaart, Lenie van de Rijt en Manuela Elissen namens de Rabobank Uden Veghel, de nieuwe gekozen rol om de coöperatieve betrokkenheid van de bank met de lokale gemeenschap te tonen, in praktijk brachten bij de plaatselijke voetbalvereniging. Intersport en Rabobank Uden Veghel hebben zich voor drie jaar verbonden als ’Partners Jeugd’ VOW.

 

Op de foto zien we een tevreden kijkende voorzitter Toine Adriaans en jeugdvoorzitter Peter van de Braak met de sponsoren Willy en Luuk van Erp namens Intersport en Lenie van de Rijt en Manuela Elissen van Rabobank Uden Veghel na het overhandigen van de eerste coachjassen.

 

 

 

VOW-CITO 1-3 (1-0) 8-sept. 2013

Vandaag begon het echt. Thuis tegen het Ossetië CITO. Na een moeizame voorbereiding zou het vandaag moeten gaan kloppen.

Het begin ging aardig gelijk op en we konden laten zien dat we in de 4e klasse lekker mee konden ballen. CITO kreeg kleine mogelijkheidjes in het begin van de wedstrijd, maar ook wij lieten van ons horen. Enkele kleine kansjes lieten ook wij onbenut. Tien minuten voor de rust een vrije trap voor ons. René mikte op Bart en die legde de bal perfect op zij en op maat voor Rick die voor de 1-0 zorgde. We konden deze voorsprong vasthouden tot aan de rust en dat was een mooie opsteker.

In de tweede helft waren we het volledig kwijt. Een goede wissel bij CITO, misschien wat opportunisme aan onze kant vanwege de voorsprong, en al snel in de tweede helft stond de 1-1 op het scorebord. Nadat CITO op voorsprong had kunnen komen, een schitterende save van Niek weerhield dat, kreeg Rick twee grote kansen om dat voor ons wel te doen. Echter zijn vizier stond nog niet op scherp en het bleef 1-1. In de 66ste minuut kregen de gasten een terechte penalty. De e1-2 leek in de maak, maar onze keeper Niek hield de bal goed tegen. Dat we daar iets te lang van onder de indruk leken, bleek wel toen we na amper een minuut later toch de 1-2 om onze oren kregen. Organisatie op zijn gat en CITO profiteerde hier dankbaar van. Aan beide kanten vielen nog mogelijkheden en CITO wist het verschil te maken in efficiëntie van kansen. Ze prikten de 1-3 binnen en lieten ons met nul punten achter in Zijtaart.

Een valse start voor ons, maar volgende week alweer de volgende kans voor punten. Uit in Liempde moeten we laten zien wat we waard zijn.

 

 

 

KOOKCLUB BIBENDUM

ZOEKT NIEUWE LEDEN

 

Kookclub Bibendum is de kookclub van

Autosalon Doornhoek in Zijtaart ,

Doornhoek 3,

5465RC Veghel Zijtaart

 

De kookclub kookt onder leiding van een cheffin op de 2e maandag van de maand.

Aanvang van de avond is 18.00 uur en de avond eindigt om 22.30 uur (bij benadering).

Op de kookavonden wordt een 4- of 5-gangenmenu gekookt van een hoog culinair niveau.

De gerechten gaan vergezeld van de bijpassende wijnen. De kosten voor de avond zijn € 50,00.

Dit is een all-in prijs (koffie, diner, wijnen, receptuur, afwashulp). Bij verhindering kunt u zorgen voor een invaller.

 

Hebt u belangstelling? Kom geheel vrijblijvend een keertje meekoken. Het is niet noodzakelijk om goed te kunnen koken, enthousiasme is het belangrijkst!

 

U bent van harte welkom.

Informatie bij Bea van Grinsven,

tel.: (0413)34 02 03,

beavgr@kpnmail.nl

 

 

 

 

INZAMELINGSACTIE OUD IJZER MAJORETTEN ZIJTAART

 

Beste mensen van Zijtaart,

 

Nu al wil ik U hartelijk danken voor al het oud ijzer en blik wat U verzameld heeft voor de majoretten. Op 4-5-6 oktober is het EK in Noorwegen, dus deze maand wil ik de actie afsluiten.

Tot en met 22 september kunt u nog terecht bij mij voor het inleveren van oud ijzer en blik. Dus, heeft U nog iets liggen, breng het naar mij of bel tel. (0413) 35 23 01, dan kom ik het ophalen.

Groetjes van Ellen van der Heijden,

Pastoor Clercxstraat 85 A

 

 

 

INSCHRIJVEN BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN ZIJTAART

 

Vanaf maandag 28 oktober tot en met vrijdag 8 november organiseren de biljartverenigingen De Zwijntjes en Poedelpret voor de 28e keer de Zijtaartse biljartkampioenschappen libre.

Al 27 keer is dit kampioenschap een groot succes geweest en ook dit keer zal dit ongetwijfeld het geval zijn. Vele jaren zaten we boven de 100 deelnemers en ook dit jaar hopen we dat aantal weer te halen. We hopen ook dat de Zijtaartse jongeren voor een dergelijk toernooi de keu willen oppakken en de strijd willen aangaan. Of durven ze niet?

Het afgelopen jaar was Graard van Eert met 97 jaar de oudste deelnemer en misschien is hij ook dit jaar weer van de partij. Het is toch prachtig als iemand van nog geen 20 jaar op niveau strijd kan leveren tegen Graard. En op niveau kan dat, want iedereen speelt op een vastgesteld gemiddelde. Men kan al meedoen met een gemiddelde van 0,25.

Aan de Zijtaartse biljartkampioenschappen mogen alle inwoners van Zijtaart vanaf 15 jaar meedoen, alsook de leden van Poedelpret en de Zwijntjes. Daarnaast mogen ook oud inwoners van Zijtaart meedoen. Onder oud inwoners van Zijtaart wordt verstaan, zij die het afgelopen jaar hebben meegedaan en zij die in de jaren 2008 t/m 2012 minimaal 3 keer hebben meegedaan. De bedoeling hiervan is dat mensen die helaas genoodzaakt zijn buiten Zijtaart te gaan wonen en graag mee willen blijven doen, die kans ook krijgen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 en moet bij het inschrijven worden voldaan.

 

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor de Zijtaartse biljartkampioenschappen kan t/m donderdag 26 september a.s. bij:

- Café Kleijngeld, Past. Clercxstraat 55;

- ’t Dorpskaffee, Past. Clercxstraat 31;

- Gerard Oppers, Past. Clercxstraat 79.

Bij het inschrijven kan men opgeven wanneer men verhinderd is. In de voorrondes van maandag 28 oktober t/m maandag 4 november kunnen we hiermee rekening houden. Toch verzoeken we zo min mogelijke data van verhindering op te geven, omdat het voor ons anders onmogelijk wordt om met alle wensen rekening te houden. Het toernooi duurt slechts 12 dagen en in die periode moeten toch alle wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden beginnen dagelijks om 18.45 uur, op zaterdag en zondag kunnen de wedstrijden al eerder beginnen (afhankelijk van het aantal deelnemers).

De Zwijntjes en Poedelpret

 

 

 

Opendag Dahliatuin

 

Zondag 15 september

 

10.00 – 17.00 uur

 

Bernhard van Damstraat

Eerde

 

 

 

 

M25 weer op pad.

 

Hallo iedereen,

M25 Zijtaart staat weer in de startblokken voor 2 activiteiten.
Op 18 September zullen wij M25 Zijtaart naar Veghel gaan.
Op de ouderenkermis van het AAtrium zullen de jongeren
spellen begeleiden.
Denk hierbij aan blikgooien en eendje vissen.
Voor de ouderen is het leuk om dan een prijsje te krijgen.
Hierbij denken we aan knuffels en kleine cadeautjes.
Heeft u nou een of meerdere van deze prijsjes die u niet meer gebruikt.
Dan kunt u ze inleveren voor 13 sept.
Dit kan in de hal van Basisschool Edith Stein in een krat.
En dit kan bij Stan van Hoof Keslaerstraat 63
Je kunt ze hier in de bus doen of afgeven.
Bvd

 

 

 

Op 22 September a.s vindt de inwijding van de nieuwe parochie plaats in Veghel.

Dit zal gedaan worden met een braderie.
Zit jij in groep 8 of op de middelbare is dit iets voor jou.
Het is een super leuke dag die heel gezellig is.
Om 9.30 verzamel je bij de Mariakapel.
Voor een lunch wordt gezorgd.
Om 16.30 zullen we weer terug zijn in Zijtaart.
Jullie worden dan getrakteerd op een frietje.
Dus vindt je het leuk om ons te helpen.

Geef je dan op bij Marjon Vogels
marjonvogels@home.nl

Met vriendelijke groet, M25 Zijtaart

Stan van Hoof                        Voorzitter   M25 Zijtaart
Contact:  stan.vanhoof@hotmail.com
m25zijtaart@hotmail.com

0629471785


Hap en Trap Fietstocht

 Gezellig uitje voor het goede doel!

Graag nodigen wij u uit om op 22 september deel te nemen aan een gezellige Brabantse fietstocht!

Voor € 6,00 p.p. hebben we een mooie, natuurrijke route uitgezet van zo’n 30 km. Het geld wat we met deze actie ophalen komt ten goede aan de Alpe d’HuZes stichting.

U start om 10.00 uur vanaf De Watersteeg in Veghel en fietst naar St. Oedenrode, locatie Odendael. Na een kleine versnapering vervolgt u de route naar locatie Aatrium in Veghel. Ook op deze locatie staat u een verrassing te wachten.

Om 14.30 uur verwachten we iedereen weer terug op De Watersteeg om vervolgens de cheque met het eindbedrag te overhandigen. Tevens verloten we onder de deelnemers een leuke fietstas!

Aanmelden? Stuur een mail naar: Marike.vonk@Brabantzorg.eu

Let op: u dient zelf een degelijke fiets mee te nemen.

 

 

 

 

DDB

 

Voor die mensen uit Zijtaart die afgelopen donderdag niet in de gelegenheid zijn geweest de raadsvergadering over de N279 te bezoeken, willen we een kort beeld geven wat de inbreng van DDB is geweest. De kernboodschap is: dat wij als DDB de onrust begrijpen van die bewoners die gedupeerd kunnen worden door de mogelijke aanleg van de omleiding Noord bij Zijtaart. Zorgen zijn er bij bewoners van Doornhoek, Corsica en Biezendijk, zij willen weten waar ze aan toe zijn en willen zo snel mogelijk duidelijkheid. Na de diverse klankbordgroepen en informatie sessies scharen wij ons als DDB achter de door Dorpsraden van Zijtaart, Eerde, Keldonk, samen met IVN, ZLTO en bedrijfsleven ondersteunde keuze, namelijk de als zodanig genoemde “Dorpenvariant”. Dat is de variant die met een korte bocht langs de Doornhoek, richting De Kempens gaat en vervolgens aansluit op de A50. Wij zijn blij dat deze door wethouder Van Bergsteden bij de stuurgroep ingebrachte variant uiteindelijk als advies de voorkeurskeuze is geworden, waarover op 12 september door de provincie een definitief besluit wordt genomen. Een variant die op brede maatschappelijke steun kan rekenen, het verkeer in Veghel en de kernen vermindert, de variant die de robuustheid van het wegennet verbetert en rekening houdt met de openheid van het landelijk gebied en die het sluipverkeer in de toekomst zal doen afnemen. Ook heeft DDB gezegd dat zonder de dorpenvariant iedere andere keuze altijd slechter is, ook als er niet wordt gekozen!

Als DDB pleiten we al langer voor zelfsturing en wij vinden deze keuze een ultiem staaltje van Zelfsturing met een grote Z. Het ontwikkelen van de “dorpenvariant” met een breed draagvlak! Een variant welke in en door de samenleving is bedacht en op tafel is gekomen met alle mitsen en maren, welke daarbij horen. Natuurlijk zal in het verdere verloop aandacht besteed moeten worden aan de inpassing en de exacte ligging en dat ook aan de ingebrachte aandachtspunten zal nog volop de aandacht moeten worden besteed.

Voor DDB is en was duidelijk dat een MKBA (Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse), zoals voorgesteld door TEL, al gemaakt was en het overbodig is om daar nu weer extra geld voor uit te trekken, als je weet dat de uitkomst hetzelfde zal zijn. Ook hebben wij aangegeven dat de manier waarop de gemeenteraad en bevolking betrokken wordt en geïnformeerd wordt, onze steun krijgt.

Samen zullen we als inwoners van Zijtaart onze energie moeten gaan steken in zaken die nog beïnvloedbaar zijn en DDB wil jullie daarbij van harte ondersteunen. Voor vragen en/of opmerkingen ben ik bereikbaar.

Namens DDB,

Cor van der Aa, tel. 36 68 58

 

 

 

 

Twee verschillende werelden…. (Over stiefgezinnen)

Jacques had als advocaat een drukke praktijk en liet de opvoeding van de kinderen over aan de moeder van zijn kinderen, ze woonden ongehuwd samen. Moeder stelde nooit eisen aan de kinderen en evenmin aan zichzelf. De kinderen mochten eten wat ze wilden, naar bed wanneer ze zin hadden, mochten naar clubs die ze na 3 weken niet meer bezochten, etc. Zelf leefde moeder ook zo. Het salaris van Jacques was toereikend, dus dat verliep goed.

Toen Jacques ging scheiden bleef moeder leven zoals ze altijd geleefd had. Hij had nadat zij was verhuisd nog enkele maanden huur voor haar betaald, zodat ze de tijd had om haar zaakjes op orde te krijgen, maar ze maakte geen aanstalten. Na verloop van tijd werd ze uit haar huis gezet, vanwege een grote huurachterstand. Ook bleken er geen premies voor de zorgverzekering te zijn betaald. Via kennissen werd moeder ondergebracht in een andere woning, waarvan ze ook weer geen huur betaalde. Je kon wachten op de volgende uitzetting.

Jacques leerde Mary kennen die ook twee kinderen had. Mary had zeer strenge regels, kookte zeer bewust en haar kinderen waren dit gewend. De zijne niet, en dit gaf vaak problemen als de kinderen bij hen bleven eten. Ze lustten het niet en gingen dan naar moeder voor “bijvoeding”, wat betekende: frites met mayo, frikandellen, pizza’s etc.

Jacques en Mary kwamen erachter dat het samenvoegen van twee gezinnen een samenvoeging kan zijn van twee verschillende werelden. Jacques was best bereid om de strenge regels van Mary over te nemen t.a.v. de opvoeding van zijn kinderen, maar de kinderen waren zo totaal anders gewend, dat ze dit bijna zagen als kindermishandeling. Dat zeiden ze ook.

Hun moeder sterkte de kinderen in hun strijd tegen Jacques en Mary, waardoor zij het overwicht op de kinderen verloren. 

 

Mw. N. Timmermans-van de Kamp

Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel

tel. 06-21.59.24.35.   www.interpunctie.nl

 

 

 

Actiecomité De Kempkens

 

Afgelopen donderdag bleek dat de N279 de mensen flink bezig houd. Onder grote belangstelling werden in de raadzaal onder andere de omleiding N279 bij Veghel besproken. Tijdens de raadsvergadering bleek dat er al in 2010 een studie is gemaakt over de nut en noodzaak van de verbreding N279 samen met de zgn. ruit om Eindhoven. Dit belangrijke rapport is al die tijd verzwegen en nooit besproken door de Veghelse politiek. In dit rapport staat duidelijk, zonder enig voorbehoud dat de omleiding bij Veghel een erg negatief kosten/baten saldo heeft en dus dat de weg totaal overbodig en een verspilling van belastinggeld is. Deze weg hoeft en mag er dus niet komen. Dit rapport kunt U vinden op internet door te googlen op “MKBA T Structuur 2010”.

Er blijkt geen noodzaak te zijn voor deze weg en men wil hem enkel aanleggen om de onverkoopbare industriegrond van Veghel in de showroom te zetten ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Zijtaart en Eerde maar ook zeker van die van Veghel. De cijfers van de extra verkeersdruk liegen er niet om. Volgens de laatste rapporten 40.000 voertuigbewegingen per dag.

Actiecomité De Kempkens blijft daarom strijden voor GEEN SNELWEG.

 

 Wil Lathouwers

 

 

 

 

Nut en noodzaak N279 volledig afwezig!

 

Afgelopen donderdag werden de moties behandeld die de lokale politieke partij TEL had ingediend. De ene motie betrof het terugleggen van de besluitvorming over de N279 in de raad. de andere motie betrof het uitvoeren van een nut en noodzaak onderzoek (MKBA). Vanuit Zijtaart waren er meer dan 120 inwoners gekomen om blijk te geven van hun interesse en zorg. Veel dank hiervoor! Dit is de diverse partijen namelijk niet ontgaan. Burgemeester Ina Adema gaf daarom ook extra veel tijd aan de discussie over de moties. Bij de behandeling van het verzoek over de MKBA gaf wethouder Van Burgsteden aan dat een dergelijk onderzoek al 4 jaar geleden had plaatsgevonden en dus niet meer nodig was. Die stukken had hij echter nooit naar de raad gestuurd. Ondertussen hebben wij dit weekend de studies gekregen en kunnen bestuderen. Het is ons vervolgens duidelijk geworden waarom we tot nu toe niet zijn ingelicht over nut en noodzaak, want die blijkt er niet te zijn. De spoed MKBA-studie uit 2010 laat een schrikbarende uitkomst zien voor wat betreft het tracé tussen Veghel en Beek en Donk. De uitkomst van de MKBA voor dit tracé is erg negatief. evens als voorbeeld: de kosten van de weg bedragen 350 miljoen terwijl de baten qua verbetering van de reistijd maar 12 miljoen euro bedragen. Dat verrast ons niet, want de huidige capaciteit van de N279 tussen Veghel en Beek en Donk wordt maar voor een klein deel benut.

De uitkomsten van de KMBA worden helaas niet meer behandeld in de raad. Ook keuzes omtrent snelheden, ondertunneling etc komen niet in de raad. De andere partijen gaven namelijk aan volledig te vertrouwen op de wethouder. Ook de partijen die tijdens de verkiezingen hadden gepleit voor een tunnel, gaven zo hun invloed weg. Ik vond het een beschamende vertoning. Er wordt wel in de raad wel gesproken over een gezin dat hun boerderij wil verbouwen, maar niet het vernietigen van meerdere boerderijen tegelijkertijd, niet over nut en noodzaak van een hele dure weg en niet over de wijze waarop overlast van fijnstof en geluid (deels) voor onze inwoners het beste kan worden voorkomen. Op deze wijze wordt niet alleen ons belastinggeld in crisistijd over de balk gegooid, maar betalen we in Eerde, Zijtaart, Veghel-Zuid, Keldonk en Boerdonk de rekening wellicht ook nog met onze gezondheid. Hoe frustrerend deze uitkomst op dit moment ook is: opgeven vind ik persoonlijk geen optie. We bezinnen ons op vervolgstappen en houden u op de hoogte.

Erik de Vries

 

 

 

 

Nederlanders houden niet van reclameverlichting

 

Veel Nederlanders willen dat reclameverlichting s nachts uit gaat. Dat blijkt uit de lichthinderpeiling van de Natuur- en Milieufederaties. Zij willen dat het kabinet zo snel mogelijk regels opstelt die een einde maken aan de reclameverlichting tussen 23.00 en 06.00 uur. Om dit te bereiken zijn de Natuur- en Milieufederaties vandaag een online petitie gestart via de website www.nachtvandenacht.nl.

Veel Nederlanders zitten niet te wachten op de nachtelijke verlichting van reclamemasten en knipperende reclameborden. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het een goed idee als deze verlichting s nachts uitgaat. De natuur en milieufederaties zijn tegen nachtelijke reclameverlichting omdat dit overlast geeft. Nachtelijke verlichting verstoort het dag- en nachtritme, zowel voor mensen als voor dieren. Vogels en vleermuizen bijvoorbeeld raken gedesoriënteerd en daardoor uitgeput. Mensen hebben een donkere nacht nodig om tot rust te komen en te slapen. Bovendien kost de reclameverlichting veel energie. Kostbare energie die in feite voor niets wordt gebruikt. Voor bedrijven is nachtelijke reclame meestal weinig effectief. De meeste klanten liggen op een oor.

Petitie

Om een einde te maken aan de nachtelijke reclameverlichting zijn de Natuur- en Milieufederaties vandaag een petitie gestart. Via de website www.nachtvandenacht.nl kan de petitie gesteund worden. De petitie loopt tot 15 oktober 2013. Aan het eind van de landelijke actie wordt de petitie aangeboden aan de politiek.

Nacht van de Nacht

De petitie maakt onderdeel uit van het evenement Nacht van de Nacht. Tijdens dit evenement worden honderden activiteiten door het hele land georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van een duistere nacht kunnen ervaren. Het evenement vindt plaats tijdens de langste nacht van het jaar: dit jaar in de nacht van 26 op 27 oktober.

 

 

Met de Mantelzorgpas een rustiger gevoel

 

Als u voor iemand zorgt in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking dan bent u een mantelzorger. Eén van de knelpunten die mantelzorgers ervaren is het risico van acute uitval. Zij maken zich ernstig zorgen voor het geval zij plotseling uitvallen en er geen vervanging is geregeld voor de zorg die zij verlenen.

 

Om deze stress bij mantelzorgers te verminderen is de Mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, met het formaat van een bankpasje, met daarop twee telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld.


Op de pas vermeldt de mantelzorger de naam en het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt. Hierdoor wordt de zorg met de mensen in de directe omgeving bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke informatie en de dagelijkse gewoontes van de zorgvrager bijhoudt. Een vervanger in geval van nood kan hierdoor makkelijker inspringen en weet waar hij terecht kan voor ondersteuning.

 

De Mantelzorgpas wordt gefinancierd door de Zorgkantoren Coöperatie VGZ . Het pasje is beschikbaar voor alle mantelzorgers. Ook als u NIET bij VGZ verzekerd bent. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Wilt u graag een pasje ontvangen dan kunt u contact opnemen met

De Mantelzorgwinkel in Uden telefoon: 0413 – 334 780 of via info@demantelzorgwinkel.nl.

 

 

 

 

Ad van Meurs presenteert Ernest van Aaken en Dylan Adrian

 

In galeriecafé De Afzakkerij op CHV Noordkade in Veghel vindt volgende week woensdag, 18 september, om 21.00 uur de derde editie plaats van Ad van Meurs presenteert in samenwerking met De Compagnie. Deze keer is er optreden van zanger/gitaristen Ernest van Aaken en Dylan Adrian. Ad van Meurs noemt ze jonge traditionalisten die X-factor kandidaten snel doen vergeten. De toegang is gratis en de zaal is open om 20.30 uur.

 

Vuur, charme en snarenspektakel uit Eindhoven. Deze jonge gasten focussen op authentiek materiaal van iconen als Blind Willie Johnsson, Doc Watson, Mississippi John Hurt, Robert Johnsson, JJ Cale etc. en geven op geheel eigen wijze invulling aan deze op traditie geschoeide roots muziek. Dylan Adrian is een getalenteerde Eindhovense zanger/ fingerpicker die zijn inspiratie vooral haalt uit vooroorlogse folk en blues. Selfmade guitarman Ernest van Aaken speelt de country-blues als geen ander. Met zijn vele verschillende gitaren weet hij de originele sferen goed aan te voelen. Zijn rauwe stem en snerpende mondharmonica doen verlangen naar een reis naar de Mississippi delta

 

Ad van Meurs

Ad van Meurs is al ruim 4 decennia muzikant. Zijn loopbaan kent een rijkheid aan stijlen en ensembles. Van punk en new wave tot aan de folk en blues waarmee hij, onder meer als The Watchman, vandaag de dag vooral wordt geassocieerd. Iedere week wordt café-restaurant ‘Meneer Frits’ in Eindhoven, omgetoverd tot stemmige muziekclub. Ad van Meurs slaagt er iedere keer in om de meest bijzondere muzikale performers uit binnen- en buitenland te presenteren. Bij het Cultuurcluster aan de Veghelse Noordkade krijgt Ad van Meurs op woensdagavond alle ruimte om muziekliefhebbers kennis te laten maken met een aantrekkelijk en gevarieerd muziekaanbod. Voor de komende weken staan er telkens op woensdagavond al diverse optredens gepland.

 

 

 

 

 

John Henry muzikale uitsmijter Open Dag CHV Noordkade

In galeriecafé ‘De Afzakkerij’ op CHV Noordkade in Veghel presenteert De Compagnie op zondag 15 september een spetterend optreden van John Henry met zijn band 'The Fellow Associates'. Z’n repertoire laat zich nog het beste duiden als Americana, met invloeden van Bruce Springsteen en countrymuziek. Het optreden vormt de muzikale uitsmijter van de Open Bouw Dag op CHV Noordkade die gehouden wordt van 11.00 – 15.00 uur.  Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is gratis!

 

Zanger, gitarist en liedjesschrijver John Henry, alias voor John Verhoeven, werd geboren in Veghel op de dag dat Nederland in '79 werd geteisterd door de zwaarste sneeuwstorm ooit. Hij startte al op vroege leeftijd zijn eerste punkband. Na jaren in punk en folk bands als ook in een sixties tribute band te hebben gespeeld, besloot hij dat het tijd werd om zijn eigen teksten en songs te gaan schrijven. Inmiddels speelt John Henry samen met zijn vaste band 'The Fellow Associates', een groep bevriende muzikanten die ook op het aankomende eerste album te horen zijn.

De liedjes van John Henry zijn duidelijk geïnspireerd door artiesten en bands waar hij mee opgroeide. Voorbeelden hiervan zijn Tom Petty en Bruce Springsteen. Maar ook invloeden van bands als The Jayhawks en Wilco zijn hoorbaar. Terwijl hij gebruik maakt van de akoestische of elektrische gitaar en soms de piano of de mondharmonica, probeert John Henry duidelijk liedjes te schrijven die in je hoofd blijven hangen.

John Henry speelde in het voorprogramma van Stevie Ann en speelde onder meer in radioshows op Radio 2 en Omroep Brabant. In 2013 is het eerste album met de titel 'Five more days and a matter of somewhere' verschenen. Op dit album staat de eerste single 'Five more days'.

Website www.johnhenrymusic.nl

 

 

 

 

Open Veldfeest 2013, wij zijn er klaar voor.

 

Zondagmiddag 15 september is het zover, de 14e editie van het Open Veldfeest. En wij zijn er klaar voor.

-          De werkgroep, een los stel vastbesloten Erpse met weer een heel mooi programma

-          De vrijwilligers, ik dank ze, popelend om u te dienen

-          Tiswa, kinderspeeldomein op het groene Looieind

-          Het terras, de tafels glimmend, de banken wachtend

-          Het gras, kort gewiekt, lig en zitklaar

-          De sponsoren, onmisbaar, veel kleintjes maken groots mogelijk

-          Het 2000-geluid, de boxen, de kabeltjes, alles voor een perfecte sound

-          De podiumtruck, kant-en-klaar uit Boekel

-          Jong Nederland, de klimwand, het kratjes stapelen, de verfcentrifuge

-          De EHBO, in geval van nood

-          De schmink, Wilma Opheij, uw kind desgewenst in alle kleuren van de regenboog

-          De kunst, Erica, Toon en Tim, statisch en dynamisch in kunst en kunnen

-          De cultuur, Heemkundekring Erthepe, met een special voor de jeugd

-          De frietkar, knapperige frietjes, kroketten en frikadellen, maar aan de lijn, af de mayo

-          Het kampvuur, nou ja, een grote vuurkorf, maar het idee is er

-          Peter van de Crommert, trots als een pauw paraderend over zijn Tiswa

-          Het JJC, overkoepelend orgaan, de WAWP-ers deskundig ondersteunend

-          De ceremoniemeester Marco, elke artiest een eigen woordje

-          De artiesten, de gitaren gestemd, de drumstokjes gepoetst, de stemmen gesmeerd:

  • De Zingende Nachtegaaltjes, onze Erpse engeltjes
  • Nicole van Hoof, a star will be born
  • Luuk ”boerke” Bouw, voorproefje voor de pronkzitting
  • Reboot, tropical soul en funk
  • Quatz, smartlappenflauwekul
  • Black Pearl, Pearl Jam covers
  • El-Cid, sixties rhythm and blues
  • Live it Out, Erpse britpop

 

HET WEER, JA HET HOLLANSE WEER, WAT IS WISSELVALLIGER? Het ene weekend top, het andere weekend flop met sop. Afwachten. Maar bij slecht weer gaan we naar binnen. We gaan altijd door.

 

Het Open Veldfeest, zondag 15 september van 14.00-23.00, locatie Tiswa op het Looieind. Een dag voor kinderen, ouders en grootouders, kennismaken met Erp, genieten van lokaal en regionaal vermaak en van ….. elkaar, op het terras, in de speelweide, op het gras bij het podium en rond het kampvuur. Allemaal hartelijk welkom. Meer informatie vindt U op

www.jjc-erp.nl.

 

 

 

 

Hap en Trap Fietstocht

 

 Gezellig uitje voor het goede doel!

Graag nodigen wij u uit om op 22 september

deel te nemen aan een gezellige Brabantse fietstocht!

Voor € 6,00 p.p. hebben we een mooie, natuurrijke route uitgezet van zo’n 30 km. Het geld wat we met deze actie ophalen komt ten goede aan de Alpe d’HuZes stichting.

U start om 10.00 uur vanaf De Watersteeg in Veghel en fietst naar St. Oedenrode, locatie Odendael. Na een kleine versnapering vervolgt u de route naar locatie Aatrium in Veghel. Ook op deze locatie staat u een verrassing te wachten.

Om 14.30 uur verwachten we iedereen weer terug op De Watersteeg om vervolgens de cheque met het eindbedrag te overhandigen. Tevens verloten we onder de deelnemers een leuke fietstas!

Aanmelden? Stuur een mail naar: Marike.vonk@Brabantzorg.eu

Let op: u dient zelf een degelijke fiets mee te nemen.